Grens investeringscapaciteit woningcorporaties regio Amsterdam in zicht

05.07.2019
Image

Het kabinet erkent dat woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over onvoldoende investeringscapaciteit beschikken om de noodzakelijke woningen te bouwen én te verduurzamen. Dat is een van de politieke consequenties van de Woondeal die minister Ollongren en Femke Halsema namens Rijk en MRA op 5 juli ondertekenden. Daarin staat dat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) jaarlijks 5.000 extra sociale huurwoningen nodig zijn om aan de grote groeiende behoefte te voldoen. Op de iets langere termijn kan een aantal corporaties dat financieel niet volhouden, zo blijkt uit een financiële analyse van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). En als tegelijkertijd extra geld moet worden geïnvesteerd in verduurzaming kan meer dan de helft van de corporaties de kosten daarvan niet dragen. Het WSW trekt deze conclusies na een onderzoek onder 26 woningcorporaties, die samen 98 procent van alle sociale huurwoningen in de MRA bezitten. De partijen van de Woondeal onderschrijven deze analyse.

Vrijdagochtend 5 juli ondertekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Halsema namens de Metropoolregio Amsterdam de Woondeal MRA. Met de Woondeal wordt onder meer ingezet op het borgen van de betaalbaarheid in de bestaande voorraad en op extra (betaalbare) woningbouw in de MRA om de woningtekorten aan te pakken. Uit onderzoek van het WSW blijkt echter dat deze urgente opgaven voor veel woningcorporaties financieel niet haalbaar zijn. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de corporaties in deze regio financieel in staat zijn om de komende tien jaar jaarlijks 5.000 betaalbare woningen nieuw te bouwen. Dit aantal is nodig aangezien de bevolking in de MRA hard groeit en er al een stevig woningtekort is. Met name op de iets langere termijn, in de periode na 2024, moeten twaalf van de 26 woningcorporaties afhaken. Indien daar bovenop nog de kosten komen van de verduurzaming van de woningen, overschrijdt meer dan de helft (15) van de woningcorporaties de toegestane grens van hun investeringscapaciteit. De kosten die nodig zijn voor de overgang van gas naar andere energiebronnen zijn hierbij nog niet meegerekend. Dit inzicht is inmiddels ook tot Den Haag doorgedrongen, getuige de Woondeal. Daarin belooft het ministerie van BZK samen met gemeenten, corporaties en provincies in de MRA naar oplossingen te gaan zoeken. De minister gaat de verhuurderheffing evalueren. Iets stelliger is ze over het vrijmaken van extra middelen voor verduurzaming.
Zie ook:
Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen (NUL20, 5 juli)

Het integrale WSW-onderzoek is downloaden van de website van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.