Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren

Normen voor leegstandsbeheer

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.
Volgens de HA biedt dat keurmerk bewoners onvoldoende rechten en zekerheden. Ondertussen is het keurmerk onlangs weer aangescherpt, waardoor de bepalingen elkaar – althans op papier - niet heel ver meer ontlopen.
Meer zekerheden voor tijdelijke bewoners
De normenset die de HA en AFWC hebben opgesteld voor leegstandbeheer van corporatiewoningen bestaat uit acht punten. Startpunt is een overeenkomst tussen opdrachtgever en leegstandbeheerder met daarin afspraken over de vorm van beheer. De opzegtermijn wordt minimaal 28 dagen; de waarborgsom is maximaal driehonderd euro. In de gebruiksovereenkomst staat duidelijk welk deel van de beheerkosten wordt gebruikt voor gas, water en licht. Leegstandsbeheerders moeten de privacy van de gebruikers respecteren en daarom een bezoek minimaal 24 uur van te voren aankondigen. Medewerkers van de beheerder mogen niet binnenkomen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.
De HA twijfelt aan de onafhankelijkheid van de klachtencommissie van de branche en vindt dat de Amsterdamse partijen zelf een klachtencommissie in het leven moeten roepen. Er wordt voor dat doel een contactpersonenlijst opgesteld voor klachtbehandeling.
Deze afspraken gaan gelden voor corporatiewoningen. Wethouder Ossel wil met Makelaarsvereniging Amsterdam en Vastgoedbelang bespreken of particuliere eigenaren bereid zijn dezelfde eisen hanteren.
Voor niet-woonruimte en kantoren geldt een ander ‘regime’: de wet Kraken en Leegstand en de Leegstandverordening 2011.  Deze wet en verordening geven de gemeente geen bevoegdheden om extra kwaliteitseisen op te leggen aan leegstandbeheerders. De wethouder gaat zich daar wel voor inzetten.

Een jonge bewoonster van een antikraakpand vindt bij thuiskomst twee controleurs van de leegstandbeheerder in haar woonkamer. Ze zitten op haar bank en eten koekjes uit haar koektrommel. Ze pikt dit niet en zet een ander slot op de voordeur. Het antikraakbureau legt haar hiervoor een boete op. Omdat ze weigert een kopie van de nieuwe sleutel in te leveren, zegt het bureau het contract op.
Dit is een van de klachten die op de site van de Bond Precaire Woonvormen is g epubliceerd. Exemplarisch voor de manier waarop sommige leegstandsbureaus werken, vindt Arco Leusink van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Het keurmerk waaraan de antikraakbureaus sinds kort moeten voldoen geeft volgens hem onvoldoende garanties om dergelijke zaken te voorkomen. Samen met de AFWC heeft de HA daarom een eigen normenset opgesteld.
Bob de Vilder van leegstandbeheerder Camelot vindt een aparte Amsterdamse normenset overbodig. “De regels van het keurmerk zijn sinds de invoering al weer verder aangescherpt.” En in reactie op bovenstaand voorbeeld: “Wij kondigen controles altijd van te voren aan. Die bezoeken vinden maandelijks plaats en na afloop geven we een kaartje af met daarop het tijdstip van het volgende bezoek.”
De Vilder weet ook wel dat niet alle bureaus even netjes werken. “Er zitten nog wel wat cowboys tussen, maar er zijn al zeventien bureaus aangesloten bij het keurmerk en die houden zich echt wel aan de regels. Geen enkel bureau wil de goodwill van grote klanten verliezen en we vinden het bovendien belangrijk dat we tevreden bewoners hebben.”

Herzien Keurmerk

De richtlijnen voor het keurmerk zijn dus herzien. Zo is de opzegtermijn van een gebruiksovereenkomst verlengd van twee weken naar minimaal 28 dagen.
Wat betreft de gebruiksvergoeding zijn er ook scherpere afspraken gemaakt. In de richtlijnen die het keurmerk hanteert wordt gesproken van een maximale gebruiksvergoeding van 220 euro inclusief gas, water en licht. Zonder die kosten mag de leegstandsbeheerder niet meer dan 150 euro per maand rekenen.
Over de controles staat in de richtlijnen van het keurmerk dat ‘het toetredingsprotocol moet voldoen aan geldende fatsoensnormen en dat controles tijdig kenbaar gemaakt moeten worden aan de gebruiker’. Controleurs moeten een geheimhoudingsakte ondertekenen en integer omgaan met eigendommen van de gebruiker. Het KLB heeft een onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen om te bemiddelen bij geschillen.
Wethouder Freek Ossel staat positief tegenover de opgestelde normenset. De gemeente laat weten binnenkort ook met eisen voor leegstandbeheer in kantoren te komen.  Die eisen zullen grotendeels overeenkomen met de normenset die de HA en AFWC hebben geformuleerd.
Volgens Leusink kunnen de leegstandbeheerders niet worden gedwongen om de normenlijst toe te passen.
“Het zijn normen waarvan wij graag zouden zien dat zij zich er aan houden. Er kunnen geen sancties worden opgelegd wanneer ze dat niet doen, maar als we klachten uit het veld krijgen kunnen de corporaties besluiten een bepaald bureau buitenspel te zetten. Het is dus een kwestie van ‘namen en shamen’.”

Janna van Veen