WOONBELEID

 • 02.09.14
  Aanpassing erfpachtstelsel belangrijkste breuk met verleden

  Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Zo stellen D66, VVD en SP in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. De meest concrete breuk met het PvdA-verleden is echter de aangekondigde afschaffing van het huidige erfpachtsysteem. Kanttekeningen bij enkele onderdelen van het woonprogramma.

 • 16.06.14
  Gerard Anderiesen, bestuurder Stadgenoot
  update 15 juni 2014 22.14 uur

  De nieuwe coalitie heeft geen aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Zo constateert Gerard Anderiesen, bestuurder van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot, na de publicatie van het nieuwe coalitieakkoord. “Welke visie hebben D66, VVD en SP op de ontwikkeling van de IJ-oevers of de voortgang van de stedelijke vernieuwing? De drie partijen hebben er niks over op geschreven; het lijkt wel of we het niet meer over de toekomst van de stad willen hebben.”

 • 16.06.14
  Van links naar rechts Abdeluheb Choho (D66), Eric van der Burg (VVD), Kajsa Ollongren (D66), Simone Kukenheim (D66), Laurens Ivens (SP), Pieter Litjens (VVD). Op de foto ontbreken: Arjan Vliegenthart (SP) en Udo Kock (D66)

  Laurens Ivens wordt de nieuwe wethouder voor Bouwen en Wonen. Ivens (1977) woont met vriendin en kind in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. Hij zit al acht jaar in de gemeenteraad. Ivens is sinds het voorjaar van 1997 lid van de SP en werd een jaar later actief voor de partij. “Omdat de SP op een eerlijke manier de tweedeling tegengaat en altijd blijft kijken naar de realiteit”, zegt hij zelf. Hij is naast raadslid ook actief bij de SP als afdelingsbestuurder. Eerder was hij zeven jaar afdelingsvoorzitter en negen jaar werkzaam als medewerker Verkeer voor de Tweede Kamerfractie.

 • 13.06.14
  Hans van Harten (directeur AFWC)

  Het coalitieakkoord van D66, VVD en SP biedt een goede basis voor gesprek met de corporaties over wonen in Amsterdam. Zo zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, in een eerste reactie op 'Amsterdam is van iedereen'. In vergelijking met de eerdere hervormingsagenda van D66 en GroenLinks is de te handhaven sociale woningvoorraad iets opgehoogd van 178.000 naar 187.000 woningen. "Maar we houden nog voldoende ruimte over om woningen te verkopen en complexen te transformeren."

 • 21.05.14

  "Woningcorporaties kunnen door hun lagere rendementseisen makkelijker woningen voor middeninkomens realiseren dan beleggers". Dat zei Rob Haans, directievoorzitter van De Alliantie, tijdens de PakhuisNUL20 debatavond op 19 mei. Beleggers hebben weliswaar veel geld beschikbaar voor woningbouw maar zijn zeer risicomijdend, bevestigde Michiel de Bruine, hoofd assetmanagement van Bouwinvest.

 • 15.05.14
  Nog maar één PvdA-er in stadsdelen op Wonen

  In de meeste stadsdelen is de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening in handen van een nieuwe bestuurder gekomen. Wie zijn ze, wat is hun eigen wooncarrière, waar ligt hun grootste uitdaging? En natuurlijk: wat gaan we merken van het gewijzigde politieke landschap?

 • 24.04.14
  Update 25-04-2014
 • 08.04.14

  Wonen en ruimtelijke ordening komt in bijna alle stadsdelen in handen van een nieuwe bestuurder. D66 speelt een hoofdrol in het woondomein in Nieuw-West, West en Zuid. In Noord gaat de SP over wonen en ruimtelijke ordening. Alleen in Oost blijft wonen een aangelegenheid van de PvdA.
  In Centrum is Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) verantwoordelijk voor de portefeuille bouwen en wonen, monumenten en openbare ruimte. Zij gaat ook over de parkeergarages. Boudewijn Oranje (D66), de voorzitter van bestuurscommissie Centrum, neemt ruimtelijke ordening onder zijn hoede.

 • 24.03.14

  Gemeenten en corporaties spannen zich samen in voor een betaalbare woningvoorraad in de stadsregio Amsterdam. De Stadsregio en de AFWC hebben daarover vrijdag afspraken gemaakt. De intentieverklaring is een aanvulling op de gebruikelijke regionale afspraken over de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. Gemeenten en corporaties willen ook verantwoordelijkheid nemen voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van betaalbare huurwoningen in de regio Amsterdam en daarin samen optrekken.

  Gemeenten en corporaties hebben vier hoofdpunten vastgelegd.

 • 18.03.14
  Exit-interview: Freek Ossel vraagt Den Haag ruimte voor lokaal beleid

  Freek Ossel, de Amsterdamse wethouder Wonen Freek Ossel stopt ermee. In zijn bestuursperiode nam de druk op de Amsterdamse woningmarkt verder toe. In Den Haag vond hij de laatste jaren weinig gehoor. Hij pleit nog eenmaal voor maatwerk voor steden als Amsterdam en Utrecht. “We moeten meer ruimte krijgen voor lokaal beleid.”

 • 11.03.14

  De consultatieronde op de conceptnovelle van minister Blok heeft een stortvloed aan tegenstrijdige reacties opgeleverd. De hoofdlijnen worden niet meer betwist, de uitwerking daarvan des te meer. In het voorstel worden taken en werkgebied van corporaties strak afgebakend, krijgen gemeenten een belangrijker stem en wordt het toezicht verstevigd.

 • 04.03.14

  De gemeente moet het voortouw nemen in een pandenpool voor leegstaande panden, vindt GroenLinks Amsterdam. Lege ruimte kan benut worden voor initiatieven van bewoners en ondernemers en levert zo welstand en welvaart voor Amsterdam op. Kandidaat-raadslid Zeeger Ernsting presenteerde dit plan tijdens het verkiezingsdebat over leegstand in Pakhuis de Zwijger
.

 • 28.02.14

  Het Europese Gerecht moet toch een inhoudelijke uitspraak doen over het DAEB-besluit van de Europese Commissie. Daarin is onder andere de inkomensgrens voor sociale huurwoningen opgenomen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

 • 12.02.14

  PvdA, Groenlinks en SP wilden tijdens het NUL20-verkiezingsdebat van Nul20 aanvankelijk geen keuze maken tussen investeren in vernieuwingsgebieden – zoals Nieuw-West en Noord – of het lage huren houden in de binnenstad. “Je moet allebei doen,” zei Femke Roosma van Groenlinks. Toch was op Twitter en in de zaal duidelijk lees- en hoorbaar dat dit wel het soort keuzes zijn waar woningcorporaties zich dagelijks voor gesteld zien. PvdA en SP kozen uiteindelijk voor het op peil houden van de huren in de binnenstad.

 • 20.01.14
  Aantal nieuwe verhuringen corporatiewoningen in Amsterdam

  De sociale huursector in Amsterdam is helemaal vastgelopen, er is bijna geen doorstroming meer. Het aantal sociale verhuringen via WoningNet is in 2013 verder gedaald tot nog maar 5.800, dat komt overeen met een mutatiegraad van nog geen 3,1 procent. Deze cijfers maakte directeur Hans van Harten bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij wees er op dat dit geen graadmeter is voor de hele stadsregio. De mutatiegraad in Zaanstreek/Waterland is bijna 6 procent.

 • 19.01.14
  Verkoop corporatiewoningen

  De verkoop van corporatiewoningen is in 2013 flink gestegen. In totaal verkochten de corporaties 1932 woningen, een stijging van zes procent ten opzichte van een jaar eerder. Directeur Hans van Harten maakte de cijfers bekend bij de nieuwjaarsreceptie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ymere verkocht in Amsterdam met 532 stuks de meeste voormalige huurwoningen. De Alliantie volgt met 363 woningen. De Key, Eigen Haard en Stadgenoot zijn goed voor de verkoop van respectievelijk 287, 279 en 247 woningen. Bij Rochdale bleef het verkoopresultaat steken op 194 woningen.

 • 16.01.14

  Veel woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam proberen ook via het nieuwe lotingsysteem in WoningNet aan een woning te komen. Sinds april 2013 zijn ongeveer 518 corporatiewoningen verloot, zowel onder starters als doorstromers.

 • 16.01.14
  Totaaloordeel over de buurt in 2013

  Ondanks de crisis de steeg de waardering van Amsterdammers over hun buurt. Het rapportcijfer ging omhoog van 7,3 in 2011 naar 7,4. Vooral in de stadsdelen Noord en Zuidoost steeg de waardering. In Bos en Lommer gaat het ook crescendo, maar de waardering van Nieuw-West blijft steken. De grootste stijger was de wijk Bosleeuw in Bos en Lommer. De grootste ergernis blijft straatvuil. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 (WiA).

 • 20.01.14
  De stadsdelen nieuwe stijl gaan alleen nog over de uitvoering

  Het einde van het huidige stadsdeel is nabij. In de stadsdelen nieuwe stijl gaat het alleen nog om de uitvoering. Toekomstige bestuurders vrezen voor onvoldoende deskundige ambtenaren, te geringe beleidsruimte en een nieuwe machtsstrijd met de Stopera.

 • 21.01.14
  Discussie spitst zich toe op minimum-woonoppervlak per bewoner

  Eind januari hoopt de Amsterdamse wethouder Ossel zijn nieuwe voorstel rond woningdelen en kamerverhuur door de gemeenteraad te loodsen. In december zorgden de specificatie van het minimum-gebruiksoppervlak per woongroepslid nog voor veel verwarring. De raad wilde ook meer aandacht voor handhaving en geluidsoverlast. Intussen zorgen woningdelers nu al voor een forse prijsopdrijving van het vrije huursegment.

 • 21.01.14
  WiA 2013: langlopende trends zetten door

  Het aandeel koopwoningen in Amsterdam blijft toenemen (31,5% in 2013), terwijl het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen afneemt. Huurders besteden een groter deel van hun inkomen aan huur, ook na verrekening van de huurtoeslag, dan twee jaar geleden. De relatieve 'overmaat' aan sociale huurwoningen is verder afgenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA).

 • 21.01.14
  Groter aandeel van studio’s en markthuurwoningen

  In tegenstelling tot de landelijke trend is de bouwproductie in Amsterdam in 2013 opgelopen. Dat geldt zowel voor het aantal opleveringen als het aantal woningen dat in aanbouw is genomen. Er zitten wel veel kleine (studenten)woningen bij.

 • 21.01.14
  Interview: Cis Apeldoorn, de nieuwe directeur cluster Ruimte & Economie

  Ambtelijk Amsterdam ondergaat een grootschalige stoelendans. De vele diensten worden ondergebracht in een viertal clusters. Wonen, het Ontwikkelingsbedrijf en de dienst Ruimtelijke ordening maken straks deel uit van de sector Ruimte & Economie. Beoogd directeur Cis Apeldoorn droomt van een einde aan de ‘wij/zij-cultuur’: “Het gaat er niet om voor welke bestuurder een ambtenaar werkt”.

 • 14.01.14
  Woningvoorraad naar eigendom (WiA 2013)

  Het aandeel koopwoningen in Amsterdam blijft toenemen (31,5% in 2013), terwijl het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen afneemt. Huurders besteden een groter deel van hun inkomen aan huur, ook na verrekening van de huurtoeslag, dan twee jaar geleden. De relatieve 'overmaat' aan sociale huurwoningen is verder afgenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA).

 • 27.11.13

  Op dinsdag 17 december worden namens de Gemeente Amsterdam drie afzonderlijke prijzen toegekend voor bijzondere verdienste in de Amsterdamse ruimtelijke sector. De alweer zestiende Zuiderkerkprijs wordt door wethouder Van Poelgeest uitgereikt voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Carolien Gehrels reikt de Geurt Brinkgreve Bokaal uit voor het beste renovatie- of herontwikkelingsproject. Juryvoorzitter Marjan Minnesma reikt de Groene Speld uit.

 • 26.11.13

  De kandidatenlijsten van de Amsterdamse politieke partijen voor de Gemeenteraadsverkiezingen bevatten zoveel nieuwe namen, dat een groot deel van de kennis en ervaring op het gebied van wonen en stedelijke ontwikkeling lijkt te verdwijnen. Op de concept-kandidatenlijsten van PvdA, D66 en GroenLinks staan nauwelijks nog namen van kandidaten met kennis en ervaring op dit terrein. Enkele PvdA-prominenten zijn een actie begonnen om onder andere Michiel Mulder hoger op de lijst te krijgen.

 • 28.08.13
  update 27 augustus

  In Amsterdam moeten geen nieuwe sociale huurwoningen meer worden gebouwd, zo vindt de VVD. Volgens het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma moet het ‘verplichte’ percentage van 30 procent sociale huur bij nieuwbouw van tafel. In plaats daarvan moeten er meer koop- en huurwoningen voor het midden- en hogere segment worden gebouwd.

 • 31.07.13

  Volgens Reijer Verwer, gepromoveerd op het proefschrift ‘Een kwestie van vertrouwen’ (Verwer en Walberg 2012) zijn de conclusies van het SCP over de aanpak van de Vogelaarwijken misleidend. In ieder geval valt geen oordeel te vellen over de wijze waarop woningcorporaties hun maatschappelijk ondernemerschap uitvoeren. Het SCP stelt dat het 'krachtwijkenbeleid' geen meetbaar resultaat heeft opgeleverd op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van de bevolking. Volgens Verwer kan het SCP op basis van de feiten die conclusies niet trekken.

 • 30.07.13
  Akbarstraat

  De aanpak tussen 2008 en 2012 van de veertig slechtste wijken in Nederland, de 'Vogelaarwijken', heeft weinig meetbare resultaten opgeleverd. In het rapport Werk aan de Wijk concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat er geen onderscheidend gunstig effect heeft plaatsgevonden op sociale stijging, leefbaarheid en veiligheid. Het SCP heeft de wijken vergeleken met wijken die er qua problematiek in 2007 het meest op leken. Een aantal positieve ontwikkelingen, zoals de tevredenheid over de woonomgeving, was al gestaag toegenomen sinds 2002.

 • 03.07.13
  Bijzondere woonvormen: woonwagens

  Sinds de jaren tachtig stuurt de overheid aan op ‘normalisatie’ van de positie van woonwagenbewoners: gelijke rechten en plichten als alle andere burgers. Dan zou bijvoorbeeld het puntenstelsel ook voor de huur van standplaatsen en woonwagens moeten gaan gelden. Volgens de bewonerscommissie Woonwagenbelangen Amsterdam wil de gemeente appels met peren vergelijken.

 • 03.07.13
  Rapportage Woonruimtebemiddeling: Gemiddelde wachttijd starters naar 8,4 jaar

  Het wordt elk jaar lastiger om een reguliere sociale huurwoning te krijgen. De gemiddelde inschrijfduur is opgelopen tot 8,4 jaar en voor een vrijkomende woning melden zich gemiddeld 140 geïnteresseerden. Belangrijkste reden: de huidige huurders verhuizen niet. Het aanbod liep terug met 19 procent. Zo blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2012 van de Stadsregio Amsterdam.

 • 03.07.13
  Aanpassing regels voor woningdelen in de maak

  Een toenemend aantal studenten en starters op de woningmarkt deelt met anderen een huurwoning. De gemeente Amsterdam treedt ondertussen hard op tegen illegale kamerverhuur. Wat is nu wel en niet toegestaan? En voldoen de huidige regels nog wel?

 • 24.09.13
  Inwonertal hoofdstad blijft groeien ondanks bouwcrisis

  De sociale huursector zit verstopt en de woningproductie draait op halve kracht. Toch blijft het inwonertal van Amsterdam in snel tempo toenemen. Waar blijven al die mensen?

 • 21.06.13

  Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om woningzoekenden te weren in wijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Dat staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft ingestemd.

 • 13.06.13

  De Amsterdamse PvdA-wethouder Freek Ossel van Wonen verlaat volgend jaar de gemeentepolitiek. Zo heeft hij aan zijn partij laten weten. Ossel (59) volgde in 2007 wethouder Buyne op voor de portefeuille Werk en Inkomen. In 2010 nam het hij plaats in het PvdA-VVD-GroenLinks-college als portefeuillehouder wonen, haven en armoede.

 • 30.05.13

  Amsterdam staat er nog altijd goed voor, was de teneur bij de de thema-avond 'De Staat van de Stad' in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Wel groeien de verschillen in de stad, zowel naar inkomen als fysiek via segregatie naar herkomst van de bevolking. Een groeiend probleem en risico is de stagnerende woningmarkt.

 • 14.05.13

  De langjarige cijfers over de woningmarkt van de Rijksoverheid bevestigen wat iedereen al weet: men blijft zitten waar men zit. Sinds 2009 is het aantal verkochte woningen in Nederland met ongeveer een derde gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal verhuisde doorstromers uit een koopwoning is ten opzichte van drie jaar geleden bijna gehalveerd. Wel bleef het aantal verhuisde starters vrijwel onveranderd.

 • 29.04.13

  Het financiële toezicht op corporaties moet toch echt bij een zelfstandige departementale dienst worden ondergebracht, zo heeft minister Blok donderdag in de Tweede Kamer laten weten. Hij voelt er niks voor die taak bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting te laten.

 • 19.04.13

  De gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem houden voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.

 • 15.04.13

  Marc Calon (52) blijft de komende vier jaar voorzitter van Aedes, zo stelt het bestuur van de branchevereniging voor.
  Calon werd in 2009 voorzitter van Aedes. Volgens het bestuur is hij ‘de juiste man op de juiste plek’. Calon heeft in de afgelopen jaren de branchevereniging terug op de kaart gezet en relaties met belanghouders hersteld. Corporaties, maar ook externe stakeholders lieten het bestuur weten dat zij hem waarderen om zijn kennis van zaken en omdat hij stelling durft te nemen.

 • 15.04.13

  Woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf vandaag via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogeheten ‘lotingwoning’. Voor woningzoekenden met weinig inschrijf- of woonduur duurt het vaak lang voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Terwijl ze misschien wel dringend behoefte hebben aan woonruimte. Jongeren die nu nog thuis wonen bijvoorbeeld, eenoudergezinnen na een scheiding of mensen die in de regio Amsterdam komen werken.

 • 27.03.13
  update

  Het financieel toezicht op corporaties is beter gewaarborgd bij een onafhankelijke toezichthouder, vindt het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het is verrast en bezorgd over het voornemen van minister Blok om de financiële toezichttaken over te hevelen naar het ministerie. Het CFV krijgt bijval van Aedes.

 • 27.03.13
  update

  Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt op de volkshuisvestelijke prestaties, ook het financieel toezicht op zich nemen. De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun. Dat schrijft minister Blok van Wonen in een brief aan de Tweede Kamer.

 • 20.03.13
  Exit-interview: CFV-directeur Jan van der Moolen

  Jan van der Moolen was vijftien jaar directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de corporaties. Vorige maand nam hij afscheid. Sinds 2007 kreeg hij meer dan een dozijn grote incidenten op zijn bord. Hij kwam daarbij in aanraking met zonnekoninggedrag, gebrek aan moreel besef en falend leiderschap.

 • 08.04.13
  Nieuwbouwinvesteringen komen maar mondjesmaat van de grond

  De bouw van vrije sector huurwoningen moet de doorstroming op gang brengen en de woningmarkt redden. Amsterdam verwelkomt nieuwe initiatieven en investeerders. Maar storm loopt het nog niet. “De gemeente moet vaker de handen op de rug houden,” meent woningbouwregisseur Bob van der Zande.

 • 20.03.13
  Crisis zet debat over toegankelijkheid op scherp

  Het aantal sociale huurwoningen moet drastisch omlaag om de stad toegankelijk te maken voor talent van buiten. Dat stelt VVD’er Eric Wiebes. Collega-wethouder Maarten van Poelgeest en andere deskundigen leverden in het recente PakhuisNul20-debat forse kritiek op dat idee: Wiebes gaat volgens hen uit van verkeerde veronderstellingen.

 • 12.03.13

  De gemeente Amsterdam moet woningdelen in geliberaliseerde huurwoningen ook mogelijk maken voor drie of meer personen. VVD-raadslid Daniel van der Ree heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. De regelgeving behoort zo te worden ingericht dat huisjesmelken, overlast en misbruik van sociale huurwoningen wordt voorkomen.

 • 06.03.13

  De Alliantie gaat bij nieuwe toewijzingen niet de maximale huur berekenen aan zijn huurders. De hoogte wordt vanaf 1 juni afhankelijk van het inkomen. Er komen twee prijzen: huishoudens die afhankelijk zijn van de huurtoeslag betalen 80 procent van de maximale huur, de overige huurders 90 procent.

 • 04.02.13

  Woningcorporaties kunnen hun bedrijfskosten meer dan halveren. Zo schrijft Vincent Gruis, hoogleraar housing management aan de TU Delft, in een discussienota over de ontwikkeling van doelmatige maatschappelijke verhuurders. Uitgangspunt is dat corporaties al hun taken op het gebied van verhuur, projectontwikkeling en onderhoud uitbesteden aan marktpartijen.

 • 27.01.13
  update 26 januari

  Het aantal sociale huurwoningen in de stad kan beter gehalveerd, zo vindt VVD-wethouder Eric Wiebes. In een lezing over zijn ideale Amsterdam donderdagavond in De Balie benadrukte hij de noodzaak meer huisvesting te bieden aan talenten van buiten.

Pagina's