Rochdale doet 2200 woningen in Heemskerk over aan WOONopMAAT

12.08.2013

Woningstichting Rochdale heeft haar 2200 woningen in Heemskerk overgedragen aan woningcorporatie WOONopMAAT. De overdracht vond plaats met gesloten beurzen. WOONopMAAT heeft met het bezit ook alle samenhangende activa en passiva, inclusief financiering, overgenomen.
WOONopMAAT beheerde de woningen al een aantal jaren. Al in 2010 werd een principebesluit genomen tot overdracht. Daarna werd de de overdracht voorbereid en moest goedkeuring worden verkregen van alle benodigde toezichthoudende organen, banken en de gemeente Heemskerk.
Beide corporaties zijn tevreden over de samenwerking. Rochdale kiest er echter voor zich te concentreren op haar kerngebied Amsterdam en directe omgeving. Om deze redenen heeft de Amsterdamse corporatie de afgelopen jaren al meer bezit overgedragen of verkocht. Met deze overdracht zijn alle woningen buiten het kerngebied aan derden overgedragen.
Voor WOONopMAAT verandert er in de praktijk niet zoveel omdat zij al jaren het woningbezit van Rochdale in Heemskerk beheert en onderhoudt. Wel betekent de overname, dat ook in de toekomst alle woningen op dezelfde manier worden beheerd en onderhouden. Dat is in het belang van de huurders. Hierdoor kan WOONopMAAT haar volkshuisvestelijke opgaven in de IJmond optimaal blijven uitvoeren.