WOONBELEID

 • 02.01.19

  Het lijkt soms anders, maar de Amsterdamse woningvoorraad is in vijfentwintig jaar spectaculair veranderd. Niet alleen steeg het aantal woningen met ruim 83.000 naar 390.000 (ruim 3300 per jaar; per 1 januari 2009), maar er zijn nu ook veel minder particuliere huurwoningen en veel meer koopwoningen. Bovendien is het corporatiebezit na een sterke groei in de jaren tachtig onder de 50 procent gezakt.

 • 10.09.12

  Structuurvisie Amsterdam centraal in nieuwe Jaarboek AFWC

  Blik op 2040

  Dit jaar is het thema-deel in het Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gewijd aan de Structuurvisie Amsterdam 2040. De Federatie heeft diverse externe partijen gevraagd hoe zij vanuit hun oogpunt naar de ontwikkeling van de stad kijken. Dat natuurlijk aangevuld met de eigen visie op de ontwikkeling van de stad. 
 • 02.01.19
  Talrijke slecht onderhouden woningen blijven langer staan vanwege de crisis

  Omdat de nieuwbouw in Amsterdam krakend tot stilstand komt, vrezen bewoners van slooppanden voor een onaangename toekomst. Het ziet er naar uit dat ze nog lang zullen moeten blijven wonen in hun panden, waaraan de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd. Corporaties vinden dure investeringen, zoals aanleg van cv-ketels, in deze verouderde woningen onverantwoord. ‘Schoon, heel en veilig’ is hun uitgangspunt, maar de vraag is of dat voldoende zal zijn om huurders met onderhoudsklachten tevreden te stellen.

 • 25.06.10

  Meeste aanbiedingsafspraken worden gehaald

  In 2006 maakten de corporaties en de gemeente gedetailleerde ‘aanbiedingsafspraken’ over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen over de periode 2007-2010. Na drie van de vier jaar concludeert De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in haar jaarboek dat de corporatiesector zijn afspraken op de meeste onderdelen gaat halen.

 • 24.06.10

  ARS: verdichten met visie

 • 02.01.19
  Een nieuwe lichting stadsdeelpolitici: wie zijn ze en waar staan ze voor?

  Van de veertien portefeuillehouders Wonen uit de vorige bestuursperiode blijven er twee op hun post. Beiden, de PvdA'ers Germaine Princen (Oost) en Egbert de Vries (Zuid), krijgen wel een veel groter stadsdeel onder hun hoede. Emile Jaensch van Zuidoost is ook een oude bekende: eerder was hij al eens stadsdeelwethouder Wonen in Oud-Zuid. Ook Kees Diepeveen van Noord is een oudgediende. In het vorige college deed hij al Ruimtelijke ordening, nu zit ook de ‘volkshuisvesting’ in zijn takenpakket. Konden de vorige wethouders wonen vergaderen op het PvdA-partijkantoor, nu zijn de sociaal-democraten niet meer in de meerderheid: drie tegenover vier: GroenLinks twee, VVD en D66 beide één.

 • 19.05.10

  Hoe is het toch met… 

  NUL20 Jubileum 50In deze vijftigste NUL20 gaan we terug naar enkele Amsterdammers die vanwege de toenmalige actualiteit eerder in dit blad stonden. Hoe is het met hen? Hebben ze zich verzoend met hun gedwongen verhuizing? Zijn ze tevreden bewoners van hun nieuwe wijk? Hebben ze een goed plekje in Amsterdam gevonden? Bestaat hun volkstuin nog?
 • 02.01.19
  De regionale woningmarkt: hij bestaat maar niemand is verantwoordelijk

  Grote aantallen mensen verhuizen naar en uit de stad. De Amsterdamse woningmarkt is altijd een regionale geweest – van overloopgebieden, via ROA tot metropoolregio. En terwijl woningcorporaties zich steeds regionaler organiseren, blijft bestuurlijk de gemeentegrens heilig. Belangentegenstellingen én gedeelde belangen worden volgens beproefd poldermodel uitonderhandeld in de gremia van de stadsregio en de metropoolregio. Een terugblik.

 • 07.06.19
  Duco Stadig blikt terug op jarenlange strijd tegen regelzucht

  Zelfs de aanpak van de stroperigheid verloopt stroperig”, verzuchtte wethouder Duco Stadig in mei 2004. Bij de start van zijn derde collegeperiode in 2002 had hij zich tot taak gesteld de stroperigheid in de gemeentelijke besluitvorming te verminderen. Ook op Den Haag en Brussel richtte hij zijn gram. Een bouwcrisis verder blikken we met hem terug. Wat hebben alle pleidooien voor minder bureaucratie en minder regels anno 2010 opgeleverd? Dat valt niet eens tegen. Over overijverige ambtenaren, rugstreeppad, bestuurlijke lus en Wabo.

 • 02.01.19
  Subsidies sturen de bouw van doelgroepwoningen

  In de afgelopen acht jaar bouwden de Amsterdamse corporaties voor steeds meer verschillende doelgroepen. Naast vele honderden grote gezinswoningen kwamen er duizenden huizen voor studenten, mindervaliden, senioren en middeninkomens bij. Tot 2007 liep de nieuwbouw op rolletjes. Daarna viel de productie terug door lege subsidiepotten, oplopende bouwkosten en de kredietcrisis. De doelstellingen uit Bouwen aan de Stad bleken achteraf te ambitieus.

 • 02.01.19
  Aanpak woonfraude omarmd na koele ontvangst

  In Amsterdam is het afgelopen decennium de houding tegenover illegale onderhuur ingrijpend veranderd. Uitwassen, overlast en verdere verstopping van de reguliere woningmarkt deden de roep toenemen om regels strenger te handhaven – ook voor het studerende neefje. Het duurde even voor er een stevig instrumentarium voor de aanpak was. Maar nu hebben we ook wat.

 • 02.01.19
  Woningcorporatie wil af van landelijk uniforme doelgroepen en huren

  Met een notitie getiteld ‘Naar een nieuw sociaal arrangement’ mengt Ymere zich in de aanzwellende discussie over het landelijk woningmarktbeleid. De woningcorporatie wil af van landelijk uniforme regels voor inkomensgrenzen en het huurbeleid. Corporaties zouden in verschillende regio’s verschillende doelgroepen moeten kunnen bedienen. En in het huurbeleid moet meer ruimte komen om in de huurhoogte de populariteit van woningen tot uiting te laten komen.

 • 02.01.19
  Crisis: ook het rijk wil geld verdienen aan hogere huren

  Vermindering van de hypotheekrenteaftrek en hogere huren voor gewilde woningen zijn kernpunten uit het rapport Brede Heroverwegingen van de werkgroep Wonen. Hoewel de actuele politieke discussies zich concentreren op de hypotheekrente, willen de meeste partijen ook aanpassingen in het huidige landelijke huurbeleid. De jacht op de scheefwoner is nu echt geopend.

 • 02.01.19
  Interview: ook hoogleraar Johan Conijn wil grondige hervorming van woningmarkt

  Mag de hoogte van de huren voortaan worden gebaseerd op de WOZ-waarde? Kan de hypotheekrenteaftrek flink beperkt? Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, was betrokken bij de ambtelijke inventarisatie van ondoelmatigheden op de woningmarkt. Hij pleit voor een einde aan het ‘zinloze schip van bijleg’.

 • 19.09.14

  Woonbootbewoners Schinkel krijgen geluidsscherm

  De bewoners van de 170 woonboten bij de Schinkelbrug lijken eindelijk verzekerd van de bouw van een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de centrale stad zijn bereid de helft van de kosten te betalen, het rijk en Prorail de andere helft.

 • 01.06.10

   

  Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

   

 • 27.04.10

  Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

  Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar € 210 miljoen bezuinigen, waarvan tweederde de eerste twee jaar. Er wordt vooral bezuinigd op het ambtelijke apparaat. 

 • 19.04.10

  SER-commissie: integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk

  De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER stelt integrale hervormingen van de woningmarkt voor: afschaffing overdrachtsbelasting, meer marktgerichte huren in de sociale sector en afschaffing op termijn van het huidige systeem hypotheekrenteaftrek. De belastingheffing over de eigen woning zou dan in box 3 worden ondergebracht, maar wel met een vrijstelling over de eerste 200.000 euro van de woningwaarde en met aftrek van hypotheekschuld.

 • 23.04.10


  Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

 • 16.04.10

  IJburg 2 weer bij Raad van State

  De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) heeft op 12 april bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de aanleg van  IJburg 2. Het IJmeer is volgens de stichting, die onder andere de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging en Landschap Noord-Holland vertegenwoordigt, een bijzonder natuurgebied. Volgens de stichting wordt het IJmeer aan drie kanten omringd door beschermd natuurgebied. Zij vindt het vreemd dat juist het IJmeer buiten het beschermd gebied valt.

 • 03.01.19

  Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (WWS of ‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning.
  Wat er precies gaat veranderen en wat de consequenties voor de huren zijn, wordt in deze Nul20 beschreven. Maar hoe zit het eigenlijk met die energielabels?

 • 03.01.19
  En toen waren er nog maar zeven...

  In mei is het dan zover. Een aantal kleinere stadsdelen fuseert waardoor er nog zeven deelgemeenten overblijven in Amsterdam. Doel is de slagkracht te vergroten en de bestuurlijke drukte in de hoofdstad te verminderen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid in de stad? Een vooruitblik.

 • 03.01.19
  Brussels akkoord over staatssteun verkleint kansen middeninkomens

  De Nederlandse woonsector haalde half december opgelucht adem. Van Brussel mag de staat woningcorporaties financieel blijven ondersteunen. Corporaties kunnen doorgaan met het verzorgen van woonruimte voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, met het verbeteren van de leefbaarheid en het bouwen van maatschappelijk vastgoed. Maar middeninkomens krijgen minder kans op een corporatiewoning.

 • 03.01.19
  Hans Gerson vs. Hans van Harten over sanering Vereveningsfonds

  De economische crisis raakt het huishoudboekje van de gemeente. Drastische maatregelen zijn nodig om het Vereveningsfonds weer gezond te maken. Hans Gerson pleit na een wethouderschap van 337 dagen voor verandering en bezuinigingen, maar wil het nieuwe bestuur niet voor de voeten lopen met concrete voorstellen. AFWC-directeur Hans van Harten ziet echter geen ruimte voor het doorschuiven van de rekening naar de corporaties. Praktisch alle opties uit de nota ‘Meer ruimte winnen. Naar een gezond Vereveningsfonds’ hebben volgens hem enorme consequenties voor de Amsterdamse nieuwbouwproductie.

 • 12.02.10

  PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

  Op een verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam vonden SP, PvdA en GroenLinks elkaar in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. Een veel groter deel van de Amsterdamse woningvoorraad zou daarmee onder 'het puntentstelsel' gaan vallen. 

 • 18.02.10

  Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

  Frank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 

 • 03.01.19
  Woonparagrafen verkiezingsprogramma’s Amsterdamse partijen vergeleken

  De Amsterdamse politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nul20 vergelijkt de woonparagrafen van PvdA, GroenLinks, VVD, SP en D66. Maar valt er in maart eigenlijk wel iets te kiezen als het om wonen gaat?

 • 03.01.19
  Recessie leidt (nog) niet tot toename aandeel lagere inkomens

  Het laatste ‘Wonen in Amsterdam’-onderzoek (WiA 2009) bevestigt langjarige trends: de groep met lagere inkomens wordt kleiner en die met hoge groter; tegelijkertijd neemt het aandeel goedkope huurwoningen af en het aandeel koopwoningen toe. Deze cijfers sporen met het gemeentelijk woningmarktbeleid om de mismatch tussen marktsegmenten en inkomensgroepen te verkleinen. Zelfs als de inkomenseffecten van de crisis wel voelbaar worden, behoeft dit beleid volgens onderzoeker Kees Dignum geen aanpassing: de crisis remt namelijk ook de bouw- en sloopprogramma’s en de verkoop van huurwoningen. De trends worden gewoon wat vlakker.

 • 03.01.19
  Woningbouwregisseur Bob van der Zande over het gemeentelijk crisisbeleid

  In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.

 • 03.01.19
  De corporatie als investeerder in zakelijk vastgoed

  Corporaties bouwen en beheren al lang niet meer alleen woningen. Er wordt stevig geïnvesteerd in leefbaarheid, schoolgebouwen en zorgcentra. Maar er vloeit ook corporatievermogen naar cultuurcentra (Beurs van Berlage, De Hallen), winkelpanden (Damrak), een campus (Universiteit van Maastricht) en een boot (SS Rotterdam). Waar ligt de grens? En hoe staat het met de commerciële vastgoedexpertise en het risicomanagement van corporaties?

 • 03.01.19

  Is er een wettelijke regeling nodig met nauwkeurig beschreven bepalingen voor tijdelijke verhuur? Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam en Paul Jeekel van bemiddelingsbureau Alvast geven hun standpunten.

 • 03.01.19
  Diensten Wonen en Zorg en Samenleven fuseren per 1 januari 2010
  Intensief samenwerken deden ze al, dus waarom niet fuseren? En zo gebeurt. De Dienst Wonen en de Dienst Zorg en Samenleven gaan per 1 januari 2010 samen. Het fusieproces verliep voor de verandering harmonieus en met de beoogde einddoelen kan niemand het oneens zijn: een gemeentelijk loket minder, minder bureaucratie en een betere dienstverlening. Maar de nieuwe dienst blijft vooral doen wat de fusiepartners ook al deden. Met iets minder geld.
 • 02.01.19
  Interview: Gerard Anderiesen, van wetenschapper tot directeur

  In de vele discussies die Gerard Anderiesen de laatste acht jaar als voorzitter van de AFWC heeft gevoerd, moet hij zich regelmatig in een parallelle wereld hebben gevoeld.

 • 02.01.19
  De balans van acht jaar Stadig

  Acht jaar regenschap van PvdA-er Duco Stadig zijn voorbij. Dikke kans dat zijn machtige dubbele portefeuille van grondzaken én Volkshuisvesting in de nieuwe raadsperiode wordt opgesplitst. De nieuwe wethouder Volkshuisvesting moet meer rekening houden met de dynamiek van de stad en de regio betrekken bij het Amsterdamse beleid. En er moet vooral worden gebouwd, gebouwd en nog eens gebouwd. Zeven politici en beleidsmakers beoordelen de periode Stadig en spreken hun wensen uit voor de komende raadsperiode.

 • 19.09.14

  Gelijkwaardig beleid voor wal en water blijft voorlopig utopie
  Chaos en verwarring kenmerken woonbootbeleid

 • 19.09.14

  Nieuwe kusten
  Amsterdam experimenteert met drijvende woonwijk op Steigereiland

  In Noord-Amerika zijn drijvende villawijken al een vertrouwd gezicht. Over enkele jaren kunnen ook Amsterdammers op IJburg ervan genieten. Het ontwikkelen van een waterwijk is een ingewikkelde klus. Hoe voorkom je gebroken arken met peilschommelingen van anderhalve meter? NUL20 keek over de schouder van projectleider Marlene Rienstra mee.

 • 24.04.10

  Het moeizame verdelen van de schaarste
  Eigen starters eerst?

 • 07.04.10

  Hoe Duco Stadig zestienduizend woningen wil realiseren
  ‘Ik maak geen prestatieafspraken meer met collectieven. No way!’

 • 10.05.10

  De grote sprong voorwaarts of een brug te ver?
  Panorama Noord

 • 24.11.10

  De derde weg?

   

  Het vlot nog niet met de verkoop van de bestaande woningvoorraad van de Amsterdamse corporaties. De stap van huren naar koop is voor veel Amsterdammers te groot. Creatieve huur/koop-constructies lijken een mogelijkheid om kopen aantrekkelijker te maken. De hoofdstedelijke corporaties doen het echter in tegenstelling tot die in Rotterdam zeer voorzichtig aan met een dergelijke ‘verkoop onder voorwaarden’. Geëxperimenteerd wordt er wel: van inruilgarantie tot mede-eigenaarschap. De stand van zaken.

 • 14.02.11

  Adri Duivesteijn predikt woningbouwrevolutie
  “Burger moet terug aan de macht”

 • 19.10.20
  “Reorganiseren hoort er tegenwoordig gewoon bij”

  Vanaf 1 januari heeft Amsterdam een nieuwe organisatiestructuur op het gebied van bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling. De Dienst Ruimtelijke Ordening blijft wat hij is, maar verder verandert alles. Het huidige Grondbedrijf fuseert met de ‘bouwpoot ‘ van de Stedelijke Woningdienst (SWD); de SWD-onderdelen die te maken hebben met vergunningverlening en inspectie (bouw- en woningtoezicht) worden ondergebracht bij de Milieudienst. Die dienst gaat Dienst Milieu en Bouwen (DMB) heten; de leiding blijft bij Joke Goedhart. Het ‘restant’ van de SWD wordt de Dienst Wonen.

 • 03.06.10

  Het rendement van de corporatie

  Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer de motie Van Gent c.s aan waarmee de corporaties onder druk werden gezet hun ‘overschotten’ in te zetten voor stedelijke vernieuwing. De sector zelf kreeg de gelegenheid binnen een half jaar met niet-vrijblijvende oplossingen te komen anders zou de politiek ingrijpen. Daarmee kwam het ‘vereveningsvraagstuk’ in alle hevigheid op de politieke agenda. De gestelde tijdslimiet komt snel naderbij.

 • 02.01.19
  Wie zijn het? Waarom vertrekken zij uit de stad? Waarom is hun vertrek een probleem? Wat wordt er aan gedaan?
  In Amsterdam zijn heel veel mensen op zoek naar een passend koophuis. Voor mensen met een middeninkomen is dit vaak een onmogelijke opgave. Is er een alternatief voor verhuizing naar Purmerend, Almere of Lelystad? Simpeler bouwen kan de prijs drukken, mits de gemeente meewerkt met de grondprijs en verkoopregulering gestalte krijgt.
 • 26.04.10

  Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van de ROA-raamovereenkomst?
  Regionale woningdistributie blijft bestuurlijke splijtzwam

 • 22.06.12

  Dubbele gootsteen als rugstreeppad

  Op de ergernissen toptien van gemeentelijke plannenmakers scoort de Monumentenwet hoog. Actievoerders zouden die wet als effectieve ‘hinderwet’ hebben ontdekt en nu te pas en onpas voor te slopen panden de monumentstatus aanvragen om nieuwbouwplannen lam te leggen.

   

 • 05.04.11

  Naar een nieuwe (financiële) ordening in de volkshuisvesting
  "We zijn bezig een bijna failliet systeem te hervormen"

 • 19.09.14

  Waterwijk IJburg opnieuw uitgesteld
  Woonboten blijven bestuurders hoofdpijn bezorgen

 • 19.09.14

  Wonen op het water

  'Van bohémien tot wateryup'. Dat was de werktitel van een reportage die we hadden gepland over de veranderende status van de woonbootbewoner. Wonen op het water is namelijk niet alleen gewild maar ook duur geworden. Voor woonboten worden vele tonnen betaald, terwijl de gemeentelijke lasten flink oplopen. Dat levert een ander soort bewoners op, dachten we zo. Maar het verhaal ging met ons aan de loop. Alle geïnterviewde bootbewoners wilden over beleid praten. Een wereld van ergernissen en frustraties brak voor ons open.

 • 14.04.10

  De Grote Vereenvoudiging III: point of no return is voorbij
  De Grote Omschakeling

Pagina's