Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Meer hoogbouw: hoofdstad wil 150.000 woningen toevoegen binnen de stadsgrenzen
Toekomstvisie Amsterdam 2050

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Centraal in de visie tot 2050 staan vijf strategische keuzes:

 1. Meerkernige ontwikkeling
  Van uitrol centrumgebied naar een meerkernige en meer diverse verstedelijking

  • Regionale spreiding stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid.
  • Onderscheidende ontwikkeling Nieuw-West, Zuidoost en Noord.
  • Twee vaste IJ-oeververbindingen en een regionaal fietsnetwerk.
  • Uitbreiding HOV en metronet en ontwikkeling stationskwartieren.
 2. Groeien binnen grenzen
  Verdichting door complete en duurzame wijkontwikkeling

  • Ruimte voor 150.000 woningen erbij in complete buurten.
  • Verduurzamen bestaande buurten en woningen.
  • Ruimte voor schone energie en duurzame initiatieven.
  • Verduurzaming van de haven.
 3. Duurzaam en gezond bewegen
  Heel Amsterdam een wandel- en fietsstad

  • Een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en bewegen.
  • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast.
  • Verkeerswegen (Gooiseweg, Lelylaan, Burg. Röellstraat) worden groene stadslanen begeleid door bebouwing.
 4. Rigoureus vergroenen
  Een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier

  1. Openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten.
  2. Ontwikkeling parken (Oeverlanden, Hondsrugpark, Gaasperdakpark, Zuid­asdokpark en NDSM-Oost).
  3. Groene routes en ecologische verbindingen.
  4. Investeren in het landschap: natuurontwikkeling, kringlooplandbouw, en ruimte voor sporten en bewegen.
 5. Samen stadmaken
  Richting geven op hoofdlijnen en ruimte bieden aan initiatief

  1. Gelijkwaardige (digitale) informatiepositie bij planvorming.
  2. Buurtbatenovereenkomsten en buurtomgevingsvisies.
  3. Grotere rol Amsterdammers bij beheer en ontwikkeling.
  4. Ruim baan voor wooncoöperaties: naar 10 procent van de woningvoorraad in 2040.
  5. Vrije ruimte als vast onderdeel van de planvorming.