HUURBELEID

 • 03.12.12
  Quota-regeling shortstay in rode gebieden

  Wethouder Freek Ossel komt niet tegemoet aan de wens van Stadsdeel Centrum om quotumregeling voor shortstay te verlagen naar 10 naar 5 procent van het aantal geliberaliseerde woningen. Ossel: "Uitgangspunspunt is een stadsbreed, uniform beleid. Dan zou er in de gehele stad minder ruimte voor shortstay zijn." In het Burgwallengebied blijft shortstay-verhuur verboden met uitzondering van de Kalverstraat en de Nieuwendijk. Dit schrijft Ossel in een brief bij de 'uitvoeringsnotitie' shortstay-beleid die woensdag 5 december in de commissievergadering wordt behandeld.

 • 28.11.12
  Freek Ossel

  Volgens de Amsterdamse wethouder Freek Ossel is het een kardinale fout van het kabinet om huren alleen afhankelijk te maken van de WOZ-waarde: "De maatregel betekent op termijn het einde van betaalbare huurwoningen binnen de Amsterdamse ring. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stappen die het Kabinet verder neemt op het gebied van de woningmarkt."

 • 28.11.12

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) maken zich ernstige zorgen over de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Deze zorgen hebben met name betrekking op het huurbeleid en de betaalbaarheid, maar ook op het scherp dalen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, woningverbetering, wijkaanpak en duurzaamheid. Oorzaken zijn de verhuurderheffing die Rutte II wil opleggen, die oploopt tot circa € 2 miljard per jaar in 2017, en de onevenredige huurstijgingen.

 • 27.11.12
  Minister Blok

  Minister Blok reageert pas in het voorjaar op alle onheilspellende doorrekeningen van maatregelen uit het regeerakkoord. Hij schrijft in een brief aan de Kamer (26-11-2012) dat "zorgvuldige analyse noodzakelijk is" van de maatregelen voor de huursector. De minister bekijkt dan of aanpassing nodig is, maar wel ‘binnen de budgettaire kaders’.

 • 17.11.12

  Syntrus Achmea Real Estate & Finance ziet geen heil meer in de aankoop van studenten- en starterswoningen. Het nieuwe huurbeleid maakt het voor pensioenfondsen onaantrekkelijk om in dergelijke woningen te beleggen. Zo vreest de vastgoedbelegger straks niet voldoende rendement te kunnen halen op de aankoop van Villa Mokum in het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost.

 • 18.11.12

  Het nieuwe regeerakkoord hing 13 november als een slagschaduw over 'De Ontmoeting', de jaarlijkse bijeenkomst van de Amsterdamse corporaties. De verhuurderheffing gaat dramatisch uitpakken voor de corporaties en hun huurders, zo was de boodschap. De corporaties worden leeggeplukt door het Rijk, veel huurders gaan fors meer betalen, investeringen in nieuwbouw en renovatie lopen dramatisch terug waardoor nog meer bouwbedrijven het loodje zullen leggen.

 • 16.11.12
  Uilenstede-Oost, al gerealiseerde nieuwbouw

  Studentenhuisvester Duwo stopt de renovatie van Uilenstede. Eerder werd ook al de ondertekening van een contract voor de bouw van een studentenflat in Delft geannuleerd. De aangekondigde kabinetsmaatregelen maken investeringen in nieuwbouw en renovatie onverantwoord. De maatregelen uit het regeerakkoord kosten de studentenhuivester jaarlijks 17 miljoen euro. “Als deze plannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop.

 • 20.03.13

  Het woningaanbod in de reguliere sociale huursector in de Stadsregio Amsterdam vermindert in snel tempo. In het eerste half jaar van 2012 kregen weer duizend minder reguliere sociale woningen een nieuwe huurder via WoningNet. Dat aantal wordt in hoge mate veroorzaakt door de terugloop in Amsterdam (-14%), maar ten zuiden van Amsterdam - vooral in Amstelveen en Haarlemmermeer – daalde het aanbod relatief nog sterker (-27%).

 • 04.03.13
  Stadgenoot richt zich op huisvesting ‘dynamische stedeling’

  ‘Dynamische stedelingen’ zijn in het gedachtegoed van Stadgenoot jonge, hoger opgeleide, creatieve stadsbewoners die bewust kiezen voor de stad. Zij weten niet hoe lang het verblijf in Amsterdam zal duren. Zij hebben meestal geen vaste baan of relatie; het inkomen is nog bescheiden, maar kan vanwege de goede opleiding in de toekomst snel toenemen. “Deze pas afgestudeerden, 25-plussers die hun eerste stap op de arbeidsmarkt hebben gezet, hebben het moeilijk op de Amsterdamse woningmarkt. Ze verdienen soms boven 34.000 euro en komen daarom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 • 22.11.12
  Case story De Key: de consequenties van de verhuurderheffing

  Nog afgezien van 1,2 miljard aan heffingen die Rutte II in het vooruitzicht stelt, stonden de corporaties al ingeboekt voor een verhuurderheffing van bijna 700 miljoen euro per jaar vanaf 2014. Maar wat betekent dat voor de individuele corporatie, haar huurders en de sociale woningvoorraad in deze crisistijd? Directeur Rob Haans licht de gevolgen en de mogelijke keuzes toe voor zijn corporatie De Key.

 • 14.11.12
  Ronald Paping (Woonbond)

  Huurders met een middeninkomen worden zwaar getroffen door de inkomensafhankelijke huurverhoging die VVD en PvdA hebben afgesproken in het regeerakkoord. Volgens de Woonbond kan bijna een half miljoen huurders een koopkrachtdaling van 10 procent tegemoet zien. De bond noemt dat onaanvaardbaar.

 • 28.12.18
  Hoeveel kun je betalen?

  Hoeveel huur iemand kán betalen, is natuurlijk sterk afhankelijk van individuele omstandigheden en keuzes. Maar ergens ligt een grens van wat redelijk en verantwoord is. Dan komen termen als woonquotes en huurquotes aan de orde. Met het stijgen van de energieprijzen is een woonquote - die alle woonlasten omvat - een betere maat dan een huurquote, maar helaas moeilijker te kwantificeren. Instanties als het Nibud gebruiken daarom de netto huurquote. Volgens het Nibud moeten lage inkomens niet meer dan 20 procent van hun inkomen aan huur uitgeven, voor alle overige inkomens is 30 procent een goed streven. Ter indicatie: dankzij de huurtoeslag en het gematigde huurbeleid uit het verleden heeft in Amsterdam slechts een minderheid (14%) een huurquote van boven de 35 procent. Alleen in stadsdeel Zuidoost liggen de huurquotes beduidend hoger. In een aantal inkomensprofielen geven we voorbeelden van huurquotes.

 • 20.03.13
  Maar nog ver onder markthuren

  In gewilde gebieden zoals West en Centrum zijn de aanvangshuren flink gestegen na de introductie van de Donnerpunten. Maar ze liggen nog ver van 4,5% woz-waarde, de grenswaarde die het nieuwe kabinet als grenswaarde wil invoeren. In Noord en Zuidoost stegen de aanvangshuren minder en benaderen ze de markthuur.

 • 04.03.13
  De gevolgen van het nieuwe huurbeleid

  De zogeheten ‘schaarstepunten’ van ex-minister Donner zorgden al voor de introductie voor verhitte gemoederen. Dat wordt er niet minder om nu de effecten zichtbaar worden: “Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht”, schreef de Volkskrant eind september na een rondgang langs corporaties.

 • 14.11.12
  Solvabiliteit corporaties bij 100% harmonisatie (bron: ORTEC)

  Woningcorporaties hebben na 2012 geen geld meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. En veel corporaties komen ook in grote financiële problemen als zij als hun nieuwbouwplannen schrappen. Dat blijkt uit een doorrekening van het regeerakkoord door Ortec.

  Ortec heeft het effect van de verhuurdersheffing doorgerekend. Die nieuwe belasting loopt al in 2017 op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Gelijktijdig mogen de corporaties de huren verhogen, maar volgens Ortec is het zonneklaar dat de baten lang niet tegen de lasten opwegen, zelfs al zij de huren 100 procent harmoniseren.

 • 14.11.12

  De maximumhuren in Amsterdam Centrum gaan met ruim 70 procent omhoog als het regeerakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. Daarin staat dat het huidige woningwaarderingsssysteem wordt vervangen door een huurberekening op basis van 4,5% van de woz-waarde. Uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties blijkt dat de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld met 37 procent kunnen stijgen ten opzichte van de huidige huren, die vorig jaar al fors zijn verhoogd dankzij de 'Donnerpunten'.

 • 14.11.12

  Wie is er straks verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Op die vraag wil Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, een helder antwoord van het nieuwe kabinet. Zij rekent inkomenspolitiek niet tot de kerntaak van een woningcorporatie.

 • 14.11.12

  Onderzoek van Atrivé wijst uit dat woningcorporaties in krimpgebieden tientallen procenten aan inkomsten zullen derven als gevolg van het regeerakkoord. Daarin staat dat het huidige puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur die 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woningen is. In de stadsregio Amsterdam kunnen de huren juist nog flink stijgen, in de hoofdstad zelfs met gemiddeld 37 procent.

 • 01.11.12

  Corporaties krijgen wellicht tien procent extra toewijzingsruimte voor huishoudens met een inkomen van maximaal 38.000 euro. Zo schrijft demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zij ziet na een verkenning bij de Europese Commissie mogelijkheden om de bestaande tijdelijke regeling te verruimen.

 • 14.11.12

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel van Wonen is positief over het regeerakkoord. Scheefwonen wordt aangepakt en er komt duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Als het gaat om de aansturing van de corporaties, dan verwacht hij niet onmiddellijk andere omgangsvormen.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties en organisaties van huurders zijn zwaar teleurgesteld over het regeerakkoord. De woningmarkt gaat niet beter functioneren, zo vrezen zij. Voor de huursector dreigt een investeringsstop. Terwijl de huurders financieel worden uitgekleed.

 • 14.11.12

  Het kabinet Rutte-Asscher kiest in het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord voor beperking van de taak van woningcorporaties. Zij moeten weer dienstbaar zijn aan het publieke belang en komen onder directe aansturing van de gemeenten. Verder wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt en is sprake van gedifferentieerde huurverhoging.

  Voor de woningmarkt hebben VVD en PvdA de volgende afspraken gemaakt:

 • 22.10.12

  Het is de Nederlandse overheid die bepaalt of er voor sociale huurwoningen een inkomensgrens van 34.000 euro wordt gehanteerd. Dat antwoordde Eurocommissaris Almunia begin deze week op een vraag van Bas van Eickhout (GroenLinks). De Europarlementariër vroeg aandacht voor de problematische positie waarin lage middeninkomens door de 'Europese' inkomensgrens waren gekomen. Maar Almunia maakte duidelijk dat dit een Nederlandse aangelegenheid is. "It is up to you!" zegt Almunia tegen Nederland.

   

 • 17.10.12

  Ymere benut lang niet alle huurruimte die is ontstaan door de invoering van de Donnerpunten. Dat stelt de corporatie bij het bekendmaken van de voorlopige verhuurcijfers van Amsterdam over de eerste acht maanden van 2012. Ymere houdt de meeste woningen die volgens het vernieuwde puntenstelsel in de vrije sector verhuurd mogen worden, in het sociale segment.

 • 15.10.12

  Te koop staande huizen en te renoveren of te slopen panden kunnen straks langer tijdelijk worden verhuurd. Bovendien verdwijnen de prijsrestricties voor tijdelijk verhuurde koopwoningen. Dit volgt uit de nieuwe Leegstandwet, die minister Spies naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • 16.10.12

  In opmerkelijk felle toonzetting hekelen Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink (GroenLinks) en Remine Alberts (SP) het beleid van Amsterdamse corporaties in een opiniebijdrage op Amsterdam Centraal. Zij reageren daarmee onder andere op eerdere uitspraken van AFWC-directeur Hans van Harten in de Volkskrant. De linkse raadsleden vinden Van Hartens argumenten voor de recente huurstijgingen 'lariekoek'.

 • 15.10.12

  Om het 5-jarige bestaan van de Wijksteunpunten Wonen (WSW) en het 15-jarige bestaan van de huurteams te vieren, organiseerden de Wijksteunpunten Wonen op zaterdag 13 oktober 2012 in het Montessori College Oost een drukbezocht congres met de huurder als middelpunt. Huurders discussieerden daar in workshops over thema’s als onderhoud, renovatie, energiebesparing, groene daken, rechten van bewoners, leegstand, burenoverlast, woningruil, leefbaarheid en betaalbaarheid.

 • 30.10.12

  De huren van de sociale huurwoningen zijn in Amsterdam na de invoering van de schaarstepunten (Donnerpunten) met gemiddeld 13 procent oftewel € 60 gestegen. De stijging is het hoogst in de stadsdelen Centrum met 24% (€105) en West (23%). Daarbij zijn de woningen die in de vrije sector worden verhuurd niet meegerekend. Het vernieuwde puntenstelsel is op 1 oktober 2011 ingegaan.

 • 07.09.12

  Woningcorporaties verhuren veel woningen in de vrije sector, en een groot deel daarvan is niet betaalbaar voor mensen met middeninkomens. Dat stellen PvdA-raadslid Michiel Mulder en onderzoekster Winnie Terra op basis van eigen onderzoek. De PvdA wil daarom afspraken maken met corporaties over betaalbare huren voor middeninkomens.

 • 07.09.12

  De hoogte van de huren wordt als vanouds een verkiezingsitem. De Amsterdamse PvdA waarschuwde eerder voor het grote aantal woningen dat corporaties in de populaire stadsdelen voor stevige markthuren verhuren. Vandaag presenteerde Woonbond een CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s waaruit zou blijken dat er "een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren".

   

 • 14.11.12

  Het Wonen 4.0-akkoord, het veelgeprezen plan van een brede coalitie van belanghebbenden, wordt niet zonder m eer omarmd door de Haagse politiek. Zo bleek begin september tijdens het Nationale Verkiezingsdebat van Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger. De VVD staat pal voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. PvdA en SP vrezen voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

 • 30.08.12

  Het verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam draaide voor een niet onbelangrijk deel om de Donnerpunten. De lokale VVD en D66 omarmen deze maatregel, Groenlinks, SP en PvdA zijn tegen. Het CDA wil de huur rechtstreeks afhankelijk maken van de WOZ-waarde. PvdA-woordvoerder Michel Mulder verbaasde met de uitspraak dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer verdwijnt.

 • 24.08.12

  Sinds 1 augustus 2012 berekent De Key nieuwe huurders met een meerpersoonshuishouden en een verzamelinkomen tot € 29.900 niet de maximaal toegestane huur. Voor deze groep wordt de huurprijs maximaal 562, ook als de normale rekenhuur voor deze woningen tussen de 562 en 664 euro ligt. De Key wil zo betaalbare en grotere sociale huurwoningen bereikbaar houden voor lagere inkomens.

 • 21.08.12

  De invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten) op 1 oktober 2011 leidt tot stagnatie in de sociale huursector en financiële problemen bij huurders. Dat meldt de Huurdersvereniging Amsterdam op basis van een rapport van de Meldpunt Donnerhuren. Het actiecomité Huurders Bedonnerd vraagt de politiek om de Donnerpunten weer te schrappen.

 • 09.07.12

  In 2011 werden in Amsterdam relatief veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West. Dat kwam met name op het conto van Eigen Haard . Met 275 woningen is deze corporatie verantwoordelijk voor tweederde van alle samenvoegingen. Dat kwam door grote projecten in West (Koningsvrouwen van Landlust) en centrum (Czaar Peterstraat).

  Is hier sprake van een trend? Eigen Haard denkt zelf van niet. Meer een incidentele piek. Samenvoegen is namelijk bedrijfseconomisch niet gunstig en aan kleine woningen is ook een chronisch gebrek. 

   

 • 09.07.12

  Corporaties starten met inkomenafhankelijke huren voor middeninkomens. Aan de driejarige pilot die in oktober start doen alle corporaties - behalve De Key - mee. Door bovendien de eis te stellen dat de nieuwe huurder een corporatiewoning achterlaat, wordt gelijk iets aan de stagnerende doorstroming gedaan, zo is het idee.

  Zie het complete artikel in NUL20 #63

 • 06.07.12

  In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. In Amsterdam is dat 30 procent. Dat meldt het CBS. Het gaat om 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

 • 06.07.12

  Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling. Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen.

 • 22.08.19
  Corporaties starten met inkomensafhankelijke huren voor middeninkomens

  Er komt in Amsterdam een driejarige pilot met inkomens­afhankelijke huurprijzen. Doelgroep vormen huishoudens van minimaal twee personen met een laag middeninkomen. Zij kunnen straks vrije sector corporatiewoningen huren met huurprijzen tussen de 560 en 900 euro.

 • 30.06.12
  Inventarisatie van het middensegment huur in de regio

  Geen beter smeermiddel voor de grootstedelijke economie dan het middensegment huur, stelde hoogleraar Pieter Tordoir eerder in NUL20. Maar wat gebeurt er voor dit segment in de Stadsregio? NUL20 maakte een rondgang. Duidelijk is dat over de behoefte aan huurwoningen zeer verschillend wordt gedacht.

 • 20.03.13
  Lichtpunt in de huidige investeringscrisis: huurstudio’s

  Een Woningnood 2.0 dient zich aan in de Stadsregio. Recentelijk stond de benarde woningmarktpositie van Amsterdamse afgestudeerden in de belangstelling: het zwarte gat na het campuscontract. Hoog tijd wellicht voor een DUWO+? Voor de oudere jongere.

 • 29.08.13
  Vier locaties voor vijfhonderd middeldure huurwoningen

  Investeerders en ontwikkelaars zien wel brood in de bouw van betaalbare vrije sector huurwoningen - als de gemeente inderdaad bereid blijkt de grondprijs zodanig te verlagen dat voldoende rendement mogelijk is. Aan de verhuurmogelijkheden twijfelt eigenlijk niemand. De vraag naar huurstudio’s - mits binnen de ring - lijkt groot.

 • 07.12.12

  Eerste Kamer stelt huurverhoging uit

  De extra huurverhoging van 5 procent  voor huurders die meer verdienen dan 43.000 euro wordt aangehouden. Dat besloot de Eerste Kamer op 20 juni. De Senaat wacht liever tot minister Spies alle voorgestelde huuraanpassingen in samenhang kan presenteren. In het Lente-akkoord is namelijk een voorstel opgenomen om de huren met 1 procent te verhogen voor de inkomens tussen 34.000 en 43.000 euro. 

 • 07.12.12

  "Kooprecht leidt tot verdere stagnatie koopsector"

  Als het kabinet het kooprecht voor sociale huurders invoert, leidt dat tot verdere stagnatie van de doorstroming in de koopsector. Binnen tweeënhalf jaar zal dit leiden tot een vraaguitval van 20 procent, oftewel 47.500 transacties. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). 

 • 07.12.12

  Extra huurverhoging inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro bekrachtigd

  Verhuurders mogen voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro de huur met een procent bovenop de inflatie verhogen. De ministerraad heeft op 1 juni met deze wetswijziging ingestemd. De maatregel is onderdeel van het Lenteakkoord. De Tweede Kamer stemde medio april al in met een wetsvoorstel dat voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro een huurverhoging van vijf procent bovenop de inflatie mogelijk maakt. Dat wetvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

 • 07.12.12

  'Hogere huren en afbouw hypotheekrenteaftrek'

  De huren stijgen jaarlijks met 2 procent boven inflatie en de hypotheekrenteaftrek wordt voor alle huizenbezitters in dertig jaar afgebouwd. Inkomensverlies wordt gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting. Ook worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting afgeschaft. Dit is een notendop het integrale hervormingsplan van vereniging Eigen Huis, de NVM, de huurdersvereniging Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes.

 • 07.12.12

  Laatste slag om Aireyblokken?

  De Stichting Cuypersgenootschap, erfgoedvereniging Heemschut en ProWest blijven zich verzetten tegen de sloop van de Aireyblokken in Amsterdam Nieuw-West. In een brief van 3 mei roepen ze het gemeentebestuur op het sloopbesluit te heroverwegen, omdat het toenmalige stadsdeelbestuur een sloopvergunning verleend zou hebben “op basis van onjuiste informatie”. Eigen Haard houdt onverkort vast aan de sloop/nieuwbouwplannen.

 • 07.12.12

  Voorrang voor Zaanse woningzoekenden met binding

  De Zaanstreek geeft woningzoekenden met binding meer kans op een sociale huurwoning in de eigen gemeente. Starters die minimaal een jaar staan ingeschreven bij de gemeenten Zaanstad of Wormerland, starters met een baan in een van beide gemeenten en Zaanse doorstromers kunnen vanaf eind april via Woningnet voorrang claimen.

 • 07.12.12

  Drie corporaties: misschien 5 procent extra huur

  De Amsterdamse corporaties Ymere, De Key en Rochdale houden de mogelijkheid open huurders met een huishoudinkomen boven 43.000 euro vijf procent extra huur in rekening te brengen. Zo blijkt uit de jaarlijkse aankondiging van de huurverhoging.  Invoering is afhankelijk van besluitvorming in de Eerste Kamer.

 • 07.12.12

  Extra huurverhoging en beperking renteaftrek 

  De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent, zo zijn D66, GroenLinks, ChristenUnie overeengekomen met VVD en CDA. De verhuurdersheffing gaat al in per 2013. Verder beperkt de 'Kunduz-coalitie' de aftrek van nieuwe aflossingsvrije hypotheken. De overdrachtbelasting blijft defintief 2 procent.

Pagina's