Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

02.06.16
Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit, in Friesland

Op 31 mei draagt woningcorporatie Elkien een seniorencomplex met 25 woningen over aan Doarpskorporaasje Jirnsum. De eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet is daarmee een feit. Op steeds meer plekken ontstaan plannen voor wooncoöperaties, maar realisatie blijkt een taaie weg. Coöperaties die bezit willen overnemen lopen dikwijls tegen de marktwaardes van woningen aan. Dat valt in Friesland mee: het complex in Jirnsum is getaxeerd op 750.000 euro, waardoor zelfs na renovatie een huurprijs van 450 euro per maand mogelijk blijft.

De Doarpskorporaasje kreeg hun businesscase rond dankzij inbreng van de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, Elkien, de Rabobank en enkele financiers uit het dorp. De coöperatie streeft ernaar om binnen twintig jaar alle leningen af te betalen. De doelgroep bestaat uit eenpersoonshuishoudens, studenten, starters en senioren, zowel in het dorp als daar buiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum.
Elkien maakte vorig jaar bekend niet meer te willen investeren in het seniorencomplex Dekemahiem. De woningcorporatie wilde het complex slopen, en anticipeerde daarmee op de bevolkingskrimp in het gebied. Maar volgens de bewoners van Jirnsum is er de komende jaren nog wel degelijk behoefte in de regio. Ze kwamen in actie om het complex te behouden. Het plan om een wooncoöperatie op te richten was hiermee geboren. Het dorp neemt de renovatie en verhuur van het complex in eigen hand. Elkien reageerde enthousiast en ook de gemeente Leeuwarden, waar Jirnsum onder valt, wilde bijdragen. Doarpswurk begeleidde de bewoners in het proces.

Ook in Amsterdam zijn enkele wooncoöperaties die bezit van corporaties willen overnemen. De marktwaarde van het vastgoed in combinatie met landelijke wetgeving is hier een groot struikelblok. De wetgever stelt als eis dat leden van wooncoöperaties niet meer mogen verdienen dan de EU-inkomensnorm voor sociale huurwoningen. Zo'n inkomen is veelal niet toereikend om voldoende hypotheek te krijgen dan wel de dan noodzakelijke hoge huur op te brengen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS