Overslaan en naar de inhoud gaan

'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

Image

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Alleen dan kan iedere Amsterdammer een betaalbaar huis vinden, zo hebben D66, VVD en SP vastgelegd in het donderdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord ' Amsterdam is van iedereen'. Om dat doel te bereiken moeten er fors meer woningen bijkomen in de stad; minimaal vijfhonderd sociale huurwoningen per jaar vooral voor ouderen. In totaal wil de gemeente de bouwproductie opvoeren naar vijfduizend woningen per jaar in 2018.

Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte biedt dit akkoord na twee weken van onderhandelen het beste wat ze konden bereiken. Amsterdam blijft een stad met veel sociale woningbouw. De sociale woningvoorraad mag niet zakken onder 187.000 woningen. Dat is evenveel als het aantal huishoudens onder de grens van 34.700 euro. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over een gematigde huurontwikkeling, zodat er voldoende woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar blijven. Het bijbouwen van sociale huurwoningen kan volgens de coalitiepartners zorgen voor doorstroming. Deze woningen worden in eerste instantie voor ouderen gebouwd. Naast extra sociale woningbouw, wordt ingezet op uitbreiding van het woningaanbod tussen 700 en 1000 euro.

De nieuwe coalitie wil niet alleen zaken doen met de bestaande corporaties. "We stellen Amsterdam ook open voor nieuwe of kleinere corporaties en partijen, die hier nog niet actief zijn," aldus het akkoord. Daarnaast staat de coalitie welwillend tegenover nieuwe vormen van samenwerking om sociale woningbouw te realiseren. Corporaties die erin slagen met minder overheadkosten huurders betere en meer duurzame woningen te bieden, kunnen met voorrang een beroep doen op het Amsterdamse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook kunnen corporaties op steun rekenen van de gemeente bij de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. De regelgeving wordt versoepeld. En er worden afspraken gemaakt met huurders over hun energierekening.

Corporaties mogen doorgaan met de verkoop van sociale huurwoningen. "Bij de verkoop van woningen uit de sociale woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in buurten met een percentueel hogere voorraad," aldus het akkoord. Precieze percentages worden niet genoemd.

Niet op de laatste plaats hebben VVD, D66 en SP elkaar weten te vinden in hervorming van het erfpachtstelsel. In plaats van voortdurende erfpacht komt er een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee denkt de coalitie een eerlijker en meer toekomstbestendig systeem te kunnen creëren. Voorwaarde is wel dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel van heeft.

Verder wil de coalitie leegstand bestrijden. Als een corporatie er niet in slaagt een woning binnen een half jaar te verkopen, dan moet deze weer worden verhuurd. De bestuurscommissies krijgen een rol om de bewonersparticipatie bij grootschalige renovaties te versterken. De Wijksteunpunten Wonen gaan ook ondersteuning bieden aan mensen die een woning kopen. Een aantal regels over bewoning verdwijnt. En de afhandeling van wijzigingen op bestemmingsplannen wordt verkort.

De SP levert de wethouder bouwen en wonen. "We zijn trots dat we na twintig jaar oppositie meedoen aan het besturen van de stad," aldus fractievoorzitter Laurens Ivens. Ruimtelijke ordening en grondzaken zijn toebedeeld aan de VVD. De namen van de beoogde wethouders zijn nog niet bekend gemaakt; op een na: Eric van der Burg wordt niet alleen verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport, maar krijgt ook ruimtelijke ordening en grondzaken in zijn portefeuille. "We staan voor een grote woningbouwproductieopgave. Het afgelopen jaar werden maar 250 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd."