Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview: wethouder Zita Pels over de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting
"Stoppen met verkoop is een brede oproep uit de stad geweest"

Wethouder Zita Pels presenteerde half februari de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Daarin wordt de visie van het huidige college op de 'volkshuisvestelijke opgaven' in beeld gebracht. Veel maatregelen richten zich op het efficiënter benutten de Amsterdamse woningvoorraad.

Image
Wethouder Zita Pels

Doorstroming

Opvallende voorstellen
  • De verkoop van sociale huurwoningen wordt geminimaliseerd. Het wordt: Nee, tenzij. Het mag alleen als de buurt er ‘aantoonbaar door verbetert’. In 2021 verkochten de Amsterdamse corporaties nog 952 corporatiewoningen. 
  • Woningdelen: het Friends-contract komt terug. Vanaf 2024 wordt het weer mogelijk om met meerdere mensen een huurcontract te delen. 
  • Verhuur van middeldure huurwoningen wordt vergunningsplichtig. De huurder moet een middeninkomen hebben; de verhuurder moet bovendien woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten voorrang verlenen.
  • Ouderen in grote woningen moeten meer dan nu worden verleid kleiner, passend dan wel geclusterd te gaan wonen. Er komt daarvoor meer begeleiding waaronder een verhuisservice. 
  • Grote gezinnen krijgen een grote woning aangeboden met een tijdelijk contract; als de kinderen het huis uit zijn moeten zij een aanbod voor een passende kleinere woning accepteren. Althans: er komt onderzoek naar de mogelijkheden. 

De AAV zet stevig in op doorstroming, het beter benutten van de bestaande voorraad. Zoals de doorstroming van senioren vanuit een grote woning. Maar er zijn al jaren regelingen als Van Groot naar Beter en Van Hoog naar laag. Waarom werken die onvoldoende? En hoe kan het beter?
"Het is een enorme zoektocht. Het klopt dat die regelingen onvoldoende opleveren, dus dat moeten we veranderen. We gaan bijvoorbeeld een verhuisservice aanbieden. Deze doorstroming is belangrijk om meer woningen vrij te spelen voor starters en gezinnen. Bovendien: als een oudere van een grote naar een meer geschikte woning verhuist, leidt dat vaak tot meerdere verhuisbewegingen. Maar het is ook belangrijk dat senioren een woonplek krijgen die geschikter is om oud te worden. Heel veel ouderen willen graag verhuizen, maar zien er tegenop of lopen tegen regels aan. Bijvoorbeeld als ze willen ruilen met hun buren."

Het is nu al een dure regeling met een verhuisvergoeding van 6.000 euro. Dat gaat heel veel geld kosten?
Pels: "Zeker, maar met een belangrijk doel. Ook Amsterdam vergrijst. Dat wordt voor de stad de komende decennia een enorme uitdaging. We moeten ook die zorg gaan leveren, met de tekorten aan handjes die er nu al zijn. Dan helpt het als ouderen langer thuis kunnen wonen, een geschikte woning hebben voor zorg en liefst minder verspreid wonen en dichtbij relevante voorzieningen. Daarom zetten we ook in op geclusterd wonen, woonzorgcirkels en Levenlang Thuisflats. We moéten hier wel stappen zetten. Want de huidige situatie is op termijn niet houdbaar."
 
Aandacht trok het voorstel om grote gezinnen een tijdelijk contract te geven voor een grote woning. Dat mag wettelijk voor woningen voor gezinnen met acht of meer personen. En dat gebeurt ook op kleine schaal in Amsterdam. U wilt verder gaan?
"We denken aan woningen met drie of meer slaapkamers. Maar dat is nog onderwerp van onderzoek. De reden is dat we heel veel overbewoning zien. Grote gezinnen met stapelbedden en ouders die op de bank slapen of nog erger. Grote woningen moeten we natuurlijk ook bijbouwen, maar dat helpt niet voor mensen die nu in de problemen zitten. We willen in de bestaande voorraad zorgen voor beweging, zodat meer mensen een passende woning krijgen."

Middenhuur

Er ligt een wetsvoorstel om de middenhuren te reguleren. U wilt daar in Amsterdam een vergunningstelsel aan toevoegen en kandidaten voorrang verlenen die een sociale huurwoning achterlaten? 
"We zijn heel blij dat het mogelijk wordt de huren van meer woningen te reguleren. Wat ons betreft zou de grens hoger komen te liggen, op 1.250 euro in plaats van 1.100 euro. En ja, we gaan in de huisvestingsverordening opnemen dat die woningen tot 187 punten vergunningplichtig worden. Voorwaarden voor verhuur zijn dan dat de huurder niet meer dan een middeninkomen verdient. Bovendien moet de woning met voorrang worden aangeboden aan iemand die een sociale huurwoning achterlaat."

‘Je komt bij grote gezinnen met stapelbedden en ouders die op de bank slapen of nog erger’

Geldt dat ook voor particuliere verhuurders? Dat gaat wel heel ver. Ik zit te denken aan de persoon die noodgedwongen tot zijn 27ste thuis woont en nu pakweg 47.000 euro verdient. Die heeft dan in Amsterdam noch recht op een sociale woning noch recht op een middeldure huurwoning.
"Het gaat om voorrang voor sociale huurders. Dus anderen houden wel kans. Maar het grote probleem is dat de woningmarkt zo vast zit dat je er niet meer tussenkomt. We doen dit eerst op deze manier om meer doorstroming op gang te brengen."

Gemeenten moeten straks erop gaan toezien of verhuurders niet te veel huur vragen en zich aan de voorwaarden houden. Komt er met die regulering middenhuren niet een enorm handhavingsvraagstuk op de stad af
"Absoluut. We zijn ons daar ook al flink op aan het voorbereiden. Onze middelen zijn beperkt, dus we zullen keuzes moeten maken. Maar we zullen hier zeker onze handhavers opzetten."

Verkoop sociale huurwoningen 

U wilt de verkoop van sociale huurwoningen stopzetten. Het uitgangspunt wordt: Nee, tenzij. De huidige verkoopafspraken gelden nog tot 2024. Hoe beweegt u de corporaties om de verkopen al eerder terug te schroeven?
"Over veel dingen trekken we met de corporaties samen op. Op dit punt voeren we met corporaties gesprekken. Zoals met de Alliantie rond de voorgenomen verkoop van woningen in het Entrepotdok. Stoppen met verkoop is een brede oproep uit de stad geweest. En wij vinden het belangrijk te houden wat we hebben in een sector waar de tekorten al zo groot zijn." 

‘De corporaties zijn onze belangrijkste partners’

Corporaties voeren steevast aan dat ze dat geld nodig hebben om te investeren. In 2021 ging dat bijvoorbeeld om ruim 300 miljoen euro. Je hoort vaak: 'door één woning te verkopen kunnen we er twee of drie terugbouwen'. Dat moet u toch aanspreken?
"Als je naar de cijfers kijkt zie je vooral een enorme afname de laatste twintig jaar. Tegelijkertijd snap ik dat de corporaties voldoende investeringsruimte nodig hebben. De verhuurderheffing is er nu wel af, maar een deel van die opbrengst gaat weer naar de fiscus door een sterk verhoogde vennootschapsbelasting. Wij pleiten er met de corporaties in Den Haag voor om die ook af te schaffen."

Zover is het voorlopig niet. Maar het wordt toch: Nee, tenzij? En hoe ziet u dat in de praktijk voor u?
"Wat ons betreft vindt verkoop alleen nog plaats op plekken waar het een bijdrage levert aan de buurt. Een plek waar het eventueel zou kunnen is een wijk met veel sociale huur. In de Wildemanbuurt hebben bewoners bijvoorbeeld aangegeven dat zij bij de vernieuwing ook doorstromingsmogelijkheden willen hebben naar middeldure huur of betaalbare koop. Corporaties zullen per project daarvoor toestemming moeten vragen. Maar we moeten dat allemaal nog uitwerken."

In het collegeakkoord staat dat u geen gezamenlijke prestatieafspraken meer wilt maken met de sector, maar per corporatie. Staat u er nog steeds zo in? 
"Het staat er iets anders. Er staat dat corporaties individueel aanspreekbaar moeten zijn. De corporaties zijn onze belangrijkste partners. Op veel gebieden kunnen we goed net als in het verleden gezamenlijke afspraken maken. Maar er zijn enkele gebieden waarin ik mezelf de vrijheid wil geven om ook individuele afspraken te maken. Dan gaat het om verduurzaming en woningverkoop."

Fair Share

In de AAV wordt onder de noemer 'fair share' een beroep gedaan op de regio om zijn verantwoordelijk te nemen voor de volkshuisvestelijke opgave. U zult dan ook wel blij zijn met de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. 
"Zeker. We zijn blij dat elke gemeente wordt verplicht zowel in hun nieuwbouwprogramma 30 procent sociale woningbouw op te nemen als 30 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan kwetsbare groepen. Veel mensen in een kwetsbare positie komen juist naar Amsterdam. Al die mensen moeten wij vervolgens huisvesten. Voor die opgave hebben we echt de regio nodig. Voor Amsterdam is dat een heel belangrijk punt."

Maar in diezelfde wet staat ook dat gemeenten die al veel sociale huur hebben, vooral middeldure woningen moeten bijbouwen. Amsterdam dus. Krijgt u geen problemen met de 40-40-20 programmering nu het Rijk de regie naar zich toetrekt?
"De wet geeft ook veel ruimte. We kunnen voor een stad als Amsterdam goed hard maken dat we moeten zorgen voor huisvesting van mensen die de stad maken. De nood is groot. Het beeld wordt opgehangen dat sociale huur alleen voor kwetsbare groepen is. Maar het gaat juist ook om mensen die de stad maken: politieagenten, verpleegkundigen, leraren, vuilnisophalers, enzovoort."  ◉

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting
In de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) heeft het college de 'volkshuisvestelijke opgaven' tot aan 2040 in beeld gebracht. Het document doet tevens dienst als de wettelijk vereiste vierjaarlijkse gemeentelijke woonvisie én als de woonzorgvisie. 
De AAV start met de constatering dat in alle woningsegmenten de balans tussen vraag en aanbod is verstoord en in het sociale segment nog het meest. Er vinden veel misstanden bij verhuur plaats en de kwaliteit en duurzaamheid van een substantieel deel van de woningvoorraad zijn onvoldoende. De AAV bevat doelen en maatregelen die zijn gericht op het realiseren van 'voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad'.
Voorafgaand is een uitgebreid meedenktraject georganiseerd, waarbij ook met moeilijk bereikbare doelgroepen gesprekken zijn gevoerd.
Het document fungeert daarna als de gemeentelijke inzet bij de nieuwe vierjaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. 
Het conceptplan ligt open voor inspraak tot en met 27 maart 2023.
Fred van der Molen