Overslaan en naar de inhoud gaan

"Liever meer huurtoeslag en minder huurmatiging", aldus expert-rapport

Image

Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking. De ambtenaren en externe experts merken verder op dat de opbrengsten van nieuwe corporatiewoningen door ‘stringente huurregulering’ en ‘hoge stichtingskosten’ worden gedrukt tot een niveau waarbij de kosten niet uit de opbrengsten kunnen worden gedekt.
IBO staat voor interdepartementaal beleidsonderzoek. Deze tussenrapportage behandelt knelpunten op de woningmarkt en mogelijke oplossingen. Veel afwegingen zijn financieel van aard.

Een deel van het rapport richt zich op woningcorporaties. Er wordt zorg geuit over het ontbreken van een duurzaam verdienmodel in de sociale huursector: er komt niet genoeg geld binnen uit de huren om de gewenste nieuwbouw en verduurzaming te financieren. Men benadrukt de impact van de huidige huurregulering: huurmatigingen hebben een sterk negatief effect op de inkomsten en daarmee op de investeringscapaciteit. Het rapport bepleit het verbeteren van de koopkracht van huurders via huurtoeslag om te voorkomen dat toekomstige huurmatigingen het verdienmodel verder verslechteren en daarmee de afspraken over de opgave in gevaar brengen.
Andere suggesties om het verdienmodel van corporaties te verbeteren zijn het heroverwegen van het verbod op de verkoop van sociale huurwoningen dat in sommige gemeenten geldt, corporaties de mogelijkheid geven sociale koopwoningen te bouwen, directe subsidies voor de bouw van woningen, en het verlagen van de belastingafdracht.

Het uitgebreide rapport gaat maar voor een deel over de woningcorporaties. Het bevat een brede analyse van risico's die de voortgang van gebiedsontwikkeling en woningbouw bedreigen. Minister De Jonge stuurde het rapport op 9 februari naar de Kamer.