Geactualiseerd op: 
25.05.20
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad Amsterdam

NUL20 DASHBOARD: alle feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in Amsterdam.

Aantal woningen per 1 januari 2020: 447.210

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 872.380 

Zie ook: Aantal inwoners van Amsterdam groeit snel (OIS). 
Zie ook: Dossier Demografie Amsterdam (OIS)

 

Corporaties verhuren naast sociale huurwoningen ook woningen in de vrije sector; omgekeerd wordt een deel van de particuliere sector in het gereguleerde segment verhuurd. Dat is hier uitgesplitst:

De woningcorporaties bezitten nog altijd zo’n 40 procent van de Amsterdamse woningvoorraad, een kleine 185.000 woningen. Het aandeel corporatiewoningen is daarmee zo’n beetje terug op het niveau van begin jaren tachtig. Toen waren er in Amsterdam minder corporatiewoningen dan (veelal goedkope) particuliere huurwoningen. In 1983 bestond nog 52 procent van de woningvoorraad daar uit. Corporaties kochten in het kader van de stadsvernieuwing veel van die woningen op. Weer later verdwenen particuliere huurwoningen doordat ze werden gesplitst en verkocht; en weer later geliberaliseerd. Sinds 2013 investeren beleggers weer fors in nieuwbouw van particuliere huurwoningen; het gros daarvan zit in het duurdere segment.

 

 

 


Nieuwbouwproductie

In onderstaande grafiek de woningtoename uitgezet in per vier kwartalen voortschrijdend. Elke staaf laat per kwartaal de jaarcijfers zien van de voorafgaande kwartalen. Op deze wijze worden sterke schommelingen in de productie afgevlakt, waardoor trends beter zichtbaar zijn.

 

In onderstaande grafiek de woningtoename per kwartaal. Deze grafiek vertoont grote schommelingen. Het aantal opleveringen per kwartaal is sterk afhankelijk van de voltooiing van grote wooncomplexen.

 


Belangrijke trends

  • Grote dynamiek: kwart woningen kreeg in 2 jaar andere bewoner
  • Bijna 50% van verhuizingen zit in particuliere huursector
  • Sociale huursector slinkt
  • Middensegment wil maar niet groeien.
  • Aandeel middeninkomens daalt snel: van 20 naar 16%
  • Veel koopwoningen worden verhuurd
  • Gemiddelde aanvangshuur vrije sector: €1.397
  • Amsterdam krijgt rijkere bevolking, nu op Nederlands gemiddelde.

(Bron: WiA 2019)

 

WiA2019 maakt duidelijk dat het aanbod aan particuliere huurwoningen in de hoofdstad in twee jaar tijd flink is gegroeid. Dat komt mede door nieuwbouw en administratieve wijzigingen bij woningcorporaties, maar de belangrijkse trend is dat een groeiend aantal koopwoningen wordt verhuurd. Dat kan zijn doordat beleggers kopen om te verhuren (buy-to-let) of doordat eigenaren hun woning aanhouden als ze gaan samenwonen of (al dan niet tijdelijk) elders gaan wonen. Het is in ieder geval lucratief om woningen te verhuren. Huurders in de vrijesector betalen gemiddeld 1.286 euro, maar nieuwe huurders betalen gemiddeld al 1.397 euro.

Al jaren wordt er al relatief veel verhuisd in de vrijehuursector, maar door het extra aanbod zorgde dit segment de afgelopen twee jaar helemaal voor een groot aandeel van het totale aanbod: 47,3 procent van de huishoudens die een nieuwe woning betrokken kwamen terecht in een particuliere huurwoning, terwijl slechts 28,5 procent van de woningvoorraad daaruit bestaat. (Zie figuur 3.)
Bron: WiA2019
Het aantal particuliere huurwoningen is in Amsterdam in twee jaar tijd met ruim 21.000 toegenomen, het aantal koopwoningen zakte ondanks de nieuwbouw met zo'n 3.000. Het aantal corporatiewoningen nam af met een kleine 5.000, waarvan 2.000 is te verklaren uit een administratieve verschuiving: enkele corporaties hebben bij de scheiding DAEB/niet-DAEB woningen ondergebracht in een BV en die mogen daardoor niet meer meetellen als corporatiewoning.
De verschuiving van koop naar particuliere huur speelt vooral Centrum, Nieuw-West en Zuidoost. Die verschuiving komt natuurlijk niet alleen door wisseling van bewoners, maar ook door nieuwbouw. Dat geldt bij uitstek voor Nieuw-West, en in iets mindere mate ook voor Oost en West.
 
 
Groots Wonen (Info en animatie over woonoppervlak en woningen, OIS)
 

Trefwoorden: