Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Grootste stijger: van 6,3 naar 6,9
Bosleeuw richt zich op

Ligging Bosleeuw Bosleeuw was de sterkste stijger in de WiA leefbaarheidsmonitor. Het rapportcijfer 6,9 lag in 2013 0,6 punt hoger dan in 2011. Begin 2011 verkeerden bewoners van deelgebied Bosleeuw-Midden nog in grote onzekerheid over hun toekomst nadat de geplande sloop van twee huizenblokken was geschrapt. Ze klaagden over tocht, gebrekkige verwarming en een algeheel slechte staat van de complexen.
Stadgenoot, de grootste woningeigenaar in Bosleeuw, heeft die onzekerheid weten weg te nemen, aldus assistent asset manager Jeroen van Ammers. Bewoners weten waar ze aan toe zijn: hun woningen blijven staan en worden opgeknapt. Het woningverbeterplan is in uitvoering. Dat behelst onder meer isolatie met voorzetgevels en HR++-glas, vervanging van geisers door cv-ketels, aanbrengen van mechanische ventilatie, onderhoud en modernisering van keuken, douche en toilet, inbraak- en brandwerende maatregelen en het aanbrengen van collectieve zonnepanelen. “Belangrijk is dat we de plannen tot nu toe volgens schema hebben uitgevoerd. Dat schept vertrouwen”, aldus Van Ammers.
Portefeuillehouder Godfried Lambriex beaamt dat het vasthouden aan de plannen belangrijk is. “En dat je snel iets doet met meldingen van bewoners over overlast of gebreken aan de openbare ruimte.” Het stadsdeel is begonnen met een volledige herinrichting daarvan. Het pas geopende Hertspieghelplein is daar een voorproefje van. Dit plein is samen met omwonenden en kinderen uit de buurt ontworpen en wordt goed gebruikt.
Op het sociale vlak werkt de stadsbrede aanpak ‘Samen Doen’ goed. Daarin coördineert één professional alle ondersteuning aan een bewoner of een gezin dat in problemen verkeert. Ook wordt gekeken wat deze huishoudens zelf of hun netwerk kunnen doen. Stadgenoot bezocht dertig grote gezinnen en vond oplossingen voor hun krappe behuizing.
Bosleeuw kent tal van bewonersinitiatieven die de buurt versterken, verbeteren en veiliger maken. Kunstenaars activeren jongeren, zodat die meer binding voelen met de buurt, en het Buurt Praktijk Team organiseert activiteiten om het pedagogisch klimaat op straat te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben surveillanten jongeren aangesproken en bij incidenten zit de buurtregisseur er bovenop. De buurtcoördinator speelt een belangrijke rol als ogen en oren van het stadsdeel op straat.
Natuurlijk lift Bosleeuw ook mee met het betere imago van Bos en Lommer, zegt Van Ammers. Jonge stedelingen weten die buurt inmiddels te vinden en de winkelstraat Bos en Lommerweg profiteert zichtbaar van het nieuwe elan.

Johan van der Tol