Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Tijd van grote huurverhogingen is voorbij

Gemiddeld zijn huurders in Amsterdam en omstreken ongeveer 29 procent van hun netto inkomen kwijt aan huur (na aftrek van de huurtoeslag). Voor huishoudens die recentelijk zijn verhuisd, is de huurquote vaak nog hoger, want de huurprijs wordt vaak flink opgetrokken ('geharmoniseerd') bij een nieuwe verhuring. Toch lijkt de grote stijging van de aanvangshuren in de corporatiesector voorbij, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2015 van de Stadsregio Amsterdam.

Voor het derde achtereenvolgende jaar steeg vorig jaar althans het aandeel woningen dat beneden de hoogste aftoppingsgrens (vorig jaar €618) nieuw werd verhuurd: 58 procent, tegenover 49 procent in 2013. Echter, in de zuidelijke stadsregio - en dan met name in Diemen en Haarlemmermeer - werden wel minder goedkope woningen aangeboden.

 

De aanvangshuren onder tweede aftoppingsgrens

 

Huurprijssegmenten  sociale huursector 2015

Huurverhogingen

Op 1 juli gaan de huren omhoog. Dat wordt dit jaar een bescheiden huurverhoging. Corporaties verhogen de sociale huren gemiddeld hoogstens met 1 procent voor huurders met een inkomen tot de EU-inkomensgrens. De maximumverhoging voor die categorie is 2,1 procent. Voor hogere inkomens gelden maxima van 2,6 en 4,6 procent.
Amsterdamse corporaties ontzien dit jaar vooral lage inkomens met een hogere huur; een andere trend is dat lage huren meer worden verhoogd dan hogere. De Key, Eigen Haard, Rochdale en de Alliantie maken de verhoging afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de maximale huur (WWS-punten). Ymere streeft hetzelfde na, maar verhoogt generiek lagere huren meer dan hogere in een staffel tussen de 0,6 tot 2,1 procent. Daarbij speelt ook de verhouding tussen huur en inkomen een rol. Ymere en Stadgenoot bevriezen de huren boven de aftoppingsgrens (€628) volledig voor lage inkomens.

Hogere inkomens

Ook middeninkomens krijgen niet vanzelfsprekend de maximale verhoging (dit jaar 2,6%) voor hun kiezen. Ymere en Stadgenoot matigen de verhoging bij de hogere huren, de Alliantie maakt de mate van verhoging afhankelijk van de huidige huur in relatie tot de maximale huur.
Hoge inkomens krijgen als regel de maximale verhoging van 4,6 procent. Voor alle huurverhogingen in de sociale sector geldt: de maximale huur mag niet uitstijgen boven de prijs volgens het WWS-puntenstelsel.

Fred van der Molen
Thema