HUURBELEID

 • 23.06.15
  Scheepvaartkwartier in aanbouw

  Woningcorporatie Stadgenoot laat de bouw van de resterende twee woonblokken van het project Scheepvaartkwartier in Nieuw-West over aan een marktpartij. Het gaat om twee blokken met 71 vrije sector huurwoningen en een parkeergarage. Stadgenoot heeft de grond en het plan verkocht aan HSB Bouw en opdrachtgever SPF Beheer. De achterliggende beleggende partij is de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. De geplande huurappartementen variëren in oppervlakte van 71 tot 145 m2. Naar verwachting start de bouw eind dit jaar.

 • 17.06.15

  Amsterdamse corporaties hebben de stedelijke afspraken over het aanbieden van goedkopere huurwoningen gehaald. Dat staat in het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). In 2014 boden zij 64 procent van de vrijkomende huurwoningen aan beneden de hoge aftoppingsgrens van 618 euro. Dat was in 2013 59 procent.

 • 24.06.15
  Betaalbaarheid wordt speerpunt in corporatiepraktijk komende jaren

  Betaalbaarheid krijgt in de nieuwe samenwerkafspraken tussen corporaties, gemeente en huurders hoge prioriteit. De Amsterdamse woningcorporaties gaan meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een dynamische corporatievoorraad van ten minste 162.000 sociale huurwoningen.

 • 16.06.15

  De Amsterdamse woningcorporaties gaan tot 2020 meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een dynamische voorraad van tenminste 162.000 sociale huurwoningen. Dat is de kern van samenwerkingsafspraken tussen gemeente, AFWC en Huurdersvereniging Amsterdam. Maar anders dan in eerdere prestatieafspraken krijgt betaalbaarheid nu de hoogste prioriteit.

 • 12.06.15

  De Amsterdamse woningcorporaties gaan tot 2020 meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele corporatievoorraad van tenminste 162.000 sociale huurwoningen. Dat is de kern van de donderdag gepresenteerde samenwerkingsafspraken tussen gemeente, AFWC en Huurdersvereniging Amsterdam. Maar anders dan in eerdere prestatieafspraken krijgt betaalbaarheid nu de hoogste prioriteit.

 • 17.06.15
  update 17 juni
 • 09.06.15
  update 09 juni

  Als het aan Aedes en de Woonbond ligt komt er vanaf 2016 een huursombenadering met een beperkte jaarlijkse huurstijging van maximaal 1 procent boven inflatie, inclusief huurverhoging bij huurderswisseling. Dat staat in het 'sociaal huurakkoord' dat beide partijen hebben gesloten. Minister Blok komt na de zomer met een voorstel voor wijziging van het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen.

 • 22.05.15

  De verhuurderheffing leverde de rijksoverheid 1,224 miljard euro op in 2014. Dat is volgens de Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties 38 miljoen euro meer dan begroot. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk.

 • 15.05.15

  Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM begint met de bouw van het project Emerald in de E-buurt Amsterdam-Zuidoost. De eerste bouwfase omvat de realisatie van 36 koopwoningen en veertig vrije sector huurwoningen. Dit najaar volgt de tweede bouwfase.

 • 15.05.15

  Woningcorporatie Eigen Haard moet vooral kiezen voor lage huren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de corporatie uitvoert voor haar nieuwe ondernemingsstrategie. Het onderzoek laat daarnaast een verrassend draagvlak zien voor flexibele huren.

 • 11.05.15

  Wederom is een Amsterdamse huurder op straat gezet vanwege onderverhuur via Airbnb. De kantonrechter legde bovendien een boete op van 7500 euro en veroordeelde de huurder tot het betalen van de onderzoekskosten à 10.000 euro die makelaar Rappange Makelaardij zou hebben gemaakt. Aanleiding voor het onderzoek waren overlastklachten van omwonenden.

 • 13.05.15
  Consequenties nieuwe Huisvestingswet voor de Stadsregio Amsterdam

  Uiterlijk 1 juli moeten gemeenten de nieuwe Huisvestingswet hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Maar er sneuvelen ook tal van maatwerkregelingen en kleine gemeenten mogen minder woningen bestemmen voor eigen inwoners.

 • 08.05.15
  Ontwikkeling aantal verhuringen

  Na jaren van oplopende stagnatie neemt het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in de Stadsregio iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

 • 13.05.15

  De tarieven van WoningNet worden op korte termijn niet verlaagd. Politici verenigd in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam hadden de corporaties per motie opgeroepen de inschrijfkosten te verlagen. De corporaties staan pas open voor lagere tarieven wanneer WoningNet kostendekkend werkt.

 • 08.05.15
  Maar wachttijden lopen nog verder op

  Na jaren van oplopende stagnatie nam het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in 2014 iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

 • 16.06.15
  Slag om bouwlocaties bedreigt middensegment huurmarkt

  De vraag naar vrijesectorhuur is groot. De bouw van deze woningen komt op stoom. Maar nu de markt aantrekt, dreigt dit segment opnieuw in de knel te komen. Dat geldt nog sterker voor gezinswoningen. Over de wetmatigheden van de markt en de wil van Den Haag om corporaties te beteugelen.

 • 23.04.15

  Allianz Real Estate, één van ’s werelds grootste vastgoedbeleggers, en een toonaangevende Aziatische institutionele belegger, investeren 600 miljoen euro in Vesteda, de grootste woningbelegger van Nederland. Van de totale investering is 345 miljoen euro bestemd voor acquisities. Hiervan wordt 160 miljoen euro direct opgenomen en is 185 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een commitment. De overige 255 miljoen euro wordt gebruikt om bestaande aandelen over te nemen.

 • 23.04.15

  Vesteda en Hecon hebben een aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van veertien appartementen in het middenhuursegment in Amsterdam-Noord. Halverwege mei wordt gestart met de bouw en de oplevering is naar verwachting rond jaareinde.

 • 13.05.15
  Doorvoeren maximale verhogingen niet meer vanzelfsprekend

  De laatste twee jaar stegen de huren met zo’n 8 procent. Dit jaar matigen de woningcorporaties de huurverhogingen, de een meer dan de ander. Amsterdamse corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur.

 • 21.04.15

  Dit jaar matigen de Amsterdamse woningcorporaties de huurverhogingen, de een meer dan de ander. De algemene lijn is dat de maximale generieke huurverhoging wel wordt doorgevoerd, maar dat de stijging wordt beperkt voor de inkomensgroepen die financieel het zwaarste zitten. De corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur. 

 • 09.04.15

  Eigen Haard heeft zijn huurbeleid voor 2016 bekendgemaakt. De corporatie voert grotendeels de maximale inkomensafhankelijke huurverhogingen door, met deze kanttekening dat de corporatie een bepaald percentage van zijn vrijkomende voorraad voor een lage huurprijs (465 euro) blijft aanbieden. Daarnaast zet Eigen Haard vooral in op maatwerk voor huurders met financiële problemen. Eigen Haard hanteert ook een maximale huurgrens van 711 euro voor lage inkomens (<34.000). 

 • 07.04.15

  Huurders van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. De lagere inkomens (tot € 34.229) worden ontzien. Voor deze huurders stijgt de huur met maximaal 2,5%. Hun huur wordt begrensd op of verlaagd tot € 711 per maand. Als de (huidige) huur tussen € 618 en € 711 zit, én meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders bovendien een beperkte huurverhoging van 1% (inflatie). Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de Alliantie en haar Huurdersplatform HPdA.

 • 03.04.15

  Woningcorporatie Rochdale voert dit jaar de maximale huurverhoging door met drie uitzonderingen. Voor huishoudens die minder dan 34.229 euro verdienen wordt de huur gemaximaliseerd op de liberaliseringsgrens. Die is dit jaar 711 euro. Huren die al boven dit bedrag waren gestegen, worden verlaagd tot deze grens. Voor dezelfde inkomensgroep wordt de huurverhoging beperkt tot de inflatie (= 1%) als hun huur hoger is dan 618 euro.

 • 01.04.15

  Twintig procent van de huurders van woonstichting De Key woont duur. Zo blijkt uit berekeningen van de Universiteit van Amsterdam naar de betaalbaarheid en passendheid van de aangeboden huisvesting. Dertig procent woont goedkoop. En bij de rest van de huurders is sprake van een huur die een redelijk deel van het inkomen beslaat. Ook de grootte van de woningen is onderzocht. Niemand is klein behuisd, terwijl 1 op de 6 huurders ruim woont. De rest woont wat betreft ruimte passend.

 • 31.03.15

  De particuliere huursector is terug, maar landelijk overheidsbeleid blijft deze sector nog altijd benadelen, ondanks corrigerende maatregelen van dit kabinet. De verhuurderheffing is ook voor particuliere verhuurders een stoorzender, zo bleek bij de presentatie van het rapport 'Kansen voor particuliere huur in Nederland' van Platform31. De bouw en verhuur van betaalbare particuliere huurwoningen wordt erdoor ontmoedigd.

 • 25.03.15

  Het aantal huurders dat in financiële problemen komt blijft stijgen. Corporaties hadden in 2014 te maken met een betalingsachterstand van 171 miljoen euro bij zittende huurders en 182 miljoen euro bij vertrokken huurders. Ondanks deze toename nam het aantal gedwongen woninguitzettingen af, terwijl het aantal vonnissen waarin de rechter huisuitzetting toestond wel groeide. In totaal voerden corporaties in 5900 huisuitzettingen uit in 2014, in 85 procent van de gevallen wegens huurachterstand. Aldus de Corporatiemonitor van branche-organisatie Aedes.

 • 20.03.15

  Woningcorporatie Ymere ontziet in 2015 haar huurders bij de jaarlijkse huurverhoging. Voor veertig procent van de huurders in de laagste inkomenscategorie - 22.000 huishoudens - wordt die verhoging beperkt of wordt afgezien van huurverhoging. Ymere heeft daarover overeenstemming bereikt met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

 • 11.03.15
  Blok: goedkope woningen naar lage inkomens

  Minister Blok wil dat corporaties goedkope huurwoningen met voorrang toewijzen aan huurders met een laag inkomen. Hij wil daarmee betalingsproblemen van huurders tegengaan én de stijgende uitgaven aan huurtoeslag beteugelen. De keuzevrijheid van huurders wordt kleiner.

 • 26.02.15

  Gemeente en woningcorporaties moeten zelf afspraken kunnen maken over het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Dat moet niet met een landelijke norm worden geregeld, zo schrijft het samenwerkingsverband van 32 grote gemeenten (G32) in een brief aan de Eerste Kamer.

 • 02.03.15

  Stadgenoot moet nog meer de focus leggen op de meest dringende corporatietaak. Dat is het ondersteunen van huishoudens met een inkomen tot hooguit 38.000 euro. Dat is de uitkomst van een vorige week gehouden conferentie met de stakeholders.

 • 23.02.15
  Winnie Terra

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) heeft Winnie Terra tot extern voorzitter gekozen. Ook Nico Gommers is benoemd als intern voorzitter (organisatie/vereniging). Jan Kok (penningmeester en secretaris) is eerder al benoemd in het Dagelijks Bestuur, dat hiermee compleet is.

 • 20.02.15

  Per 1 juli 2015 wordt het woonduurbeginsel afgeschaft in de Stadsregio Amsterdam. Inwoners met verhuisplannen de komende vijftien jaar kunnen zich maar het beste voor die tijd inschrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan nog integraal omgezet in inschrijfduur; na 1 juli vervallen alle rechten.

 • 06.02.15

  De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Minister Blok heeft daarover een voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat te veel mensen in een te dure huurwoning wonen. De minister stelt een overgangstermijn van drie jaar voor.

 • 05.02.15

  De gemeente Amstelveen kan zich niet vinden in het voornemen van Eigen Haard om de 55+-woningen aan de Acacialaan te slopen. De woningen verkeren nog in goede staat, zo heeft wethouder Herbert Raat aan de woningstichting laten weten. Volgens hem zijn er urgentere problemen in de wijk Keizer Karel Park en in Amstelveen die eerder moeten worden aangepakt.

 • 15.01.15

  De doorstroming in de Amsterdamse sociale huursector is weer iets opgelopen. Het aantal sociale verhuringen via WoningNet steeg in 2014 van 5.864 naar 6.027; het aantal verhuringen in de hele Stadsregio steeg van 9.880 naar 10.349. Deze cijfers maakte directeur Egbert de Vries bekend tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

 • 20.01.15
  Huurders en gemeenten krijgen meer te zeggen, over minder

  De Tweede Kamer stemde in december unaniem in met de herziening van de Woningwet. Die nieuwe wet beperkt het werkterrein van, verstevigt het toezicht op en geeft gemeenten en huurders meer invloed op woningcorporaties.

 • 14.01.15

  De huren van corporatiewoningen zullen dit jaar minder stijgen dan in 2014, zo blijkt uit berekeningen van Aedes. Het percentage waarmee de huren mogen stijgen is mede afhankelijk van de inflatie en die was vorig jaar slechts 1 procent.

 • 14.01.15
  Maison d'Éssence

  ZVH zoekt een koper voor Maison d'Essence in het centrum van Zaandam. Het bijzondere industriële woongebouw met 22 vrije sectorhuur appartementen aan het Irene Vorrinkplein past niet langer in de portefeuille van de Zaanse corporatie, zo verklaart directeur Frank van Doorn.

 • 26.11.14

  Amsterdamse huurdersorganisaties willen af van de woningverkoop door corporaties, willen aanbiedingsafspraken voor een grotere variëteit aan inkomensgroepen en willen terug naar 70 procent instemming bij sloop en renovatie. Tijdens de tiende editie van PakhuisNul20 kregen huurders de gelegenheid aan te geven waar zij prioriteit leggen bij het maken van nieuwe prestatieafspraken met corporaties.

 • 21.11.14
  update 20 november 2014

  De door het vorige college geplande verkoop van nog eens 20.000 sociale huurwoningen moet van tafel. Dat stelt SP-raadslid Erik Flentge. “We moeten alle zeilen bijzetten om voldoende betaalbare huurwoningen te behouden voor mensen die daar met hun inkomen voor in aanmerking komen. Amsterdam is en blijft een stad voor iedereen.”

 • 19.11.14

  Het nieuwe Woningwaarderingstelsel heeft grote gevolgen voor de huurstelling in Amsterdam. Zo schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Op 1 juli 2015 valt nog maar 1 procent van de sociale voorraad qua maximale huur in de huurklasse tot 446 euro in de maand. Zestien procent heeft een maximale huur in de huurklasse tussen goedkoop en de aftoppingsgrens van 596 euro.

 • 19.11.14
  update 19 november 15.00 uur

  De liberalisatiegrens wordt komend jaar nog op de gebruikelijke wijze verhoogd met de verwachte huurprijsontwikkeling. Op 1 januari 2015 gaat de grens omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De aangekondigde bevriezing van de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt, is een jaar uitgesteld. Dat maakte minister Blok bekend. Vanaf 1 januari 2016 blijft de liberalisatiegrens drie jaar gefixeerd op 710,68 euro.

 • 18.11.14

  Huurders met lagere tot lagere middeninkomens hebben steeds vaker schulden. Dat komt onder meer omdat de huren stijgen en er minder goedkope huurwoningen beschikbaar zijn. Huurders met lage inkomens moeten dus uitwijken naar duurdere woningen. Daarnaast verslechtert de financiële situatie van veel huurders door de stapeling van bezuinigingen op diverse toeslagen. Hierdoor krijgen niet alleen huurders in de bijstand hun huishoudboekje niet meer rond, maar komen ook gezinnen met een modaal inkomen in de problemen. Dat bleek op het jaarlijkse Wooncongres van OTB/TU Delft en Platform31.

 • 14.11.14
  Nieuwe Huisvestingswet heeft flinke consequenties

  Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Iedere inwoner kan zich maar het beste inschrijven bij WoningNet.

 • 19.11.14
  Hoop gevestigd op ‘Friends-contracten’ en studentenwoningen

  De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland is een flinke extra belasting voor de toch al ernstig verstopte Amsterdamse woningmarkt. Corporaties en gemeente zoeken naarstig naar oplossingen. Dat valt niet mee, maar de urgentie van het probleem lijkt te leiden tot innovatieve oplossingen. “Net als met de studentenhuisvesting.”

 • 01.07.15

  In de hoofdstad zijn veel huurwoningen (69%) terwijl in de rest van de Stadsregio het merendeel van de huishoudens in een koopwoning woont. Amsterdam heeft bovendien relatief veel goedkope particuliere huurwoningen.

 • 19.11.14
  Er verdwijnen zo’n 2500 woningen per jaar uit gereguleerde sector

  Bijna een kwart van de goedkope huurvoorraad in Amsterdam wordt door particulieren verhuurd. Dat segment krimpt in redelijk snel tempo. Vrijkomende woningen worden geliberaliseerd of verkocht. De financiële prikkel daartoe is groot; de verhuurderheffing maakt dat alleen maar erger.

 • 19.11.14
  De eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam

  Kortgeleden verscheen de eerste Monitor Betaalbare voorraad van de Stadsregio Amsterdam. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Zij beogen hiermee de trends op de sociale huurmarkt, in het middensegment en de betaalbare koop beter te volgen.

 • 19.11.14
  Toenemend beroep op toeslagen en compensatieregelingen

  De huren in de sociale huursector stijgen in snel tempo. Het beroep op compensatieregelingen ook. Betaalbaarheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

 • 14.11.14

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) waarschuwt de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een brief voor de gevolgen van het gebruik van de WOZ in het woningwaarderingsstelsel. Het effect is volgens de HA dat in gespannen woningmarkten de aanvangshuren nog verder gaan stijgen en meer woningen worden geliberaliseerd. Daarnaast wordt de werking van de huurtoeslag ondergraven en zal het gebrek aan doorstroming verergeren. Bovendien wordt volgens de HA de rechtsbescherming van huurders ondergraven omdat huurrecht en belastingrecht worden vermengd.

Pagina's