WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 21.03.12

  Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatie

  De rechtspositie van bewoners van Amsterdamse corporatiewoningen bij sloop of renovatie wordt verbeterd. Daartoe zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Deze afspraken hebben betrekking op het participatietraject, een geschillenregeling en een huurgewenningsbijdrage.

 • 19.03.12
  Op papier hebben corporaties nog honderden miljoenen aan investeringsmogelijkheden

  Op de woningmarkt heerst malaise. Een nieuwe heffing gaat de Amsterdamse corporaties zo’n 90 miljoen euro - en de sector als geheel 600 miljoen - extra kosten. Wat hebben we de komende jaren eigenlijk nog te verwachten van de corporaties? NUL20 neemt met drie Amsterdamse corporaties hun investeringsvermogen door. Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot hebben - op papier – jaarlijks nog honderden miljoen beschikbaar voor renovatie en nieuwbouw. Maar veel hangt af van de markt. En of het kabinet nog meer grepen in de kas doet.

 • 09.03.12

  Miljoenenaanslag na ontbinding Far West

  Rochdale, De Key en Stadgenoot hebben samen 5,1 miljoen euro overdrachtsbelasting betaald voor de overname van de woningen van Far West. Zo hebben de corporaties bevestigd. De hoogte van de aanslag is de uitkomst van onderhandelingen met de Belastingdienst.

 • 02.03.12

  Casa 400 wordt niet gesloopt

  De voormalige studentenflat Casa 400 wordt niet gesloopt. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft na gesprekken met Stadsdeel Oost voor een alternatief plan gekozen. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een flat met zelfstandige studentenwoningen. Bovendien wordt een nieuwbouwtoren toegevoegd met vrije-sectorhuurwoningen voor middeninkomens. Zo laat het stadsdeel weten.

 • 29.02.12

  Nog 24 corporaties lopen risico's door derivaten

  Behalve Vestia kunnen er nog 24 woningcorporaties in financiële problemen komen als de rente verder daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Minister Spies heeft dat op 28 februari aan de Tweede Kamer gemeld.

 • 29.02.12

  RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpak

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het verslechtert de leefbaarheid. Verkoop en liberalisering kunnen dit effect verminderen, maar niet volledig teniet doen. Dit blijkt uit een scenariostudie van onderzoeksbureau RIGO.

 • 28.02.12

  Aantal SV-urgenten loopt op

 • 23.02.12

  Overname Aireystrook door Eigen Haard

  Woningstichting Eigen Haard neemt deze maand 61 woningen over van woningstichting Rochdale. De woningen liggen in de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Slotermeer Noord. Eigen Haard is al eigenaar van een groot deel van de woningen in dit gebied en kan door de overname een groot deel van de Aireystrook vernieuwen.

 • 17.02.12

  Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

  Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen. • 10.02.12

  Wetvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging naar de Kamer 

 • 31.01.12

  Van Poelgeest legt kritiek op hoge bouwleges naast zich neer

 • 31.01.12

  Aedes pleit voor ander huurbeleid

  Aedes, de branchevereninging van woningcorporaties, wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen door de grote verschillen in huur tussen lang zittende en nieuwe huurders kleiner te maken. In een brief aan de Tweede Kamer bepleit Aedes een 'huursombenadering' als alternatief voor het huidige inflatievolgend huurbeleid. Woensdag 1 februari komt het huurbeleid voor de komende periode aan de orde in de Kamer.

 • 30.01.12

  Reddingsplan voor Vestia

 • 18.01.12

  1600 corporatiewoningen verkocht in 2011

  Amsterdamse corporaties weten zich nog enigszins te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Directeur Hans van Harten van de AFWC maakte op de nieuwjaarsreceptie bekend dat in Amsterdam vorig jaar 1600 corporatiewoningen werden verkocht. Daarvoor werd volgens hem "wel alles uit de kast gehaald' via kortingen en garantieregelingen. 

  De Amsterdamse corporaties houden daarmee de verkopen van bestaand bezit op peil. In 2010 verkochten de zes grote corporaties 1585 woningen in Amsterdam. In 2009 werden 1640 woningen verkocht.

 • 17.01.12

  Wim Staargaard geeft tijdelijk leiding aan de Zaanse corporatie Parteon, zo heeft de Raad van Commissarissen bekend gemaakt. De zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken directeur- bestuurder Vincent van Luit heeft geen goede kandidaat opgeleverd.

 • 16.01.12

  Ymere wint nul20 Gouden Bouwsteen 2011

 • 15.01.12

  Financiële meevaller voor corporaties door uitspraak Hoge Raad

  De Rijksschatkist loopt volgens het FD van 13 januari over de afgelopen vier jaar zo'n 2 miljard euro mis als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Dat vonnis betreft de berekening van winstbelasting (VPB) die woningcorporaties sinds 2008 verschuldigd zijn over al hun activiteiten. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat woningcorporaties instellingen zijn van algemeen nut, zogeheten anbi. Daardoor vallen corporaties onder een gunstiger belastingregime.

 • 11.01.12

  Verkoop corporatiewoningen blijft  op peil

  Amsterdamse corporaties weten zich redelijk te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Vijf  van de zes grote corporaties verkochten vorig jaar 1900 voormalige sociale huurwoningen, zo blijkt uit de eerste cijfers.

 • 11.01.12

  Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

  Het kabinet wil huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen marktprijs hun woning te kopen. Daartoe moeten woningcorporaties minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. De ministerraad heeft eind december een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De woningcorporaties en de Woonbond zijn faliekant tegen.

 • 04.01.12

  Eigen Haard ontruimt minder ondanks crisis

  In 2011 heeft Eigen Haard slechts 42 huurders vanwege huurachterstand uitgezet. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de woningcorporatie het aantal woningontruimingen vanwege huurschulden ziet dalen. In 2010 werden nog 64 huurders hun woning uitgezet. Het aantal gevallen waarbij woningontruiming dreigde steeg wel, tot bijna 800.

 • 23.12.11

  Kabinet introduceert kooprecht voor huurder corporatiewoning

  Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Daartoe worden woningcorporaties verplicht om minstens driekwart van de woningvoorraad te koop aan te bieden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt. De woningcorporaties en de Woonbond reageren negatief op de plannen.

 • 23.12.11

  CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen 

  De helft van alle nieuwbouwwoningen werd in 2010 gebouwd door corporaties. De doorstroming in de sociale huursector liep niettemin verder terug. Vanuit financiële optiek was 2010 een jaar met goede resultaten voor de corporatiesector, hoewel tal van corporaties fors moesten afschrijven op grondposities en gestaakte projecten. Een en ander blijkt uit het ‘Sectorbeeld realisatie woningcorporaties’ over 2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

 • 19.12.11

  Inkomensgrens minder knellend voor huurders met zorgbehoefte

  Voor huishoudens waarvan tenminste één lid is aangewezen op zorg geldt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet. Dat meldde minister Donner op zijn laatste werkdag in een kamerbrief. Het was al zo dat de inkomensgrens niet gold voor ABWZ-instellingen, maar nu geldt dat ook voor reguliere huurders van woningen met zorg of zorg in de nabijheid.  De versoepeling geldt voor mensen met een indicatie "dat levering van zorg noodzakelijk is maar waarbij er (nog) geen behoefte is aan verblijf  in een instelling."

 • 15.12.11

  Nieuwe huur- en inkomensgrenzen voor 2012

  De Kamer heeft de huur- en inkomensgrens voor 2012 vastgesteld. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari naar 34.085 euro (was € 33,614). De huurtoeslaggrens komt op 664,66 euro (was € 652,52). Voor de  inkomensgrens moeten die van de individuele leden van het huishouden worden opgeteld, maar het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

 • 12.12.11

  Kooprecht huurders corporatiewoningen van de baan?

  Volgens Aedesnet heeft Minister Donner op 8 december in overleg met de Kamer het aangekondigde kooprecht voor corporatiehuurders teruggetrokken:  "Er komt geen algemeen recht van koop’. Eerder zal er volgens de minister sprake zijn van een verplichting voor corporaties om een deel van hun woningen te verkopen. Vooruitlopend daarop zijn de regels voor verkoop al enigszins vereenvoudigd.

 • 12.12.11

  Donner: 'Erfpacht mag woningverkoop niet belemmeren'

  Minister Donner overweegt geen landelijke maatregelen om erfpachtregelingen in te perken. Wel wil hij dat grote steden hun erfpachtregelingen zonodig aanpassen om verkoop van woningen niet te belemmeren. Dat liet hij op 8 december weten tijdens een overleg met de Kamer. In Amsterdam is eindelijk een oplossing gevonden voor de verkoop van corporatiewoningen met Koopgarant. Het ministerie wil naar modelcontracten voor erfpacht.

 • 08.12.11

  Renovatie sociale huurwoningen Speelmanstraat is klaar

  Op 7 december leverde Eigen Haard het gerenoveerde wooncomplex aan de Speelmanstraat feestelijk op.  De laatste bewoners hebben hun intrek genomen. De woningen zijn op hoog niveau gerenoveerd, waarbij 63 woningen zijn samengevoegd tot 48. Het gevelbeeld bleef daarbij volledig behouden. Het gebouw valt onder het beschermd stadsgezicht.  De Speelmanstraat is onderdeel van de wijk die tot het 'Van Eesterenmuseum' wordt gerekend. 

 • 08.12.11

  Zuiderkerkprijs 2011 naar De Keyzer

  Het complex De Keyzer van woonstichting De Key aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam is uitgeroepen tot het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Maarten van Poelgeest reikte de Zuiderkerkprijs 2011 donderdag uit aan de opdrachtgever en FRANTZEN et al architecten.

 • 05.12.11

  Balkenendenorm voor corporatiebestuurders 

  update 8 december

  Minister Donner laat  de salarissen van woningcorporatiebestuurders onder het strengste regime van de nieuwe wet 'Normering Topinkomens’ (WNT)  vallen. Dat betekent dat voor hen de zogeheten ‘Balkenendenorm’ gaat gelden.

 • 02.12.11

  AFWC: inkomensgrens huurwoningen omhoog of anders berekenen

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog, óf de manier waarop het inkomen wordt berekend, moet aangepast. Dat schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)  in een open brief aan minister Donner. 

 • 01.12.11

  Donner ziet geen mogelijkheid inkomensgrens aan te passen

  Het is nog onduidelijk of de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog kan of zelfs afgeschaft als de nieuwe Europese regels voor staatssteun van kracht worden.  Dat schrijft minister Donner in antwoord op Kamervragen. De Europese Commissie besluit mogelijk nog dit jaar over de nieuwe regels.

 • 30.11.11

  Kamers met Kansen is Osdorp

  Op 29 november vond de feestelijke oplevering van Kamers met Kansen/Huren bij Pieter plaats. Het bijzondere project Kamers met Kansen richt zich op de jongeren van Nieuw West. Het project levert 119 sociale huurwoningen op.

 • 28.11.11

  Eigen Haard mag gezin Diamantbuurt uitzetten

  Een huurder van Eigen Haard in de Diamantbuurt moet haar woning binnen twee weken verlaten vanwege langdurige overlast. De rechter heeft Eigen Haard en burgemeester Van der Laan in kort geding op alle punten in het gelijk gesteld. De bewoonster en haar gezin maakten zich schuldig aan bedreigingen, mishandeling, ruzies en vernielingen. De uitspraak is volgens de woningcorporatie een steun in de rug om de leefbaarheid in de Diamantbuurt te verbeteren

 • 28.11.11

  Gezin klem tussen markt en minister

  Woningcorporatie Ymere brengt een nieuw argument in tegen de inkomensgrens van 33.000 euro voor sociale huurwoningen: daarvoor tellen beide inkomens van een huishouden mee, terwijl banken en verhuurders een tweede inkomen maar gedeeltelijk meetellen voor de berekening van de maximale hypotheek of de maximale huur. Ymere constateert dat het daardoor voor gezinnen met twee werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro onmogelijk is om aan een woning te komen.

 • 23.11.11

  Woonmanifest 2012: laat corporaties meer maatwerk leveren

  De Amsterdamse 'DenkTank' die in Woonmanifest 2012 een vijftal aanbevelingen heeft uitgewerkt om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten, wil meer maatwerk om meer verhuisbewegingen uit te lokken. Dat gaat dan om het verleiden en begeleiden van huurders naar een beter passende woning, tijdelijke huurcontracten voor grote gezinnen, behoud van inschrijfduur bij verhuizing en voorrang aan bewoners die een gewilde woning achterlaten.

 • 23.11.11

  Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

 • 16.11.11

  Jaarlijkse verkoop corporatiewoningen blijft rond 1200 schommelen

  De verkoop van corporatiewoningen stabiliseert zich sinds 2009 rond de 1200 verkochte woningen per jaar. Dat is ook de prognose voor 2011. De prijzen daalden in de eerste helft van 2011 met 2,1 procent. Dit meldt het rapport WoonAmsterdam 2011, een publicatie van de Dienst Belastingen, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 16.11.11

  KWH gaat duurzaamheid meten

 • 15.11.11

  Enorme lofts zoals in New York, iedereen kent ze wel, en slechts betaalbaar voor de happy few. Welnu, je hebt ze ook in Amsterdam, in nieuwbouw en redelijk betaalbaar. Het idee stamt uit de jaren 80 en is geinspireerd door de kraakbeweging. In de jaren 80 werd de voormalige lettergieterij Tetterode gekraakt. Veel bewoners woonden en werkten in het gebouw. De ruimtes in het gebouw lieten zich goed indelen voor veel verschillende activiteiten. De toenmalige corporatie Het Oosten die Tetterode in erfpacht kreeg, liet de bewoners zitten en verhuurde alleen het casco aan hen.

 • 15.11.11

  Corporaties vergroten aandeel in nieuwbouwproductie

  Woningcorporaties bouwden in 2010 beduidend minder woningen dan dat jaar ervoor, maar nemen een steeds groter aandeel in van de totale nieuwbouwproductie.  Ze renoveerden wel meer woningen. De verkoop van woningen aan particulieren steeg, het percentage vrijkomende huurwoningen nam af.  Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

 • 15.11.11

  De Tribune zit bijna vol 

  Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune markeert volgens hoogleraar Friso de Zeeuw het einde van een tijdperk. 

 • 14.11.11

  Inkomensgrens huurwoningen is rekbaar

  De kwestie van de 33.000 euro inkomensgrens speelde weer eens op tijdens de behandeling van de Woonvisie op 10 november in de Tweede Kamer.  Die grens is volgens diverse Kamerleden veel minder hard dan Minister Donner suggereert. De minister blijft weigeren het overleg met ‘Brussel’ over de inkomensgrens te heropenen.

 • 10.11.11

  Huurders tegen grootschalige verkoop

  Ruim tweederde van de huurders is tegen de geforceerde verkoopprogramma's van corporatiewoningen . Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban. De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector. Wel zijn ze voor een grotere keuzevrijheid tussen huur en koop. Zowel huurdersorganisaties als individuele leden deden aan de peiling mee.

 • 02.11.11

  Raad van State: 'Vogelaarheffing rechtmatig'

  De heffing die minister Vogelaar in 2008 invoerde om de wijkaanpak gedeeltelijk te financieren, is volgens de Raad van State  rechtmatig. Alle Nederlandse woningcorporaties kregen sindsdien te maken met de zogeheten Vogelaar-heffing. Zij droegen verplicht een bedrag af aan het  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), die het geld vervolgens verdeelde over de corporaties die de veertig krachtwijken moeten opknappen. Ook Amsterdamse corporaties profiteerden daarvan.

 • 31.10.11

  ANWB-directeur wordt voorzitter Raad van Commissarissen Ymere

  De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Guido van Woerkom (1955) per 14 december 2011 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Hij volgt Peter Wilson op die van 2002 tot en met 2011 de voorzittershamer bij Ymere hanteerde. Naast hem nemen vanwege het aflopen van de benoemingstermijn eind 2011 ook de heer Van Mook (vice-voorzitter) en de heer Krol afscheid als commissaris van Ymere. Omdat de Raad van Commissarissen krimpt van negen naar zeven leden, worden zij niet opgevolgd.

 • 26.10.11

  Regels verkoop corporatiewoningen worden eenvoudiger

  De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via het jaarverslag. Corporaties moeten woningen nog altijd eerst te koop aanbieden aan zittende huurders.

 • 24.10.11

  De Woningbouw Weesp zoekt fusiepartner

  Woningcorporatie De Woningbouw (4.500 woningen) uit Weesp zoekt een fusiepartner. De corporatie meent dat dit het beste is voor de huurders in Weesp, Muiden en Muiderberg. Voorwaarde is wel dat de fusiepartner beschikt over kwaliteit en investeringsruimte voor verbetering van het woningbezit.

 • 18.10.11

  Monumenten zware last voor corporaties

  "We zijn er trots op, maar dit zouden we nu nooit meer zo doen, " zei directeur Rob Haans van De Key, bij de jaarbijeenkomst De Ontmoeting van de AFWC, over de restauratie van de Sibbelpanden. De Key investeerde 15 miljoen in de restauratie van de panden, omgerekend 450.000 euro per sociale huurwoning. Haans vindt dat een niet te verantwoorden bedrag voor een corporatie wiens primaire taak het is mensen met een laag inkomen te huisvesten.

 • 09.10.11

  Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

  Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

 • 07.10.11

  Donner vindt 33.000 euro grens wel best zo

  Minister Donner wil niet terug naar Brussel om over een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen te onderhandelen. Wat soepeler omgaan met de huidige regels, verder wil hij niet gaan. De Kamer had hem eerder per motie opgeroepen om in ieder geval voor ouderen een hogere inkomensgrens te bepleiten. Maar Kamerleden noch protesterende huurders kunnen de minister in beweging brengen. Zo bleek op 6 oktober tijdens een Kamerdebat.

Pagina's