HUURBELEID

 • 14.11.12

  Het Wonen 4.0-akkoord, het veelgeprezen plan van een brede coalitie van belanghebbenden, wordt niet zonder m eer omarmd door de Haagse politiek. Zo bleek begin september tijdens het Nationale Verkiezingsdebat van Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger. De VVD staat pal voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. PvdA en SP vrezen voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

 • 30.08.12

  Het verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam draaide voor een niet onbelangrijk deel om de Donnerpunten. De lokale VVD en D66 omarmen deze maatregel, Groenlinks, SP en PvdA zijn tegen. Het CDA wil de huur rechtstreeks afhankelijk maken van de WOZ-waarde. PvdA-woordvoerder Michel Mulder verbaasde met de uitspraak dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer verdwijnt.

 • 24.08.12

  Sinds 1 augustus 2012 berekent De Key nieuwe huurders met een meerpersoonshuishouden en een verzamelinkomen tot € 29.900 niet de maximaal toegestane huur. Voor deze groep wordt de huurprijs maximaal 562, ook als de normale rekenhuur voor deze woningen tussen de 562 en 664 euro ligt. De Key wil zo betaalbare en grotere sociale huurwoningen bereikbaar houden voor lagere inkomens.

 • 21.08.12

  De invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten) op 1 oktober 2011 leidt tot stagnatie in de sociale huursector en financiële problemen bij huurders. Dat meldt de Huurdersvereniging Amsterdam op basis van een rapport van de Meldpunt Donnerhuren. Het actiecomité Huurders Bedonnerd vraagt de politiek om de Donnerpunten weer te schrappen.

 • 09.07.12

  In 2011 werden in Amsterdam relatief veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West. Dat kwam met name op het conto van Eigen Haard . Met 275 woningen is deze corporatie verantwoordelijk voor tweederde van alle samenvoegingen. Dat kwam door grote projecten in West (Koningsvrouwen van Landlust) en centrum (Czaar Peterstraat).

  Is hier sprake van een trend? Eigen Haard denkt zelf van niet. Meer een incidentele piek. Samenvoegen is namelijk bedrijfseconomisch niet gunstig en aan kleine woningen is ook een chronisch gebrek. 

   

 • 09.07.12

  Corporaties starten met inkomenafhankelijke huren voor middeninkomens. Aan de driejarige pilot die in oktober start doen alle corporaties - behalve De Key - mee. Door bovendien de eis te stellen dat de nieuwe huurder een corporatiewoning achterlaat, wordt gelijk iets aan de stagnerende doorstroming gedaan, zo is het idee.

  Zie het complete artikel in NUL20 #63

 • 06.07.12

  In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. In Amsterdam is dat 30 procent. Dat meldt het CBS. Het gaat om 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

 • 06.07.12

  Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling. Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen.

 • 22.08.19
  Corporaties starten met inkomensafhankelijke huren voor middeninkomens

  Er komt in Amsterdam een driejarige pilot met inkomens­afhankelijke huurprijzen. Doelgroep vormen huishoudens van minimaal twee personen met een laag middeninkomen. Zij kunnen straks vrije sector corporatiewoningen huren met huurprijzen tussen de 560 en 900 euro.

 • 30.06.12
  Inventarisatie van het middensegment huur in de regio

  Geen beter smeermiddel voor de grootstedelijke economie dan het middensegment huur, stelde hoogleraar Pieter Tordoir eerder in NUL20. Maar wat gebeurt er voor dit segment in de Stadsregio? NUL20 maakte een rondgang. Duidelijk is dat over de behoefte aan huurwoningen zeer verschillend wordt gedacht.

 • 20.03.13
  Lichtpunt in de huidige investeringscrisis: huurstudio’s

  Een Woningnood 2.0 dient zich aan in de Stadsregio. Recentelijk stond de benarde woningmarktpositie van Amsterdamse afgestudeerden in de belangstelling: het zwarte gat na het campuscontract. Hoog tijd wellicht voor een DUWO+? Voor de oudere jongere.

 • 29.08.13
  Vier locaties voor vijfhonderd middeldure huurwoningen

  Investeerders en ontwikkelaars zien wel brood in de bouw van betaalbare vrije sector huurwoningen - als de gemeente inderdaad bereid blijkt de grondprijs zodanig te verlagen dat voldoende rendement mogelijk is. Aan de verhuurmogelijkheden twijfelt eigenlijk niemand. De vraag naar huurstudio’s - mits binnen de ring - lijkt groot.

 • 07.12.12

  Eerste Kamer stelt huurverhoging uit

  De extra huurverhoging van 5 procent  voor huurders die meer verdienen dan 43.000 euro wordt aangehouden. Dat besloot de Eerste Kamer op 20 juni. De Senaat wacht liever tot minister Spies alle voorgestelde huuraanpassingen in samenhang kan presenteren. In het Lente-akkoord is namelijk een voorstel opgenomen om de huren met 1 procent te verhogen voor de inkomens tussen 34.000 en 43.000 euro. 

 • 07.12.12

  "Kooprecht leidt tot verdere stagnatie koopsector"

  Als het kabinet het kooprecht voor sociale huurders invoert, leidt dat tot verdere stagnatie van de doorstroming in de koopsector. Binnen tweeënhalf jaar zal dit leiden tot een vraaguitval van 20 procent, oftewel 47.500 transacties. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). 

 • 07.12.12

  Extra huurverhoging inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro bekrachtigd

  Verhuurders mogen voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro de huur met een procent bovenop de inflatie verhogen. De ministerraad heeft op 1 juni met deze wetswijziging ingestemd. De maatregel is onderdeel van het Lenteakkoord. De Tweede Kamer stemde medio april al in met een wetsvoorstel dat voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro een huurverhoging van vijf procent bovenop de inflatie mogelijk maakt. Dat wetvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

 • 07.12.12

  'Hogere huren en afbouw hypotheekrenteaftrek'

  De huren stijgen jaarlijks met 2 procent boven inflatie en de hypotheekrenteaftrek wordt voor alle huizenbezitters in dertig jaar afgebouwd. Inkomensverlies wordt gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting. Ook worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting afgeschaft. Dit is een notendop het integrale hervormingsplan van vereniging Eigen Huis, de NVM, de huurdersvereniging Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes.

 • 07.12.12

  Laatste slag om Aireyblokken?

  De Stichting Cuypersgenootschap, erfgoedvereniging Heemschut en ProWest blijven zich verzetten tegen de sloop van de Aireyblokken in Amsterdam Nieuw-West. In een brief van 3 mei roepen ze het gemeentebestuur op het sloopbesluit te heroverwegen, omdat het toenmalige stadsdeelbestuur een sloopvergunning verleend zou hebben “op basis van onjuiste informatie”. Eigen Haard houdt onverkort vast aan de sloop/nieuwbouwplannen.

 • 07.12.12

  Voorrang voor Zaanse woningzoekenden met binding

  De Zaanstreek geeft woningzoekenden met binding meer kans op een sociale huurwoning in de eigen gemeente. Starters die minimaal een jaar staan ingeschreven bij de gemeenten Zaanstad of Wormerland, starters met een baan in een van beide gemeenten en Zaanse doorstromers kunnen vanaf eind april via Woningnet voorrang claimen.

 • 07.12.12

  Drie corporaties: misschien 5 procent extra huur

  De Amsterdamse corporaties Ymere, De Key en Rochdale houden de mogelijkheid open huurders met een huishoudinkomen boven 43.000 euro vijf procent extra huur in rekening te brengen. Zo blijkt uit de jaarlijkse aankondiging van de huurverhoging.  Invoering is afhankelijk van besluitvorming in de Eerste Kamer.

 • 07.12.12

  Extra huurverhoging en beperking renteaftrek 

  De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent, zo zijn D66, GroenLinks, ChristenUnie overeengekomen met VVD en CDA. De verhuurdersheffing gaat al in per 2013. Verder beperkt de 'Kunduz-coalitie' de aftrek van nieuwe aflossingsvrije hypotheken. De overdrachtbelasting blijft defintief 2 procent.

 • 07.12.12

  Pilot flexibel huren in Amsterdam

  In Amsterdam wordt een pilot met inkomensafhankelijke huren voorbereid. Volgens de SEV is de pilot gericht op inkomens tussen de € 29.000 en de € 43.000 en gaat om woningen met 142 of meer punten. De huren zullen liggen tussen de € 550 en € 900. Het gaat daarbij om nieuwe verhuringen. 

 • 07.12.12

  Spies: uitstel huurverhoging hogere inkomens

  update 19 april

  De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor huishoudens die meer dan 43.000 euro verdienen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan. Dat heeft nu ook Minister Spies definitief bevestigd. Maar volgens de minister kunnen corporaties besluiten de huurverhoging ook later te laten ingaan. 

 • 07.12.12

  Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

  Gezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro komen weer in aanmerking voor een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Tot dusver hanteerden de corporaties sinds de invoering begin 2011 strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Na een jaar praktijk is gebleken dat er ruimte is binnen de 10 procent-regeling voor een iets soepeler beleid. De corporaties hebben daarom besloten de inkomensgrens iets op te trekken voor de doelgroep die het meest in de knel zit.

 • 28.12.18

  Minister Spies lijkt gecharmeerd de Amsterdamse pilot 'flexibel huren' te voorzien van doorstroomcontracten. Deze contractvorm komt uit de koker van D66. Daarbij krijgen nieuwe huurders in schaarstegebieden een huurcontract, waarbij ze toezeggen óf meer huur te betalen óf te verhuizen zodra hun inkomen boven een vastgestelde grens stijgt. Het kopen van de huurwoning wordt hier mogelijk als derde optie aan toegevoegd. Daarnaast moet dit experiment een groter aanbod voor middeninkomens bevatten om de doorstroming te bevorderen en het scheefwonen aan te pakken.

 • 18.06.12

  Eén op de zes Amsterdamse huurwoningen scheef verhuurd

  Gemiddeld één op de zes sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door een huishouden met een gezamenlijk inkomen van 43.000 euro of meer. In Zaanstad is dat bijna een op vijf. In Haarlemmermeer geldt dat voor een op de vier woningen. Zo hebben corporaties vastgesteld op basis van informatie van de Belastingdienst.

 • 12.06.12

  Doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt

 • 12.06.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  “Geen beter smeermiddel dan middenhuursegment”

 • 21.03.12
  Corporaties: “Negatieve effecten 90-procentregeling vallen mee in regio Amsterdam”

  Tegen de een jaar geleden ingevoerde inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt nog altijd fel actie gevoerd. Inmiddels is een jaar ervaring opgedaan. Terwijl de Woonbond begin februari nog een lijst met vierduizend schrijnende gevallen overhandigde aan de Tweede Kamer, vallen de gevolgen in de regio Amsterdam volgens sommige corporaties wel mee. Bovendien scheppen de Donner-punten ruimte voor een nieuw huursegment. De corporaties hebben weinig animo soepeler om te gaan springen met de inkomensgrens, ook al is die ruimte er wel.

 • 08.03.12

  Kabinet schendt mogelijk privacy van huurders

  Update 8 maart

  Het kabinet heeft mogelijk de privacywetgeving geschonden omdat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders heeft doorgegeven aan verhuurders. Dit blijkt uit een advies van het advocatenbureau Kennedy Van der Laan aan de Woonbond. De bond roept huurders daarom op bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat hun privacy wordt geschonden.

 • 02.03.12

  Woonbondonderzoek: huren in sociale sector fors omhoog

  De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat fors omhoog. Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Daarbovenop neemt bijna een derde van de corporaties in schaarstegebieden de ‘Donnerpunten’ volledig mee bij nieuwe verhuringen. De trend in de grote steden is om de maximaal toegestane huur te vragen. Dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.

 • 29.02.12

  RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpak

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. Verkoop en liberalisering kunnen dit effect verminderen, maar niet volledig teniet doen. Dit blijkt uit een scenariostudie van onderzoeksbureau RIGO.

 • 28.02.12

  Meldpunt voor 'slachtoffers' Donnerpunten

  Het Actiecomité Huurders Bedonnerd heeft een meldpunt geopend waar huurders hun problemen met de veel hogere huren in schaarstegebieden kunnen deponeren. Het meldpunt is een initiatief van het actiecomité Huurders Bedonnerd en wordt ondersteund door de Nederlandse Woonbond. Het meldpunt verzamelt verhalen van gedupeerde huurders om aan de politiek de gevolgen van dit huurbeleid zichtbaar te maken.

 • 24.02.12

  'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolg

  De regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA), die liep vanaf 2009, krijgt een vervolg. Almere en De Key spreken van een succes. Door de regeling werd zelfbouw bereikbaar voor lagere inkomensgroepen (€ 20.000 tot € 36.500 per jaar). Bij aanvang is afgesproken dat de regeling na twee jaar zou worden geëvalueerd. Almere en Woonstichting de Key voelen zich door de resultaten gesterkt de regeling te continueren, met hier en daar een kleine aanpassing.

 • 13.02.12

  Wetvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging naar de Kamer 

 • 06.02.12

  Huurdersvereniging tegen verlenging termijn voor tijdelijke verhuur

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) maakt bezwaar tegen het voornemen van minister Spies om de maximale termijn voor tijdelijke verhuur te verlengen van vijf naar zeven jaar. Volgens de HA holt de minister zo het grondrecht op een zekere eigen woning uit. De minister wil de termijn verlengen omdat veel renovatie- en sloop/nieuwbouwtrajecten vanwege de crisis worden gefaseerd en uitgesteld.

 • 31.01.12

  Aedes pleit voor ander huurbeleid

  Aedes, de branchevereninging van woningcorporaties, wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen door de grote verschillen in huur tussen lang zittende en nieuwe huurders kleiner te maken. In een brief aan de Tweede Kamer bepleit Aedes een 'huursombenadering' als alternatief voor het huidige inflatievolgend huurbeleid. Woensdag 1 februari komt het huurbeleid voor de komende periode aan de orde in de Kamer.

 • 23.12.11

  CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen 

  De helft van alle nieuwbouwwoningen werd in 2010 gebouwd door corporaties. De doorstroming in de sociale huursector liep niettemin verder terug. Vanuit financiële optiek was 2010 een jaar met goede resultaten voor de corporatiesector, hoewel tal van corporaties fors moesten afschrijven op grondposities en gestaakte projecten. Een en ander blijkt uit het ‘Sectorbeeld realisatie woningcorporaties’ over 2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

 • 06.01.12

  Inkomensgrens minder knellend voor huurders met zorgbehoefte

  Voor huishoudens waarvan tenminste één lid is aangewezen op zorg geldt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet. Dat meldde minister Donner op zijn laatste werkdag in een kamerbrief. Het was al zo dat de inkomensgrens niet gold voor ABWZ-instellingen, maar nu geldt dat ook voor reguliere huurders van woningen met zorg of zorg in de nabijheid.  De versoepeling geldt voor mensen met een indicatie "dat levering van zorg noodzakelijk is maar waarbij er (nog) geen behoefte is aan verblijf  in een instelling."

 • 15.12.11

  Flinke korting op de huurtoeslag

  Volgens de Woonbond gaan door bezuinigingen op de huurtoeslag meer dan een miljoen huishoudens met huurtoeslag er volgend jaar gemiddeld € 111 op achteruit en in 2013 zelfs bijna € 160. Alleen huurders met een huurprijs onder de € 362 per maand hebben geen last van de bezuinigingen.

 • 15.12.11

  Nieuwe huur- en inkomensgrenzen voor 2012

  De Kamer heeft de huur- en inkomensgrens voor 2012 vastgesteld. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari naar 34.085 euro (was € 33,614). De huurtoeslaggrens komt op 664,66 euro (was € 652,52). Voor de  inkomensgrens moeten die van de individuele leden van het huishouden worden opgeteld, maar het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

 • 15.12.11

  AFWC: inkomensgrens huurwoningen omhoog of anders berekenen

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog, óf de manier waarop het inkomen wordt berekend, moet aangepast. Dat schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)  in een open brief aan minister Donner. 

 • 30.11.11

  Gezin klem tussen markt en minister

  Woningcorporatie Ymere brengt een nieuw argument in tegen de inkomensgrens van 33.000 euro voor sociale huurwoningen: daarvoor tellen beide inkomens van een huishouden mee, terwijl banken en verhuurders een tweede inkomen maar gedeeltelijk meetellen voor de berekening van de maximale hypotheek of de maximale huur. Ymere constateert dat het daardoor voor gezinnen met twee werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro onmogelijk is om aan een woning te komen.

 • 29.11.11

  Woonmanifest 2012: laat corporaties meer maatwerk leveren

  De Amsterdamse 'DenkTank' die in Woonmanifest 2012 een vijftal aanbevelingen heeft uitgewerkt om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten, wil meer maatwerk om meer verhuisbewegingen uit te lokken. Dat gaat dan om het verleiden en begeleiden van huurders naar een beter passende woning, tijdelijke huurcontracten voor grote gezinnen, behoud van inschrijfduur bij verhuizing en voorrang aan bewoners die een gewilde woning achterlaten.

 • 22.11.11

  PvdA dreigt Donner met motie van wantrouwen vanwege inkomensgrens

  In het Tros-programma Radar dreigde PvdA-kamerland Jacques Monasch een motie van wantrouwen tegen Donner in te dienen als die volgende week geen werk maakt van de verhoging van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Hij is daartoe eerder al per motie opgeroepen.

 • 29.08.13

  Vastgoedbeleggers willen honderden miljoenen investeren in huurmarkt, maar wel tegen hun condities 

  Vers kapitaal voor middensegment

  Vastgoedbeleggers willen investeren in middensegment huurwoningen. Nieuw kapitaal is royaal voorhanden en de marktomstandigheden worden als gunstig beoordeeld. Toch wordt er maar mondjesmaat geïnvesteerd. Hoe dat komt? Twee beleggers en drie corporaties analyseren de markt. 

   

 • 14.11.11

  Inkomensgrens huurwoningen is rekbaar

  De kwestie van de 33.000 euro inkomensgrens speelde weer eens op tijdens de behandeling van de Woonvisie op 10 november in de Tweede Kamer.  Die grens is volgens diverse Kamerleden veel minder hard dan Minister Donner suggereert. De minister blijft weigeren het overleg met ‘Brussel’ over de inkomensgrens te heropenen.

 • 10.11.11

  Huurders tegen grootschalige verkoop

  Ruim tweederde van de huurders is tegen de geforceerde verkoopprogramma's van corporatiewoningen . Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban. De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector. Wel zijn ze voor een grotere keuzevrijheid tussen huur en koop. Zowel huurdersorganisaties als individuele leden deden aan de peiling mee.

 • 03.11.11

  Middeldure huur met sociale grondprijs

  Ontwikkelaars kunnen in Amsterdam vijfhonderd vrije sector huurwoningen bouwen tegen een sociale grondprijs. Dat maakte wethouder Freek Ossel van Wonen begin november bekend tijdens een bijeenkomst van het Woningbouw Netwerk Amsterdam.

 • 21.10.11

  Verhoging maximumhuren mag doorgaan 

  De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben het kort geding tegen de staat verloren, maar geven zich nog niet gewonnen. Via een bodemprocedure willen ze laten toetsen of minister Donner de maximumhuren in schaarstegebieden zonder wetswijziging had mogen verhogen.

 • 17.10.11

  Uitspraak kort geding tegen Donner-punten op 20 oktober

  De Huurdersvereniging Amsterdam en de Nederlandse Woonbond proberen via een gerechtelijke procedure de nieuwe huurregels terug te draaien. Sinds 1 oktober mogen verhuurders in schaarstegebieden de maximale huren flink verhogen. Het kort geding tegen de staat diende 13 oktober. De uitspraak is 20 oktober.

Pagina's