Overheidsbeleid Landelijk

 • 13.04.14
  update 11 april 2014 16.42 uur

  Het taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt en corporaties en gemeenten maken bindende prestatieafspraken over wat er lokaal nodig en mogelijk is. Ook moeten corporaties nadrukkelijker gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor de gegadigde.

 • 11.04.14

  Corporaties kunnen het negatieve effect van de verhuurderheffing op het vermogen en de kasstromen in belangrijke mate compenseren. Zo blijkt uit de jongste meerjarenverkenning van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Voorwaarde is wel dat de nieuwbouwproductie wordt verlaagd en de huren worden verhoogd.

 • 08.04.14
  Jacques Monasch
  update 08 april 18.00 uur
 • 27.03.14

  De Tweede Kamer op 11 maart 2014 de nieuwe Huisvestingswet aangenomen. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 de woonruimteverdeling alleen nog via een huisvestingsverordening kunnen sturen en niet meer in een convenant. Gemeenten mogen voor maximaal de helft van de huurwoningen voorrang geven aan lokale en regionale woningzoekenden.

 • 11.03.14

  De consultatieronde op de conceptnovelle van minister Blok heeft een stortvloed aan tegenstrijdige reacties opgeleverd. De hoofdlijnen worden niet meer betwist, de uitwerking daarvan des te meer. In het voorstel worden taken en werkgebied van corporaties strak afgebakend, krijgen gemeenten een belangrijker stem en wordt het toezicht verstevigd.

 • 07.03.14

  Volgens de WSW komt de minister met een stapeling van maatregelen die grotendeels onnodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Dat levert niet alleen veel bureaucratie op: "Deze stapeling veroorzaakt voor het borgstelsel grote risico’s en leidt naar het zich laat aanzien onvermijdelijk tot beperking van de mogelijkheid om borg te verstrekken." Dat corporaties de mogelijkheid krijgen te kiezen voor een juridische scheiding levert aanvullende risico's op. Het WSW voorspelt dan ook dat het fonds veelal negatief zal oordelen om verzoeken tot juridische scheiding.

 • 06.03.14

  De commerciële activiteiten van woningcorporaties kunnen beter volledig juridisch gescheiden van sociale woningbouw. Zo schrijft het Centraal Fonds Volkshuisvesting in een reactie op de novelle van minister Blok. Alleen dan is de kans op misbruik van staatssteun gering. Het CFV gaat daarmee in tegen het eerder door Blok met koepelorganisatie Aedes gesloten akkoord, dat corporaties ook kunnen volstaan met een administratieve scheiding.

 • 06.03.14

  In een reactie op de conceptnovelle bij de herziening Woningwet stelt Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, dat woningcorporaties nog altijd bevoordeeld worden ten opzichte van particuliere verhuurders in de commerciële sector. Vastgoed Belang spreekt van een zeer ongelijk speelveld. Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, vindt het voorstel juist té beperkend.

 • 13.03.14
  Plannen van minister Blok sectorbreed kritisch ontvangen

  De consultatieronde op de conceptnovelle van minister Blok heeft een stortvloed aan tegenstrijdige reacties opgeleverd. De hoofdlijnen worden niet meer betwist, de uitwerking daarvan des te meer. Een overzicht.

 • 05.03.14
  Hans van Harten (directeur AFWC)

  Amsterdamse corporaties stappen uit het middensegment als de voorstellen van minister Blok worden aangenomen, zo verwacht AFWC-directeur Hans van Harten. Minister Blok stelt in de zogeheten conceptnovelle zoveel beperkende voorwaarden dat corporaties geen brood meer zullen zien in de bouw van vrije sectorhuurwoningen en betaalbare koopwoningen.

 • 28.02.14

  Het Europese Gerecht moet toch een inhoudelijke uitspraak doen over het DAEB-besluit van de Europese Commissie. Daarin is onder andere de inkomensgrens voor sociale huurwoningen opgenomen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

 • 18.02.14

  De inkomensgrenzen voor sociale huisvesting moeten worden verruimd, zo vindt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Samen met 29 collega's uit grote steden in Europa pleit hij voor ruimere verantwoordelijkheid voor het lokaal bestuur. De burgemeesters hebben daarover een gezamenlijke resolutie gepresenteerd aan de voorzitter van de Europese Commissie.

 • 27.01.14

  Huurdersvereniging Amsterdam (HA) spant met steun van 39 andere huurdersorganisaties een rechtszaak aan tegen de Staat. Op deze manier hoopt de HA een einde te kunnen maken aan de inkomensafhankelijke huurverhoging die in maart vorig jaar werd ingevoerd. De HA claimt dat deze wet een ernstige inbreuk op de privacy van huurders oplevert.

 • 19.12.13

  De voorstellen tot wetswijziging die in maart in Het Woonakkoord zijn bezegeld, zijn met een minimale meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Dat betekent dat ook het meest heikele onderdeel, de verhoging van de verhuurderheffing, doorgang vindt. PvdA-senator Adri Duijvesteijn liet lang onzekerheid bestaan of hij deze betwistte maatregel wilde steunen.

 • 29.11.13

  De maximum salarissen van corporatiedirecteuren gaan minder omlaag. Dat blijkt uit de regeling die minister Blok op 29 november heeft gepubliceerd. De versoepeling is een reactie op een recente gerechtelijke uitspraak. In de nieuwe staffelregeling is het maximum salaris niet alleen afhankelijk van het aantal woningen maar ook van de omvang van de gemeente waar de corporaties zijn bezit heeft.

 • 26.11.13

  Een ruime Kamermeerderheid steunt het voorstel van PvdA en Christenunie om de inkomensgrens voor een sociale huurwoning voor een periode van vijf jaar te verhogen tot 38.000 euro. De steun komt van PVV, CDA, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Bontes. VVD en D66 zijn tegen. Ook moet minister Blok voor Wonen in Brussel gaan praten over een verdere verhoging naar 43.000 euro.

 • 20.11.13
  Subsidies aan corporaties worden pas vanaf 2018 uitbetaald

  Met het onlangs gesloten energieakkoord moet Nederland een stuk duurzamer worden. De meningen zijn verdeeld of dat met dit akkoord gaat lukken. Corporaties krijgen nauwelijks meer investeringsmogelijkheden, omdat de subsidies pas vanaf 2018 worden uitbetaald.

 • 18.11.13

  Aanpassingen aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden op zijn vroegst in 2015 ingevoerd. Dat is de consequentie van het Kamerdebat van 12 november. De Tweede Kamer wil eerst andere varianten op het kabinetsvoorstel doorgerekend zien en antwoord op schriftelijke vragen, voordat zij een beslissing neemt. De streefdatum voor invoering verschuift daarmee van juli 2014 naar januari 2015.

 • 20.11.13

  De maximumhuren gaan in Amsterdam verder omhoog als de kabinetsplannen voor aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) doorgaan. Vooral in het centrum stijgen de maximumhuren fors. Een groter deel van de huurwoningen binnen de ring kan worden geliberaliseerd.

 • 21.10.13

  Volgens berekeningen van het Wijksteunpunt Wonen gaan de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld verder omhoog als de kabinetsplannen voor aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) doorgaan. In het centrum stijgen de maximumhuren fors, terwijl die in Noord, Zuidoost en Nieuw-West juist omlaag gaan.

 • 20.10.13

  De problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging vielen mee en de rijksoverheid is daarvoor niet aansprakelijk. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht in 2014 minder problemen. Aedes vindt dat de minister wel heel luchtig over alle invoeringsproblemen heen stapt.

 • 16.10.13

  Het aantal huurtoeslagontvangers stijgt sinds het uitbreken van de crisis jaar na jaar. In 2010 steeg het aantal ontvangers met 3,6 procent en de voorlopige cijfers over 2011 en 2012 laten een voortzetting van deze ontwikkeling zien. Het uitgekeerde bedrag nam daarentegen in 2012 af ondanks de gestegen huren. Dat is het gevolg van de zogeheten 'kwaliteitskorting', zo blijkt uit het Jaarverslag op de wet op de huurtoeslag dat minister Blok naar de Kamer stuurde.

 • 08.10.13

  Een ruime meerderheid van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties heeft ingestemd met het kabinetsakkoord. Tijdens het vandaag gehouden congres stemde 67 procent voor het akkoord. Een derde deel van de corporaties stemde na een fel debat tegen.

 • 18.09.13

  In de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd zitten geen grote verrassingen voor de woonsector. De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn al eerder aangekondigd. Het wachten is nu op de details van de uitvoering. Dit zijn de hoofdpunten:

 • 17.09.13

  Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de voorstellen voor de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) bekend gemaakt. De Woonbond is betrokken geweest bij de onderhandelingen, maar stemt niet in met het resultaat. De Woonbond vindt het niet acceptabel dat de prijseffecten van de Donnerpunten verrekend worden in de nieuwe aanpak. Dat leidt tot hogere huren en meer liberaliseringen, aldus de woonbond. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren.

 • 16.09.13
  update, maandag 16-09-2013

  De WOZ-waarde krijgt bij de bepaling van de maximale huurprijs wel een plek, maar minder prominent dat in het regeerakkoord was aangekondigd. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok. De herziening van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt volgens de  minister tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat zou bijdragen aan een beter functionerende woningmarkt.

 • 05.09.13
  Huurstijging per 1 juli en gemiddelde inflatie per jaar

  De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Dat is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale verhuurders. Bij sociale verhuurders stegen de huren meer (5,0%) dan bij particuliere verhuurders (3,7%). De cijfers zijn bekend gemaakt door het CBS.

 • 20.09.13
  update 12 september
 • 16.08.13
  update 16-08-2013

  Het aantal huurders dat in armoede leeft, stijgt in deze kabinetsperiode met 167.000 huishoudens tot 35 procent (in 2012 28%). Dat blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van de Woonbond. De toenemende armoede wordt mede veroorzaakt door de stijgende woonlasten. De Woonbond vindt dat het kabinet zijn huurbeleid moet aanpassen.

 • 10.07.13

  Ymere schrapt ruim vijftien procent van het huidige aantal arbeidsplaatsen. Het gaat om 180 van de ruim duizend banen. Daarbij worden gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

 • 25.06.13

  De verhuurderheffing wordt alleen voor corporaties in Rotterdam-Zuid en in de krimpgebieden van Groningen, Zeeland en Limburg iets verzacht. Daarmee is honderd miljoen euro gemoeid, zo hebben PvdA, VVD met D66, ChristenUnie en SGP afgesproken. De overige corporaties moeten extra betalen. In Amsterdam leidt dat tot een lastenverzwaring van naar schatting enige miljoenen euro's.

 • 21.06.13

  Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om woningzoekenden te weren in wijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Dat staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft ingestemd.

 • 21.06.13

  De verhuurderheffing baart de interne toezichthouders van onder meer Ymere en Stadgenoot ernstige zorgen. Guido van Woerkom en Wim Kuijken vrezen voor de continuïteit van de corporatiesector. Zij pleiten voor gezamenlijke afspraken over een gericht investeringsprogramma in nieuwbouw en energiebesparing.

 • 20.06.13
  Update

  Minister Blok heeft de Tweede en Eerste Kamer een aantal varianten op de eerder voorgestelde verhuurderheffing op basis van WOZ-waarde toegestuurd. Daarbij gaat het om een vaste heffing per woning, een heffing op de feitelijke huursom van een verhuurder en een belastingvrije voet in de heffing per woning. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst voor de schatkist gelijk blijft.

 • 17.06.13

  Almere en de Alliantie gaan alles op alles zetten om de geplande nieuwbouw in De Laren toch te realiseren. Na een gesprek met wethouder Henk Mulder, verantwoordelijk voor wonen, en wethouder Ed Anker, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Almere Haven hebben de corporatie en de gemeente afgesproken in het belang van Almere Haven door te gaan. Beide partijen hopen dat de minister zijn plannen zodanig zal bijstellen dat gemengde woningbouwprojecten in de toekomst mogelijk blijven.

 • 31.05.13
  Jim Schuyt
  Update 31 mei 14.25 uur

  Corporaties mogen in de toekomst nog maar in één bepaald woningmarktgebied nieuwe investeringen doen. Zo blijkt uit voorstellen van minister Blok van Wonen. De minister wil een einde aan grote corporaties die in brede landsdelen actief zijn. De precieze grenzen moeten nog wel worden bepaald. Jim Schuyt, bestuurder van de Alliantie,  waarschuwt voor steden die helemaal geen investerende corporaties over houden.

 • 30.05.13

  De aantijgingen van VVD, PvdA en D66 dat corporaties bewust de nieuwbouwproductie traineren om de politiek onder druk te zetten, zijn een gotspe. Aldus bestuursvoorzitter Marien de Langen van Stadgenoot en Willem Krzeszewski, directeur-bestuurder Staedion. In een open brief verwerpen de corporatiebestuurders de beschuldigingen van Kees Verhoeven (D66), Barbara Visser (VVD) en Jacques Monasch (PvdA).

 • 29.05.13
  Update woensdag 29 mei

  Woningcorporaties mogen in de toekomst geen commerciële activiteiten meer ondernemen. De taak van corporaties wordt beperkt tot de bouw van sociale huurwoningen in de eigen regio. Dat staat volgens verschillende bronnen in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok van Wonen. Medio juni neemt het kabinet daarover een besluit.

 • 29.05.13

  Veel huurders hebben problemen met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. De problemen hebben te maken met fouten bij de uitvoering, met schending van de privacy en met de betaalbaarheid van het wonen, zo blijkt uit de ruim 2.500 meldingen die binnen enkele weken bij het Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond zijn binnengekomen.

 • 08.05.13

  Ruim een kwart van de huurders krijgt op 1 juli te maken met extra huurverhoging, zo blijkt uit opgave van Amsterdamse en Zaanse corporaties. Een kleine tweederde van hen heeft een inkomen boven 43.000 euro en ziet de huur met 6,5 procent stijgen.

 • 07.05.13

  Afspraken tussen corporaties en gemeenten moeten minder vrijblijvend worden, zo vindt een VNG-adviescommissie onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM. In het advies “Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend” stelt zij voor dat gemeenten inzicht moeten kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, zodat ze beter weten wat ze van de corporaties mogen verwachten.

 • 24.04.13

  Ongeveer 450.000 huishoudens krijgen per 1 juli mogelijk te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat zij meer verdienen dan 33.614 euro. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • 24.04.13

  Het voornemen van minister Blok om het financieel toezicht op woningcorporaties bij het ministerie onder te brengen is onverstandig. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer.
  De Tweede Kamer spreekt morgen over het toezicht op woningcorporaties. Door dit plan bestaat volgens Aedes de kans dat het financiële toezicht vermengd raakt met volkshuisvestelijk beleid. Bovendien vreest Aedes dat de adviesfunctie van de financiële toezichthouder aan kracht en gezag inboet als deze onder directe ministeriële verantwoordelijkheid valt.

 • 20.04.13

  Niet de Belastingdienst, maar gemeenten en verhuurders zijn de veroorzakers van de problemen met de doorvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo hebben minister Blok (Wonen) en staatssecretaris Weekers (Financien) na afloop van de ministerraad vrijdag verklaard.
  Volgens beide bewindslieden ligt de oorzaak van de problemen in de koppeling tussen de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie en de gegevens van woningcorporaties. Deze zou niet overal kloppen. De Belastingdienst heeft daar december vorig jaar al voor gewaarschuwd.

 • 19.04.13

  Stadgenoot eist van minister Blok een korting van negen procent op de verhuurderheffing voor 2013. Van hetzelfde percentage huurders is geen inkomen bekend. Of is voor het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging helemaal geen match met het adres te maken.

 • 08.04.13

  Een brede coalitie van huurorganisaties, bouwbedrijven, vakbonden en de SP heeft minister Blok opgeroepen te investeren in de bouwsector. Deze investering moet komen in plaats van de voorgestelde verhuurderheffing voor woningcorporaties en andere verhuurders.

 • 03.04.13

  Sociale huurwoningen dreigen als gevolg van het Woonakkoord onbetaalbaar te worden voor lagere inkomens. Dit concluderen Boelhouwer en Lamain van het OTB in een studie in opdracht van De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van grootstedelijke woningcorporaties.

 • 25.03.13

  Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan 33.614 euro. Minister Blok van Wonen komt met een nadere regeling.
  Het kabinet voert de inkomensafhankelijke huurverhoging in om het zogenaamde scheefwonen tegengaan. Maar voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen.

 • 22.03.13

  Veel woningcorporaties hebben nog geen verklaringen van de Belastingdienst over de inkomens van hun huurders ontvangen. Brancheorganisatie Aedes vreest dat corporaties daardoor de huurverhoging op 1 juli aanstaande niet kunnen regelen.

 • 22.03.13

  Rochdale moet van vijfhonderd terug naar vierhonderd medewerkers in de loop van 2014. Zo heeft bestuursvoorzitter Rene Grotendorst laten weten. Krimp van de eigen organisatie is een van de antwoorden op het kabinetsbeleid.

Pagina's