Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisis(maatregelen)

 • Ruim drie jaar geleden kregen Zaanstad, Haarlem en Amsterdam in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) samen ruim 41 miljoen euro van het Rijk om de bouw van 13.500 woningen te versnellen. Het geld was bedoeld om tekorten op publieke investeringen af te dekken waarbij gemeenten zelf de helft van het ontbrekende geld moesten bijpassen. Hoe staan de betrokken projecten er inmiddels voor?
  Achtergrondartikel

 • Het leegstaande kantoorpand aan de Professor W.H. Keesomlaan 10 in de wijk Kronenburg in Amstelveen gaat tijdelijk gebruikt worden voor asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft daarover afspraken gemaakt met Xior, de eigenaar van het pand. Het gaat om opvang van bijna driehonderd asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Het duurt ongeveer negen maanden om het pand en bijbehorende voorzieningen gebruiksklaar te maken.
  Nieuwsartikel

 • Van de verplaatsbare woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middels een aanbesteding zijn aangeschaft is 95% verkocht oftewel 1902 woningen. Voor de overige 90 woningen lopen gesprekken en zijn er gegadigden. Dit heeft de minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer laten weten. 
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten kunnen opnieuw financiële steun aanvragen voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. Het loket voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is tot midden februari 2024 voor de laatste keer geopend. Voor de 6e tranche is 300 miljoen euro beschikbaar; daarvan wordt 20 miljoen euro met prioriteit ingezet voor studentenhuisvesting. Nog voor de zomer van 2024 wordt bekend welke gemeenten een bijdrage van het Rijk ontvangen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en de vier andere grote steden verlangen van het Rijk extra steun voor het tegengaan van een nieuwbouwcrisis. Een extra bijdrage voor startbouw en een bouwgarantie kunnen helpen om woningbouwprojecten toch van start te laten gaan, zo schrijven de vijf gemeenten in een brief aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting.
  Nieuwsartikel

 • De voortslepende stikstofcrisis heeft de Nederlandse economie inmiddels al voor 28 miljard aan schade bezorgd. Dat is althans de inschatting van Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek. De kosten komen vooral voor rekening van de bouw en industrie. De schade in de woningbouwsector zou 6 miljard bedragen. 
  Nieuwsartikel

 • Corporaties moeten opnieuw een sleutelrol spelen in de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft het CDA in haar nieuwe Woonvisie. Tweede Kamerlid Jaco Geurts, woordvoerder Volkshuisvesting, geeft tekst en uitleg. Ook over de verkeerde afslag na de parlementaire enquête, de mogelijke rol van particuliere investeerders in het sociale segment en de eerste prestaties van minister Hugo de Jonge.
  Achtergrondartikel

 • Het is onduidelijk of de Woningbouwimpuls leidt tot de bouw van meer huizen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek van de aanpak van het woningtekort. De onderbouwing voor deze bijdrage van het Rijk schiet volgens de rekenkamer tekort.
  Nieuwsartikel

 • Circa 37 procent van de sociale huurders van Ymere leeft in energiearmoede. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de woningcorporatie, naar buiten gebracht via NH Nieuws. Het gaat hier onder meer om inwoners in Haarlemmermeer, Weesp, Haarlem en Amsterdam. 'Energiearmoede' treedt volgens de gebruikte definitie op als een huishouden meer dan 10 procent van het besteedbaar inkomen aan energielasten uitgeeft.
  Nieuwsartikel

 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Het nieuwe kabinet wil in ruil daarvoor bindende prestatieafspraken maken met corporaties, zodat de beschikbare investeringscapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van wijken. Zo valt te lezen in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.  De afschaffing van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Rochdale heeft afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend met de nieuwe Bewonersraad van Rochdale (BWR). Daarmee komt er een einde aan jarenlange conflicten tussen de corporatie en de vertegenwoordiging van huurders.
  Nieuwsartikel

 • Het demissionaire kabinet mag huurders en woningzoekenden niet in de kou laten staan. De verhuurderheffing moet afgeschaft. De Actieagenda Wonen van Aedes biedt vervolgens oplossingen voor het bestrijden van de woningnood, zo betoogt Dirk Jan van der Zeep, voorzitter van de raad van bestuur van Portaal in zijn ‘Woonrede’ op de tweede dinsdag van september.
  Nieuwsartikel

 • De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in gebruik als reguliere woning?
  Achtergrondartikel

 • Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?
  Achtergrondartikel

 • Woningeigenaren en huurders in de vrije sector in Amsterdam die door de coronacrisis moeite hebben hun woonlasten te betalen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen. Het gemeentebestuur is onlangs met een eigen uitwerking gekomen van de landelijke TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten).
  Nieuwsartikel

 • De woningmarkt koelt volgend jaar door de coronacrisis flink af, zo voorspelt ING Economisch Bureau in de Outlook 2021. Nog voor de zomer zet een prijsdaling in.
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond pleit vandaag in een brief aan minister Ollongren voor een stop op huisuitzettingen vanwege de coronacrisis. Eerder maakte de minister tijdens de eerste golf ook dergelijke afspraken met verhuurders. Ook werd er een spoedwet ingevoerd waarmee tijdelijke huurcontracten tijdelijk konden worden verlengd onder dezelfde voorwaarden. Maar die spoedwet geldt niet meer en volgens de Woonbond steken ook huisuitzettingen her en der de kop op.
  Nieuwsartikel

 • Na afkondiging van de coronamaatregelen half maart bestond de vrees voor oplopende huurachterstanden. De senaat nam zelfs tot tweemaal toe een motie aan om Minister Ollongren te bewegen de huren te bevriezen. Vijf maanden later blijken de huurachterstanden beperkt, zo blijkt uit een inventarisatie van NUL20. Maar er zijn wel zorgen: over flexwerkers die in de bijstand belanden - en over een tweede coronagolf.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Haarlemmermeer wil op twee locaties in Nieuw-Vennep in totaal 88 tijdelijke woningen realiseren. Op de eerste locatie aan de Oosterdreef bij het NS-station komen zestig woningen die er voor vijftien jaar worden neergezet. In een leegstaand gebouw in de nieuwbouwwijk Getsewoud (zie foto) moeten de andere 28 wooneenheden komen. De dorpsraad heeft advies gegeven over deze locatiekeuze.
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet laat volgens Aedes zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis, maar het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting. “Die belangrijke opdracht blijft liggen voor het volgende kabinet”, zo verklaart Aedes-voorzitter Martin van Rijn in kritische reactie op de Rijksbegroting 2021.
  Nieuwsartikel

 • Volgend jaar is 450 miljoen euro beschikbaar om de bouw van woningen te versnellen, zo blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. Dit pakket komt bovenop de 2 miljard euro voor woningbouw die vorig jaar is aangekondigd en de maatregelen die in mei bekend zijn gemaakt. “De bouw moet door blijven bouwen. Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Daarom blijf ik investeren in het op gang houden van de bouw en… meer
  Nieuwsartikel

 • Binnen twee jaar moeten woningbouwcorporaties jaarlijks 25.000 nieuwe woningen realiseren. Daarover heeft minister Ollongren afgelopen week bestuurlijke afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en koepelorganisatie Aedes. Daarnaast willen partijen de komende twee jaar 10.000 ‘flexwoningen’ bouwen.
  Nieuwsartikel

 • Een half procent van de huurders heeft bij hun woningcorporatie aangeklopt vanwege terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis van een eigen enquête onder ruim 150 corporaties. Per geval wordt een maatwerk-oplossing gezocht. De huurachterstanden bij corporaties namen tot nu toe nauwelijks toe. Onder huurders van bedrijfspanden van corporaties komen betalingsproblemen veel vaker voor.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse universiteiten verwachten vanwege corona een flinke daling aan buitenlandse studenten. Hoeveel precies is nog onduidelijk, maar op voorhand stelden de onderwijsinstellingen dit semester ruim 1.500 wooneenheden minder beschikbaar voor buitenlandse studenten. Die worden tijdelijk aan Nederlandse studenten verhuurd. In de universitaire wereld gaat men uit van een tijdelijke dip. Amsterdam blijft een populaire bestemming.
  Achtergrondartikel

 • De provincie Noord-Holland heeft Lex Brans benoemd als bouwambassadeur. Hij moet gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties gaan helpen bij het versnellen van de woningbouwproductie op de plekken waar de nood het hoogst is.
  Nieuwsartikel