HUURBELEID

 • 27.03.14

  De Tweede Kamer op 11 maart 2014 de nieuwe Huisvestingswet aangenomen. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 de woonruimteverdeling alleen nog via een huisvestingsverordening kunnen sturen en niet meer in een convenant. Gemeenten mogen voor maximaal de helft van de huurwoningen voorrang geven aan lokale en regionale woningzoekenden.

 • 14.03.14
  Update 13 maart

  Amsterdamse bewonersorganisaties organiseerden op 12 maart een grote protestactie tegen de stijgende huren, de lange wachttijden en het verkleinen van de sociale huursector: "zodra deze woningen leeg komen worden ze verkocht of geliberaliseerd. Corporaties laten onderhoud soms decennia lang achterwege en gebruiken dan een ingrijpende renovatie als reden om bewoners gedwongen te laten verhuizen. Door de nieuwe regels in de Overlegwet (2011) hebben bewoners ook vrijwel geen inspraak meer bij renovatie."

 • 18.03.14
  Woonbron claimt kostendekkend sociale huurwoningen te kunnen bouwen

  De Rotterdamse corporatie Woonbron claimt sociale huurwoningen te kunnen bouwen zonder onrendabele top. De truc bestaat uit een combinatie van betaalbare grond, systeembouw en algehele kostenbeheersing. Bovendien worden alle woningen op termijn verkocht. Dat wel. Nog dit jaar start de bouw van de eerste 33 zogeheten ‘Prachthuizen’.

 • 06.03.14

  Eigen Haard bouwt in het hart van Driemond een complex met 25 huurappartementen, waarvan 16 in het sociale huursegment. Het door KAW Architecten ontworpen woningcomplex De Kern verrijst op de plek van een voormalige basisschool en gymzaal en vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande woningaanbod.

 • 05.03.14

  Alle tuindorpen met het verbindend dijklint van de Waterlandse Zeedijk en de Volewijk in Amsterdam-Noord zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het stadsdeel is trots op de aanwijzing en ziet deze als een erkenning van de bijzondere cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van Amsterdam-Noord.

 • 05.03.14
  Hans van Harten (directeur AFWC)

  Amsterdamse corporaties stappen uit het middensegment als de voorstellen van minister Blok worden aangenomen, zo verwacht AFWC-directeur Hans van Harten. Minister Blok stelt in de zogeheten conceptnovelle zoveel beperkende voorwaarden dat corporaties geen brood meer zullen zien in de bouw van vrije sectorhuurwoningen en betaalbare koopwoningen.

 • 25.03.14

  Amsterdam maakt pas op de plaats met short stay, waarbij appartementen aan de reguliere woningvoorraad worden onttrokken voor verhuur tussen een week en zes maanden. Het aantal vergunningen wordt niet verder uitgebreid. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een Bed & Breakfast te beginnen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft het nieuwe beleid voor particuliere vakantieverhuur en short stay op 13 februari 2014 vastgesteld.

 • 18.02.14

  De inkomensgrenzen voor sociale huisvesting moeten worden verruimd, zo vindt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Samen met 29 collega's uit grote steden in Europa pleit hij voor ruimere verantwoordelijkheid voor het lokaal bestuur. De burgemeesters hebben daarover een gezamenlijke resolutie gepresenteerd aan de voorzitter van de Europese Commissie.

 • 12.02.14
  PakhuisNUL20 Verkiezingsdebat

  Bijna alle Amsterdamse politieke partijen willen het woningaanbod voor middeninkomens vergroten. Maar de oplossingen verschillen behoorlijk, zo bleek bij het NUL20-verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger.
  Middeninkomens dreigen vooral in Amsterdam tussen wal en schip te vallen door strengere hypotheekregels en de inkomensgrens voor sociale huur. Het aanbod in de vrije huursector is summier en bovendien erg duur. Onder de 1000 euro zijn nauwelijks woningen verkrijgbaar.

 • 11.02.14

  Woningcorporatie de Alliantie bouwt vanaf begin 2015 120 woningen in De Laren in Almere Haven. Het gaat om ongeveer 100 sociale huurwoningen en 20 vrije sector huur- en koopwoningen. Eind januari zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeente.

 • 10.02.14

  Collegepartij VVD wijst de nieuwe regeling voor woningdelen definitief af. Het voorstel van wethouder Freek Ossel staat woensdag op de agenda van de gemeenteraad. Opmerkelijk genoeg is de regeling een uitwerking van een initiatiefvoorstel van VVD-er Daniël van der Ree. Het raadslid vindt echter de regels veel te rigide. Het maakt veel woningen in de Amsterdamse binnenstad ongeschikt voor woongroepen.

 • 04.02.14

  De armste gezinnen in Amsterdam krijgen in 2014 een tegemoetkoming in hun woonlasten. Dat hebben de corporaties, de gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam afgesproken. Het gaat om gezinnen met minderjarige kinderen die na het betalen van de huur het minst overhouden. De afspraken over betaalbare huur voor deze gezinnen zijn een aanvulling op de afspraken Bouwen aan de Stad II die de drie partijen eerder maakten voor de periode 2010 t/m 2014.

 • 27.01.14

  Huurdersvereniging Amsterdam (HA) spant met steun van 39 andere huurdersorganisaties een rechtszaak aan tegen de Staat. Op deze manier hoopt de HA een einde te kunnen maken aan de inkomensafhankelijke huurverhoging die in maart vorig jaar werd ingevoerd. De HA claimt dat deze wet een ernstige inbreuk op de privacy van huurders oplevert.

 • 23.01.14

  Aan de Ertskade in het Oostelijk Havengebied, op de plek waar jarenlang de bouw van Fountainhead maar niet van de grond kwam, komen nu toch woningen. Stadsdeelbestuurder Thijs Reuten laat weten dat begin februari drie marktpartijen zich aan de buurt voorstellen met hun visie op de bouw van huurwoningen in het middensegment. Buurtbewoners krijgen een zware stem in de uiteindelijke keuze voor een ontwerp.

 • 20.01.14

  De SP heeft een speciaal meldpunt gelanceerd voor huurders die te maken hebben met gebreken aan hun sociale huurwoning. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen SP'ers de wijken ingaan om huurders naar hun ervaringen te vragen. Ook is er een speciale website: amsterdam.sp.nl/onderhoud.

 • 20.01.14
  Aantal nieuwe verhuringen corporatiewoningen in Amsterdam

  De sociale huursector in Amsterdam is helemaal vastgelopen, er is bijna geen doorstroming meer. Het aantal sociale verhuringen via WoningNet is in 2013 verder gedaald tot nog maar 5.800, dat komt overeen met een mutatiegraad van nog geen 3,1 procent. Deze cijfers maakte directeur Hans van Harten bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij wees er op dat dit geen graadmeter is voor de hele stadsregio. De mutatiegraad in Zaanstreek/Waterland is bijna 6 procent.

 • 16.01.14

  Veel woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam proberen ook via het nieuwe lotingsysteem in WoningNet aan een woning te komen. Sinds april 2013 zijn ongeveer 518 corporatiewoningen verloot, zowel onder starters als doorstromers.

 • 16.01.14

  FNV en Woonbond vragen de Tweede Kamer de jaarlijkse huurverhoging flink te matigen. In een gezamenlijke brief wijzen zij op het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme huurstijgingen. Het kabinet moet een extra verhoging van 1,5 procent achterwege laten. Dan wel zich baseren op een aangepast, lager inflatiecijfer.

 • 21.01.14
  Discussie spitst zich toe op minimum-woonoppervlak per bewoner

  Eind januari hoopt de Amsterdamse wethouder Ossel zijn nieuwe voorstel rond woningdelen en kamerverhuur door de gemeenteraad te loodsen. In december zorgden de specificatie van het minimum-gebruiksoppervlak per woongroepslid nog voor veel verwarring. De raad wilde ook meer aandacht voor handhaving en geluidsoverlast. Intussen zorgen woningdelers nu al voor een forse prijsopdrijving van het vrije huursegment.

 • 21.01.14
  WiA 2013: langlopende trends zetten door

  Het aandeel koopwoningen in Amsterdam blijft toenemen (31,5% in 2013), terwijl het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen afneemt. Huurders besteden een groter deel van hun inkomen aan huur, ook na verrekening van de huurtoeslag, dan twee jaar geleden. De relatieve 'overmaat' aan sociale huurwoningen is verder afgenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA).

 • 20.01.14

  Wethouder Ossel van Volkshuisvesting heeft nieuwe normen voor woningdelers naar de gemeenteraad gestuurd. Als zijn voorstel op 22 januari wordt aangenomen, moeten alle woongroepsleden vanaf 1 juli a.s. beschikken over gemiddeld vijftien vierkante meter aan gebruiksoppervlak (GBO) exclusief een gezamenlijke woonkamer van dezelfde grootte. Bij woongroepen en kamerverhuur van vijf of meer personen worden van de eigenaren ook geluidsreducerende maatregelen verwacht.

 • 10.01.14

  Amsterdam heeft een bouwoffensief nodig. Zo verklaarde Pieter Hilhorst, de lijsttrekker van de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, in zijn ‘Amsterdamse Droom’ afgelopen week in De Balie. Volgens hem heeft de stad vooral behoefte aan kleine huurwoningen voor net afgestudeerden, middeldure huurwoningen en verzorgingshuizen voor woongroepen.

 • 03.01.14

  De SP heeft samen met de PvdA een voorstel ingediend om bewoners meer inspraak over hun woning te geven bij renovatie. "Maar al te vaak kunnen mensen na renovatie niet terugkomen of worden ze genegeerd door woningcorporaties. Dat is onacceptabel. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat huurders weer de bescherming en zeggenschap krijgen die ze verdienen", aldus SP-raadslid Remine Alberts.

 • 15.12.13

  Almere maakt voor het eerst in twaalf jaar prestatieafspraken met Ymere, de Alliantie en GoedeStede. De afspraken tussen gemeente en corporaties moeten de wachtlijsten voor sociale huurwoningen bekorten. De prestatieafspraken worden begin volgend jaar ondertekend.

 • 29.11.13

  Een deel van de sociale huurwoningen in de Stadsregio wordt sinds half april verloot. In de eerste zes maanden zijn 421 woningen via loting aangeboden: 100 aan doorstromers en 321 voor iedereen. Gemiddeld wordt er 667 woningzoekenden gereageerd op elke lotingwoning, met uitschieters tot 3000. Woningen worden veel minder afgewezen door de aangewezen woningzoekende.

 • 29.11.13

  Wonam heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van 110 middensegment huurwoningen op de kop van de Zuidas, direct grenzend aan de Rivierenbuurt. In Square, de naam van het te bouwen complex, komt in totaal 7.000 m2 met twee- en driekamerappartementen. De gemiddelde huurprijs wordt 800 euro. De overeenkomst wordt naar verwachting in april 2014 omgezet in een erfpachtaanbieding. Januari 2015 start de bouw.

 • 28.11.13

  Stadsdeel Oost besloot eerder dit jaar om eenmalig een miljoen euro in te zetten voor het stimuleren van het middensegment huur. Stadsdeelbestuurder Thijs Reuten laat weten dat het daarmee is gelukt om in een half jaar tijd 85 extra van deze woningen te realiseren. “Wij hebben vooraf de inschatting gemaakt dat onze bijdrage per woning ongeveer 10 tot 12 duizend euro zou zijn. Dat is ook gebleken.”

 • 28.11.13

  Voormalige bewoners van woningen in de Parooldriehoek hadden na het verstrijken van de wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur recht op huurbescherming, aldus een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof op 19 november. Maar dat betekent volgens advocatenkantoor VBTM niet dat alle bewoners die eerder een tijdelijk huurcontract hadden en nu op basis van een antikraakovereenkomst wonen, nu huurbescherming krijgen.

 • 26.11.13

  Een ruime Kamermeerderheid steunt het voorstel van PvdA en Christenunie om de inkomensgrens voor een sociale huurwoning voor een periode van vijf jaar te verhogen tot 38.000 euro. De steun komt van PVV, CDA, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Bontes. VVD en D66 zijn tegen. Ook moet minister Blok voor Wonen in Brussel gaan praten over een verdere verhoging naar 43.000 euro.

 • 25.11.13

  De gemeente Amsterdam komt met nieuwe regels voor woningdelen en kamerverhuur. Daardoor wordt het eenvoudiger om met een groep vrienden een woning te huren en voor eigenaren goedkoper om woningen kamergewijs te verhuren. Tegelijkertijd wil de gemeente overlast, onveilige situaties en negatieve effecten op de woningmarkt met heldere voorwaarden voorkomen. Dat blijkt uit de beleidsnotitie ‘Ruimte voor Woningdelers’. Met dit nieuwe beleid geeft wethouder Freek Ossel ook invulling aan het initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Van der Ree voor woningdelen.

 • 29.11.13
  Eerste ervaringen met loten om een woning

  Niet iedereen hoeft lang op een woning te wachten. Een deel van de sociale huurwoningen in de Stadsregio wordt sinds half april verloot. Uit de eerste ervaringen blijkt dat niet alleen ‘spoedzoekers’ een kansje wagen.

 • 20.11.13
  Studentenhuisvester richt woonbedrijf op voor starterswoningen

  De woningmarktpositie van afgestudeerden is benard. Het einde van het campuscontract komt snel dichterbij, terwijl de sociale huurmarkt potdicht zit en een koophuis of markthuurwoning niet haalbaar is. In Utrecht springt studentenhuisvester SSH zelf in dat gat. Met Jebber.

 • 20.11.13

  Vrijdag 22 november starten drie Amsterdamse corporaties met een driejarige pilot Flexibel Huren. Daarbij kunnen huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen de €29.900 en €43.784 een vrijesectorwoning huren met korting. De pilot heeft als doel het creëren van een meer en passend woningaanbod binnen de vrije sector voor de lage middeninkomens en het bevorderen van doorstroming binnen de huursector. De pilot is een initiatief van de gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere, in samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 19.11.13
  Kavel 28A IJburglaan

  Er wordt weer gebouwd op IJburg. Medio volgend jaar start JV Investment|Ideas BV met de bouw van 34 middeldure huurwoningen aan de IJburglaan. Op kavel 28a, bij de kruising met de Ruisrietstraat, komen huurwoningen met prijzen tussen de €681 en €905 per maand. In eerdere plannen was op deze plek een kantoorpand bedacht.

 • 19.11.13

  Het Amsterdam Science Park is binnenkort een woontoren met 152 appartementen rijker. Syntrus Achmea neemt deze ontwikkeling van Blauwhoed en Ymere (KEA CV) in belegging ten behoeve van het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership, het tweede woningfonds van de pensioenbelegger. Gemeente, belegger, ontwikkelaar en aannemer hebben daarvoor afgelopen week de overeenkomsten getekend.

 • 18.11.13

  Aanpassingen aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden op zijn vroegst in 2015 ingevoerd. Dat is de consequentie van het Kamerdebat van 12 november. De Tweede Kamer wil eerst andere varianten op het kabinetsvoorstel doorgerekend zien en antwoord op schriftelijke vragen, voordat zij een beslissing neemt. De streefdatum voor invoering verschuift daarmee van juli 2014 naar januari 2015.

 • 11.11.13

  Op 1 januari wordt de nieuwe Warmtewet van kracht. Bewoners met collectieve warmtevoorzieningen moeten daarmee worden beschermd tegen te hoge tarieven. Er komt een maximumtarief voor warmte.

 • 06.11.13
  De Halve Maen, Overhoeks

  De wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord krijgt verder gestalte met de bouw van het appartementencomplex De Halve Maen. Het gaat om 86 vrije sector huurappartementen die Ymere voor vermogensbeheerder Bouwinvest realiseert. Begin november is het starsein gegeven. Het complex wordt naar verwachting eind 2014 opgeleverd. De Halve Maen biedt appartementen met plattegronden van 55 tot 135 vierkante meter. Alle appartementen zijn voorzien van een royale buitenruimte en een ondergrondse parkeerplaats.

 • 05.11.13
  900 Mahler

  Eind november start de bouw van 900 Mahler aan de Amsterdamse Zuidas. De woontoren telt 22 verdiepingen en bevat 127 woningen, een commerciële plint en een ondergrondse parkeergarage. Inbo tekende voor G&S Vastgoed een ontwerp in een klassieke New Yorkse stijl.
  Syntrus Achmea Vastgoed neemt tachtig huurwoningen af met een optie op nog eens dertig woningen. In de top van het gebouw komen 17 kooppenthouses van gemiddeld 180 m² met grote terrassen en uitzicht over de stad.

 • 29.10.13

  Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en vermogensbeheerder MN zijn uitgekozen om een woontoren op Overhoeks te ontwikkelen. Het complex komt achter het Grootlab en wordt 75 meter hoog. Er komen circa 150 huurwoningen in, grotendeels in het middensegment. BAM Woningbouw gaat de toren bouwen.

 • 21.10.13
  Open Huizendag

  Mensen die nu een sociale huurwoning in de Randstad betrekken, zijn vaak duurder uit dan huizenkopers. In Amsterdam zijn sociale huurwoningen per m2 gemiddeld nog enkele dubbeltjes goedkoper, maar in andere stedelijke regio's euro's per maand duurder. Dat schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. De krant onderzocht de woonlasten in de regio's Amsterdam, Utrecht en Rotterdam-Rijnmond. Eventuele huurtoeslag is daarbij overigens niet meegerekend.

 • 21.10.13

  Volgens berekeningen van het Wijksteunpunt Wonen gaan de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld verder omhoog als de kabinetsplannen voor aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) doorgaan. In het centrum stijgen de maximumhuren fors, terwijl die in Noord, Zuidoost en Nieuw-West juist omlaag gaan.

 • 20.10.13

  De problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging vielen mee en de rijksoverheid is daarvoor niet aansprakelijk. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht in 2014 minder problemen. Aedes vindt dat de minister wel heel luchtig over alle invoeringsproblemen heen stapt.

 • 16.10.13

  Het aantal huurtoeslagontvangers stijgt sinds het uitbreken van de crisis jaar na jaar. In 2010 steeg het aantal ontvangers met 3,6 procent en de voorlopige cijfers over 2011 en 2012 laten een voortzetting van deze ontwikkeling zien. Het uitgekeerde bedrag nam daarentegen in 2012 af ondanks de gestegen huren. Dat is het gevolg van de zogeheten 'kwaliteitskorting', zo blijkt uit het Jaarverslag op de wet op de huurtoeslag dat minister Blok naar de Kamer stuurde.

 • 14.10.13
  Amstelkwartier met linksonder @Home

  Een consortium van Lingotto, APF International en Hurks vastgoedontwikkeling heeft de tender voor een woontoren in het Amstelkwartier binnengehaald. Het gaat om een 70 meter hoge woontoren met ongeveer 160 huurwoningen voor het middensegment. De toren gaat @Home Amstelkwartier heten.

 • 25.09.13
  Woonlasten stijgen nog door de komende jaren

  Het aantal huurders van gereguleerde huurwoningen dat in armoede leeft, stijgt in deze kabinetsperiode met 167.000 huishoudens tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van de Woonbond. De toenemende armoede wordt mede veroorzaakt door de stijgende woonlasten. De Woonbond vindt dat het kabinet zijn huurbeleid moet aanpassen.

 • 19.09.13

  Bewoners van het Bezaanjachtplein in Amsterdam-Noord moeten bij de huur van een sociale huurwoning ook een parkeerplaats afnemen. Woningstichting Rochdale is niet van plan deze koppeling los te laten.

 • 18.09.13

  Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot, is tegen de invoering van een vijfjarencontract voor huurders tot dertig jaar. Woningcorporatie Stadgenoot heeft dit voorstel, met steun van de AFWC en 'De Vernieuwde Stad' ingediend bij het ministerie. Stadgenoot wil daarmee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen, talent aan de stad binden en scheefwonen tegengaan. Huurgenoot ziet daar niets in.

 • 18.09.13

  Projectontwikkelaar Provast heeft afspraken met de gemeente Amsterdam gemaakt om te komen tot de ontwikkeling van 180 koop- en huurappartementen (vrije sector) in de Fred. Roeskestraat in Amsterdam-Zuid. Dam & Partners architecten heeft diverse schetsen uitgewerkt voor de locatie aan het water, op steenworp afstand van het Olympisch Stadion.

 • 17.09.13

  Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de voorstellen voor de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) bekend gemaakt. De Woonbond is betrokken geweest bij de onderhandelingen, maar stemt niet in met het resultaat. De Woonbond vindt het niet acceptabel dat de prijseffecten van de Donnerpunten verrekend worden in de nieuwe aanpak. Dat leidt tot hogere huren en meer liberaliseringen, aldus de woonbond. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2014 in te voeren.

Pagina's