Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondbeleid/Erfpacht

 • Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking.
  Nieuwsartikel

 • Ondanks de gestegen inflatie, hogere bouwkosten en lagere opbrengsten zijn er in 2023 meer dan vijfduizend woningen in aanbouw genomen. In meerderheid gaat het om woningen in het gereguleerde segment. Er is gestart met de bouw van 2.809 sociale huurwoningen, waarvan ruim 2.600 woningen door corporaties. Hier bovenop is gestart met de bouw van 731 dure huurwoningen en 1.300 koopwoningen, waarvan 45 koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro. In het middeldure huursegment zijn 314 woningen met… meer
  Nieuwsartikel

 • Met slechts 5.200 in aanbouw genomen woningen in 2023 neem de gemeente Amsterdam extra maatregelen om de bouw van de nodige nieuwe huizen aan te jagen. Dit betekent concreet dat de gemeente eerder gemaakte afspraken over grondprijzen voor projecten die in de startblokken staan tegen het licht wil houden.
  Nieuwsartikel

 • In de eerste helft van 2023 blijft ook in Amsterdam de bouwproductie flink achter bij de doelstellingen. Er zijn 2.355 woningen in aanbouw genomen, waaronder 1.576 sociale huurwoningen en 211 middeldure huurwoningen. Wethouder Reinier van Dantzig verwacht dat aan het eind van het jaar de teller staat op zo'n 4.500 woningen. Vorig jaar werd nog een recordaantal van 8.400 woningen in aanbouw genomen en de langjarige doelstelling is 7.500 per jaar.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil vooralsnog geen hogere leningen verstrekken voor de realisatie van wooncoöperaties, zo laten de wethouders van Woningbouw en Volkshuisvesting weten in een brief aan de gemeenteraad. Wel willen wethouder Van Dantzig en wethouder Pels met banken en wooncoöperaties meer fundamenteel kijken naar de mogelijkheden om op een solide manier financieringen rond te krijgen.
  Nieuwsartikel

 • De termijn waarbinnen woningcorporaties moeten starten met woningbouw na grondaankoop gaat van vijf naar tien jaar. Met dit voorstel wil minister De Jonge een belangrijke belemmering wegnemen voor corporaties om grond aan te kopen voor sociale woningbouw (DAEB). De Jonge: "Woningcorporaties zijn ook een belangrijke partij bij het realiseren van de ruimtelijke opgaven, vooral op het gebied van sociale woningbouw. Ze hebben daarom betere mogelijkheden nodig om grond te verwerven en te behouden."
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam past bestaande grondprijsafspraken aan om de nieuwbouwproductie op gang te houden. De indexering wordt volgend jaar beperkt tot 5 procent in plaats van de CPI-index ('de inflatie'). Wethouder Reinier van Dantzig wijst er op dat de marktomstandigheden zijn veranderd door stijgende bouwkosten, gestegen rentes, geopolitieke onzekerheid en gestegen inflatie. Het huidige inflatiecijfer loopt bovendien niet in de pas met de grondwaardeontwikkeling. De afgesproken matiging geldt ook… meer
  Nieuwsartikel

 • De geringe beschikbaarheid en de hoge prijs van bouwgrond zijn grote bottlenecks voor woningcorporaties om voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren, concludeert Aedes na een enquête onder tachtig corporaties. Aedes vindt dat er transparante rekenmethodes moeten komen voor realistische grondprijzen. 
  Nieuwsartikel

 • De huidige inflatie heeft ook ingrijpende gevolgen voor de Amsterdamse erfpachters. Daarvoor waarschuwt erfpachtadviseur Pieter Zeegers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De Stopera zal volgens de MVA volgende maand aankondigen dat de erfpachttarieven in 2023 met 8,6 procent omhoog gaan. De inflatie wordt onverkort doorberekend aan de erfpachters die onder het nieuwe regime van de eeuwigdurende erfpacht vallen. Voor Amsterdammers die nog onder de zogeheten… meer
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten en Rijk moeten zich meer inspannen om de bouw van sociale huurwoningen door corporaties mogelijk te maken. Die oproep doet de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de Staat van de corporatiesector 2021. De toezichthouder wijst er op dat corporaties onvoldoende toegang hebben tot betaalbare bouwkavels. Gemeenten hebben volgens directeur Ton Hugens van de Aw een sleutelrol in het bevorderen van sociale woningbouw.
  Nieuwsartikel

 • In het Schinkelkwartier kunnen de komende 25 jaar 11.000 woningen worden bijgebouwd, in alle soorten en maten.Tegelijkertijd blijft er ruimte voor bedrijven. Ook moet die nieuwe wijk een veel groener karakter krijgen, zo meent het college van burgemeester en wethouders.
  Nieuwsartikel

 • Erfpachters die niet zijn overgestapt naar het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel krijgen toch nog een mogelijkheid om dat te doen onder de gunstige oude voorwaarden. Deze concessie van het Amsterdams college komt tot stand onder druk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de kritiek in het Berenschotonderzoek 'Een Gordiaanse Knoop' en de bevindingen in aanvullend onderzoek van Deloitte.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties verkopen de komende jaren een groter deel van de bestaande woningvoorraad. De opbrengst kan worden gebruikt om elders in de stad tweemaal zoveel nieuwe sociale huur- en middenhuur- woningen te bouwen, zo schrijft de Amsterdamse VVD in het conceptprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bij verkoop van een corporatiewoning krijgt de zittende bewoner voorrang.
  Nieuwsartikel

 • Het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport 'Erfpacht in Amsterdam, een Gordiaanse knoop' van Berenschot is uiterst kritisch over vele aspecten van de erfpacht: grondwaardebepaling, canon, depreciatie, informatievoorziening. Berenschot zet bovendien fundamentele vraagtekens bij het stelsel, dat onvoldoende consumentenbescherming biedt en vooral tot doel heeft de schatkist van de hoofdstad te spekken.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam gaat documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) zoveel mogelijk openbaar maken. Een de redenen is omdat dit voornemen past bij de aanstaande Wet Open Overheid. Deze operatie krijgt de status van proefproject. Maar deze openheid moet ook op termijn de grote druk op de ambtelijke capaciteit verlichten. De afgelopen jaren zijn namelijk diverse omvangrijke Wob-verzoeken ingediend rond de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Daar gaat vanwege de complexiteit… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam gaat documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) zoveel mogelijk 'actief openbaar' maken. Een de motieven is omdat het in lijn is met de aanstaande Wet open overheid. Maar duidelijk is ook dat deze openheid op termijn ook de druk op de ambtelijke capaciteit moet verlichten. De afgelopen jaren zijn er diverse, omvangrijke Wob-verzoeken ingediend over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Vanwege de enorme complexiteit van dit dossier kost dit heel veel… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil graag een gemengde stad zijn, maar de gemeente heeft zelf geen goed zicht op de ontwikkelingen. Dat concludeert Rekenkamer Amsterdam in het donderdag gepresenteerde publieksonderzoek De gemengde stad. Doelen worden volgens de Rekenkamer onvoldoende onderbouwd. Ook kraakt de Rekenkamer de 40-40-20-regel voor nieuwbouw. "De intenties zijn goed, maar de regel is niet goed doordacht."
  Nieuwsartikel

 • Zeker als de uitbraak van het coronavirus lang aanhoudt, dan is sterke afname van de bouwproductie onvermijdelijk. Zo schetste Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt TU Delft dinsdag tijdens een webinar van MRA University over de effecten van de coronacrisis. Meer Rijksregie én geld is volgens hem nodig om de bouwproductie op gang te houden. Voor corporaties is er een rol weggelegd om anticyclisch door te bouwen en zo het bouwend bedrijfsleven te ondersteunen. “Niemand kan nu inschatten… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft overstapaanvragen geregistreerd voor 133.000 erfpachtrechten, zo maakt wethouder Van Doorninck bekend in een tussentijdse rapportage. Daarnaast is voor circa 26.000 erfpachtrechten een aanvraagdatum geregistreerd en zijn er nog circa 6.000 onverwerkte aanvraagformulieren. Dit komt neer op in totaal circa 165.000 aanvragen en geregistreerde aanvraagdatums. Al deze aanvragers kunnen nog gebruik maken van de gunstige voorwaarden die golden tot 8 januari 2020. Het aantal verstuurde… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdammers die binnenkort naar de notaris moeten voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht krijgen vier weken uitstel. Zo heeft verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck laten weten. De maatregel is noodzakelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus.
  Nieuwsartikel

 • De Trinity Buildings, drie kantoorpanden aan de Pietersbergweg 1-47 op bedrijventerrein Amstel III in Amsterdam Zuidoost, worden getransformeerd naar 133 woningen. Daarover zijn door eigenaar Certitudo Capital afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw in Almere om de druk op de Amsterdamse woningmarkt te verminderen. Er moeten binnen enkele jaren 25.000 woningen in Almere-Pampus worden gebouwd. Goed voor een extra groei van Almere met vijftig- tot zestigduizend inwoners.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft afspraken gemaakt met beleggers en ontwikkelaars over de bouw van goedkopere huurwoningen. De komende vijf jaar zullen institutionele en particuliere beleggers in Amsterdam tienduizend nieuwe middenhuurwoningen realiseren, zo staat in een intentieverklaring die gemeente en de organisaties van beleggers en ontwikkelaars (IVBN, Vastgoed Belang en Neprom) maandagmiddag ondertekenen.
  Nieuwsartikel

 • De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen in de provincie Noord-Holland.
  Nieuwsartikel

 • De invoering van een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen in Amsterdam is niet effectief, concludeert ABN Amro. Beter is het projectontwikkelaars te stimuleren betaalbare woningen te realiseren. Daarvoor moet wethouder Ivens van Wonen de voorwaarden aantrekkelijker maken.
  Nieuwsartikel