Sloop

 • De tijd van de grootschalige stedelijke vernieuwing is voorbij. Het geld is op. Niet iedereen is daar rouwig om. Kritiek op de radicale sloopplannen is er altijd geweest. De laatste tijd groeit de ergernis over de ‘framing’ van Nieuw-West als een tweederangs wijk buiten de Ring. Veel bewoners vinden het er heel goed wonen. Hoe gaat het nu echt in Nieuw-West?
  Achtergrondartikel

 • update: 30-09-2012 De sloop van de eerste woningen in de Van der Pekbuurt is in ieder geval uitgesteld tot november. Dat heeft Ymere met wethouder Ossel afgesproken, aldus Het Parool van 27 september. Het uitstel geeft Ossel gelegenheid met alle betrokkenen - de corporatie, stadsdeel Noord en bewonersgroepen - om tafel zitten om de tegenstellingen te bespreken.
  Nieuwsartikel

 • Woningstichting Eigen Haard, buurtbewoners en het stadsdeel hebben unaniem gekozen voor het ontwerp van HVDN Architecten voor de herontwikkeling van de Aireystrook in Amsterdam Nieuw-West. Bij dit ontwerp blijft het stedenbouwkundig karakter van de strook behouden. Er komt een mix sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. De sloop van de huidige woningen gaat in fasen, zodat een deel van de bewoners kan verhuizen binnen de Aireystrook. De eerste fase van de vernieuwing start in 2013 met… meer
  Nieuwsartikel

 • Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatieDe rechtspositie van bewoners van Amsterdamse corporatiewoningen bij sloop of renovatie wordt verbeterd. Daartoe zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Deze afspraken hebben betrekking op het participatietraject, een geschillenregeling en een huurgewenningsbijdrage.
  Nieuwsartikel

 • Sloop 3e Oosterparkstraat toegestaanEen woningcomplex van Ymere in de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost mag worden gesloopt. Over de panden werd lang strijd gevoerd tussen krakers en Ymere. Al enkele jaren terug gaf het stadsdeel de woningcorporatie een sloop/bouwvergunning. Volgens de Raad van State hebben de panden geen monumentale waarde. Na sloop van de bestaande bouw realiseert Ymere 26 vrije sector huurwoningen, drie bedrijfsruimten en een halfverdiepte garage. Het project Gele… meer
  Nieuwsartikel

 • “Minder sloop/nieuwbouw en meer inzetten op renovatie”, klinkt er uit de mond van portefeuillehouder Wonen De Wilt van stadsdeel Nieuw-West. De roep om minder sloop wordt sterker. Krijgen de voorstanders van behoud extra wind in de zeilen dankzij de economische crisis? Nee, zeggen corporaties, want hoogniveau renovatie is bijna even duur als nieuwbouw. Maar de crisis leidt wel tot uitstel van sloop en ‘levensverlenging’ van complexen via een beperkte onderhoudsbeurt.
  Achtergrondartikel

 •  "Amsterdamse stadsvernieuwer is stedenschenner"
  Nieuwsartikel

 • `Renovatie vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw"Renovatie is vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw als gerekend wordt met het instrumentarium van de levenscyclusanalyse (LCA). Dat stelt professor Henk Visscher van onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in het vakblad Energiegids.nl.
  Nieuwsartikel

 • Piggelmeewoningen deels geslooptDe Piggelmeewoningen in het vernieuwingsplan Bosleeuw, het gebied tussen A10, Admiraal de Ruijterweg, Wiltzanghlaan en Leeuwendalersweg, worden gesloopt. Volgens het stadsdeel Bos en Lommer worden er nieuwe woningen in dezelfde stijl gebouwd. Alleen groter en geschikt voor grote gezinnen. Al jarenlang verzetten bewonersgroepen zich tegen de sloop. Bureau Monumenten en Archeologie adviseerde in 2006 de huisjes te behouden. De Piggelmeewoningen in de Kolenkitbuurt… meer
  Nieuwsartikel

 • Het Paleis voor Volksvlijt herbouwen op het Frederiksplein. Dat is het doel van de actie die door televisiemaker en kunstenaar Wim T. Schippers in juni in gang is gezet. Het herbouwde Paleis moet de binnenstad mooier maken. Dat daarvoor het gebouw van De Nederlandsche Bank moet worden afgebroken is meegenomen, want dat is volgens de initiatiefnemers schuwlelijk.
  Achtergrondartikel

 • Je moet broedplaatsen aanwijzen om ervan te leren. En misschien leer je dat je het nooit meer zo wilt doen.” Aan het woord is directeur Jacques Thielen van corporatie Far West en daarmee verantwoordelijk is voor een groot deel van de vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden. Met ‘broedplaatsen’ bedoelt hij niet de gesubsidieerde kunstenaarskweekplaatsen, maar plekken in Nieuw-West waar kan worden geëxperimenteerd met nieuwe modellen voor bewonersparticipatie… meer
  Achtergrondartikel

 • Het is een understatement: krakers en woningcorporaties hebben geen gemakkelijke relatie. Enkele maanden geleden stond het veronderstelde gewelddadige karakter van de kraakbeweging in het nieuws centraal, maar vaker gaat de strijd over het winnen van sympathie in de buurt en verschillende opvattingen over de toekomst van de stad. Regelmatig worden corporaties geconfronteerd met alternatieve plannen. Die halen het zelden.
  Achtergrondartikel