WOONBELEID

 • 23.01.13

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft met ruime meerderheid een SP-motie aangenomen waarin de regeringsplannen om de huurmarkt te herzien worden afgewezen. Men vreest dat de huren in Amsterdam onbetaalbaar worden en dat renovaties en nieuwbouw stil komen te leggen. Alleen de VVD stemde tegen. Volgens SP-raadslid Remine Alberts zijn de plannen 'rampzalig' voor de stad.

 • 09.01.13
  update: 18 december

  Particuliere eigenaren krijgen toch geen extra ruimte om gereguleerde woningen te splitsen en vervolgens te verkopen. Wethouder Freek Ossel komt terug op het extra splitsingsquotum van 1000 woningen dat hij ruim een jaar geleden aankondigde. Hij maakt zich zorgen of er voldoende betaalbare huurwoningen overblijven.

 • 05.12.12

  PVV'er Roland van Vliet is benoemd tot voorzitter van de Kamercommissie die een parlementaire enquête naar de woningcorporaties voorbereidt. De enquêtecommissie gaat onderzoek doen naar allerlei misstanden bij de corporaties. Het gaat onder meer over de hoge salarissen van bestuurders en gebrek aan integriteit bij een aantal instellingen. De nu ingestelde commissie bepaalt de precieze opzet van het onderzoek en moet in het voorjaar klaar zijn. Daarna begint de eigenlijke enquête. Het is de eerste keer dat een Kamerlid van de PVV een onderzoekscommissie leidt.

 • 22.11.12
  Ondergrondse parkeergarages geen vanzelfsprekendheid meer
  Nieuw parkeerplan
  Amsterdam gaat de gemeentelijke parkeergarages openstellen voor vergunninghouders. Bovendien gaat de gemeente ongebruikte plekken in commerciële garages huren. Dat levert 3300 extra plekken op. Daarnaast worden er volgens het plan van wethouder Wiebes nog 1700 bijgebouwd, waarvan 500 in ruimtes boven de metrostations Vijzelgracht en Rokin.

  Een parkeervergunning is in de meeste Amsterdamse nieuwbouwgebieden een schaars goed.

 • 28.12.18
  Hoeveel kun je betalen?

  Hoeveel huur iemand kán betalen, is natuurlijk sterk afhankelijk van individuele omstandigheden en keuzes. Maar ergens ligt een grens van wat redelijk en verantwoord is. Dan komen termen als woonquotes en huurquotes aan de orde. Met het stijgen van de energieprijzen is een woonquote - die alle woonlasten omvat - een betere maat dan een huurquote, maar helaas moeilijker te kwantificeren. Instanties als het Nibud gebruiken daarom de netto huurquote. Volgens het Nibud moeten lage inkomens niet meer dan 20 procent van hun inkomen aan huur uitgeven, voor alle overige inkomens is 30 procent een goed streven. Ter indicatie: dankzij de huurtoeslag en het gematigde huurbeleid uit het verleden heeft in Amsterdam slechts een minderheid (14%) een huurquote van boven de 35 procent. Alleen in stadsdeel Zuidoost liggen de huurquotes beduidend hoger. In een aantal inkomensprofielen geven we voorbeelden van huurquotes.

 • 20.03.13
  Maar nog ver onder markthuren

  In gewilde gebieden zoals West en Centrum zijn de aanvangshuren flink gestegen na de introductie van de Donnerpunten. Maar ze liggen nog ver van 4,5% woz-waarde, de grenswaarde die het nieuwe kabinet als grenswaarde wil invoeren. In Noord en Zuidoost stegen de aanvangshuren minder en benaderen ze de markthuur.

 • 04.03.13
  De gevolgen van het nieuwe huurbeleid

  De zogeheten ‘schaarstepunten’ van ex-minister Donner zorgden al voor de introductie voor verhitte gemoederen. Dat wordt er niet minder om nu de effecten zichtbaar worden: “Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht”, schreef de Volkskrant eind september na een rondgang langs corporaties.

 • 16.10.12

  In opmerkelijk felle toonzetting hekelen Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink (GroenLinks) en Remine Alberts (SP) het beleid van Amsterdamse corporaties in een opiniebijdrage op Amsterdam Centraal. Zij reageren daarmee onder andere op eerdere uitspraken van AFWC-directeur Hans van Harten in de Volkskrant. De linkse raadsleden vinden Van Hartens argumenten voor de recente huurstijgingen 'lariekoek'.

 • 15.10.12

  Om het 5-jarige bestaan van de Wijksteunpunten Wonen (WSW) en het 15-jarige bestaan van de huurteams te vieren, organiseerden de Wijksteunpunten Wonen op zaterdag 13 oktober 2012 in het Montessori College Oost een drukbezocht congres met de huurder als middelpunt. Huurders discussieerden daar in workshops over thema’s als onderhoud, renovatie, energiebesparing, groene daken, rechten van bewoners, leegstand, burenoverlast, woningruil, leefbaarheid en betaalbaarheid.

 • 20.09.12

  Directeuren en commissarissen van woningbouwcorporaties moeten in de toekomst allemaal een geschiktheidstest ondergaan, vindt de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties. Volgens VTW-voorzitter Heino van Essen moet de test gelden voor zowel nieuwe benoemingen, als voor zittende directeuren en toezichthouders.

 • 18.09.12

  De huurontwikkeling in de sociale huursector in Amsterdam is niet aan te duiden als één van exploderende huurprijzen. Zo schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van PvdA en SP.
  Volgens de minister biedt de website meldpuntdonnerhuren.nl slechts beperkt inzicht in de huurprijsontwikkeling. Er kan beter worden gewacht op de uitkomsten van het reguliere onderzoek naar de huurontwikkeling dit najaar.

 • 15.11.12
  Groningse CareX wil stap naar Amsterdam maken

  Een leegstandbeheerder wil het Groningse CareX zich niet laten noemen. Het bedrijf associeert zich met de traditionele corporatie. Na uitbreidingen in Friesland, Drenthe en Noord-Holland strijkt het bedrijf wellicht nog dit jaar ook in Amsterdam neer. “We merken dat er in Amsterdam behoefte is aan onze diensten.”

 • 20.03.13
  Interview: Jan Hagendoorn, directeur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

  Twee jaar geleden nog dreigde een tekort van honderden miljoenen euro’s bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Dat is nu omgebogen in een plus. Directeur Jan Hagendoorn is trots. Het Grondbedrijf heeft nu ook meer begrip voor ondernemerschap en biedt meer maatwerk. “We kijken waar geld ligt en proberen krachten aan te boren.’’

 • 21.08.12

  De invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten) op 1 oktober 2011 leidt tot stagnatie in de sociale huursector en financiële problemen bij huurders. Dat meldt de Huurdersvereniging Amsterdam op basis van een rapport van de Meldpunt Donnerhuren. Het actiecomité Huurders Bedonnerd vraagt de politiek om de Donnerpunten weer te schrappen.

 • 09.07.12

  In 2011 werden in Amsterdam relatief veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West. Dat kwam met name op het conto van Eigen Haard . Met 275 woningen is deze corporatie verantwoordelijk voor tweederde van alle samenvoegingen. Dat kwam door grote projecten in West (Koningsvrouwen van Landlust) en centrum (Czaar Peterstraat).

  Is hier sprake van een trend? Eigen Haard denkt zelf van niet. Meer een incidentele piek. Samenvoegen is namelijk bedrijfseconomisch niet gunstig en aan kleine woningen is ook een chronisch gebrek. 

   

 • 06.07.12
  Reactie op artikel ‘Tussen groeidenken en krimpfeiten’

  Onder de titel ‘Tussen groeidenken en krimpfeiten’ gaf Leonie Janssen-Jansen in het meinummer van NUL20 haar visie op de regionale woningmarkt. Volgens haar zit de Metropoolregio verstrikt in groeiprognoses, die tot een enorme overschatting van de vraag leiden. Léon Groenemeijer bestrijdt deze conclusie. Volgens hem moet de regio juist anticiperen op woningnood. Want in kwaliteit kun je niet wonen.

 • 06.07.12

  In 2011 werden in Amsterdam relatief zeer veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West.

 • 06.07.12

  Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling. Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen.

 • 20.08.12
  Nieuw-West: van grootschalige naar kleinschalige vernieuwing

  Met een plaatselijk Lente-akkoord hebben gemeente en corporaties een oplossing gevonden voor de financiële crisis bij de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. De historische ‘Parkstaddeal’ is voor de Far West-erfgenamen nu officieel geschiedenis. De vernieuwing gaat wel door, maar kleinschaliger, over een langere periode uitgespreid en minder ingrijpend.

 • 02.07.12

  De Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties in dit gebied presenteerden kort geleden de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling. Dat is de laatste jaren geen vrolijk stemmend document: het aantal vrijkomende sociale huurwoningen zakt en de wachttijden lopen op.

 • 02.07.12
  Wonen in de Metropoolregio: de volgende tien jaar

  Op basis van de woonbehoefteprognoses is er de komende jaren nog een enorme bouwopgave in de Amsterdamse metropool. Tegelijkertijd komen nieuwbouwprojecten moeilijk van de grond. De woonbehoefte vertaalt zich allang niet meer in een marktvraag. Volgens planoloog Leonie Janssen-Jansen is deze ontwikkeling meer structureel van aard dan vaak wordt gedacht. Blindstaren op de behoefteonderzoeken is in ieder geval niet verstandig.

 • 07.12.12

  Amsterdam vreest voor groot woningtekort

  De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een groot woningtekort. Zo blijkt uit de Quickscan Woningbouw. Er is tot 2040 een vraag naar 270.000 extra woningen. Maar de komende acht jaar alleen al ontstaat een productieachterstand van bijna honderdduizend woningen.

 • 12.06.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  “Geen beter smeermiddel dan middenhuursegment”

 • 21.03.12
  ‘Early warning system’ moet vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken

  Werkloosheid, schulden, schoolverzuim, overlast, huiselijk geweld, criminaliteit… Problemen in een buurt worden vaak pas onderkend als een enorme stapeling is ontstaan. En dan rest alleen nog grof geschut, zoals herstructurering. Groeistad Almere wil dit voorkomen met een fijnmazig databestand waar ‘frontlijnwerkers’ gegevens in kunnen stoppen en raadplegen. En waar snel actie op kan volgen. Want bijtijds bijsturen is ook wat waard. De grenzen van de privacy-regels worden daarbij afgetast. Maar wel zorgvuldig, volgens de gemeente.

 • 18.06.12

  De grote herbezinning: volkshuisvesting na de crisis

  Het publieke geld is (bijna) op

  Rijkssubsidies verdwijnen, gemeenten moeten draconisch bezuinigen, banken houden de hand op de knip en de investeringsmogelijkheden van corporaties lopen sterk terug. Het is crisis in de woningsector. Hoe nu verder? Gemeente, stadsdelen en corporaties tellen hun knopen. De resterende gemeentelijke middelen lijken vooral te worden gereserveerd voor maatschappelijke interventies: “stedelijke vernieuwing en wijkaanpak zullen in elkaar schuiven”.
 • 29.02.12

  RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpak

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. Verkoop en liberalisering kunnen dit effect verminderen, maar niet volledig teniet doen. Dit blijkt uit een scenariostudie van onderzoeksbureau RIGO.

 • 17.01.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  Groei eigenwoningbezit stagneert

 • 10.01.12

  Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW 

  Loek Hermans is per 1 januari afgetreden als voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De reden is volgens het WSW dat nieuwe wetgeving toezichthouders dwingt hun aantal nevenfuncties te beperken. Deze wettelijke beperking zou moeten leiden tot een beter toezicht en benoemingen buiten het 'old boys network'.

 • 23.12.11

  Amsterdams short stay beleid gaat op de schop

  Het college van B&W wil het short stay beleid verbeteren door minder regels op te leggen en short stay verhuurders beter te ondersteunen. Onder andere de huidige quotum-regeling per stadsdeel verdwijnt.  De beleidsaanpassingen volgen op een evaluatie door Onderzoeksbureau Regioplan. Daaruit blijkt dat het beleid onvoldoende bijdraagt aan de doelen en dat de slagkracht beter kan. Het college volgt adviezen uit de evaluatie op.

 • 12.12.11

  Amsterdam tegen afschaffen welstandscommissie

  Wethouder Maarten van Poelgeest is het oneens met het kabinetsbesluit om de welstandscommissies op te heffen. De gemeente blijft gebruik maken van deze onafhankelijke commissies zolang dat kan. De meeste kleine bouwplannen worden in Amsterdam overigens al ambtelijk afgehandeld.

 • 29.11.11

  Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

 • 22.11.11

  D66 wil middeninkomens onder 30-procent norm brengen

  Bij kleinere nieuwbouwprojecten moet de norm van 30% sociale huurwoningen vervangen worden door 30% ‘modale huurwoningen.’ Dit stelde D66 Amsterdam voor in de gemeenteraad. Doel van de motie is middeninkomens meer mogelijkheden te geven op de Amsterdamse woningmarkt. D66 wil alleen bij kleinere nieuwbouwprojecten de norm van 30% sociaal omruilen voor 30% modale huur.

 • 16.11.11

  ‘Ook na mijn studie blijf ik het contactgezin bezoeken’

  De 25-jarige pedagogiekstudent Erwin Bolt is sinds twee jaar coördinator voor VoorUit in Geuzenveld. Hij begeleidt andere studenten en houdt een oogje op de activiteiten die worden georganiseerd. Voor die taak krijgt hij een vergoeding. Daarnaast werkt hij ook tien uur per week mee aan de buurtactiviteiten met als bijkomend voordeel dat hij geen huur aan Rochdale hoeft te betalen. 

 • 03.11.11

  Extra ruimte voor particulieren om woningen te splitsen

  Particuliere eigenaren krijgen vanaf  2012 meer ruimte om gereguleerde huurwoningen te splitsen en vervolgens te verkopen. Er komt een extra splitsingsquotum van 1.000 woningen.

 • 17.10.11

  Inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen

  update 14 oktober

  Amsterdam krijgt een inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen (tot 142 punten). Dat is belangrijkste aanpassing op het collegevoorstel om het huidige systeem van woonruimteverdeling te wijzigen. Dat voorstel werd op 12 oktober door de gemeenteraad aangenomen. De nieuwe inkomensgrens wordt naar verwachting per 1 januari 2012 van kracht.

 • 09.10.11

  Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

  Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

 • 26.09.11

  Inkomensgrens voor alle particuliere huurwoningen onder vrije-sectorgrens

  update: 22-09-2011

 • 29.05.14

  Aantal huisuitzettingen daalt, maar…

  Stilte voor de storm?

  Het aantal ontruimingen daalt al jaren in Amsterdam. De aanpak van ‘Vroeg Eropaf’, waarbij maatschappelijk werk en woningcorporaties samenwerken, werpt zijn vruchten af. Toch lijkt het tij te keren. Een crisisbericht uit Amsterdam-Zuidoost.
  Meeste ontruimingen in Zuidoost
   
  2008
 • 27.09.11

  10 vragen over

  Kooprecht voor huurders

  Op 1 juli 2011 publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken zijn ‘Woonvisie’. Daarin wordt een kooprecht voor huurders voor corporatiewoningen aangekondigd. Daarmee voert Donner een onderdeel uit van het regeerakkoord van VVD en CDA.
  1. Een kooprecht voor huurders? Voeren de regeringspartijen een dwingende kiezerswens uit?
 • 20.09.11

  Braakliggende terreinen in kaart gebracht

  Gezocht: tijdelijke gebruikers

  Door de crisis komen steeds meer terreinen in de regio Amsterdam braak te liggen. Geplande nieuwbouw is op de lange baan geschoven of helemaal geschrapt. Wat te doen met al die verpieterende stukjes grond? Kunstenaars, spelende kinderen en ‘stadsboeren’ weten er wel raad mee.
  Digitale kaart
 • 20.09.11

  Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren

  Normen voor leegstandsbeheer

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.
 • 02.01.19
  Voorrang voor eigen starters
  De wachttijden voor een sociale huurwoningen lopen ook in Zaanstad enorm op. De gemeente werd bovendien onaangenaam verrast door het besluit van minister Donner om de huurgrens van alle huurwoningen in de Amsterdamse stadsregio te verhogen (met 15 tot 25 extra punten), behalve in de Zaanstreek. Wethouder Olthof vreest daardoor extra druk op de lokale sociale woningmarkt. Voor hem extra reden te pleiten voor voorrangsregelingen voor eigen inwoners van Zaanstad en Wormerland.
 • 02.01.19
  Amsterdams college komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling

  Het woonruimteverdelingssysteem in Amsterdam gaat op de schop. Het college heeft begin juli een voorstel naar de raad gestuurd waarin de overheidsbemoeienis flink wordt beperkt. De reikwijdte van de huisvestingsvergunning voor goedkope huurwoningen wordt sterk verkleind. Ook schrapt de wethouder in het aantal urgentiecategorieën en op handhavingscapaciteit. Ten slotte komt er een nieuw verdeelmodel met onder andere ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. Na de gemeenteraad moet ook de stadsregio daarmee akkoord gaan.

 • 19.11.15

  Exit-interview Frank Bijdendijk, bestuurder Stadgenoot

  Op zoek naar een nieuw ideaal

 • 09.09.11

  Hervorming woonruimteverdeling krijgt politieke steun

  De Amsterdamse raad stemt naar verwachting in met de herziening van het woonruimteverdelingsysteem. Dat valt op te maken uit de behandeling van de wijzigingsvoorstellen in de raadscommissie. Er was waardering voor de plannen van wethouder Freek Ossel, die 2,7 miljoen euro bezuinigt door te schrappen in regels en handhaving. 

 • 09.09.11

  Donner-punten sturen beleid middensegment

  De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

 • 31.08.11

  Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven geven

  In een ‘nota van wijziging’ heeft minister Donner de concept Huisvestingswet 2012 aangepast, waardoor gemeenten voorrang mogen (blijven) geven aan woningzoekenden uit de eigen plaats. Tot dusver leek de nieuwe wet juist een einde te maken aan deze veel voorkomende praktijk.

 • 14.07.11

  Amsterdam beperkt huisvestingsvergunning

  update, 14 juli 2011

 • 05.07.11

  Debat over erfpacht laait op

 • 27.06.11

  WSW sombert over toekomstige investeringsmogelijkheden corporaties

  “Minder investeren of meer verkopen”

  De investeringen van corporaties in huurwoningen zullen de komende jaren flink afnemen, zo vreest het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het somberste geval daalt de nieuwbouwproductie met veertig procent. Er is één redmiddel: veel meer verkopen. Na een tijdperk van schaalvergroting is de kans groot dat de omvang van corporaties gaat krimpen.

   

Pagina's