Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Woningcorporatie Centrada heeft met Dura Vermeer Bouw Hengelo en Plegt-Vos overeenkomsten getekend voor de bouw van 70 eengezinswoningen en 78 appartementen in Lelystad. De nieuwbouw vloeit voort uit de afspraak met de gemeente om de zoekduur naar een sociale huurwoning te verminderen naar gemiddeld twee jaar. Nieuwbouw is daarbij van cruciaal belang. 
  Nieuwsartikel

 • De gemeente gaat een grote ingreep doen in het verouderde Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Sociale huurwoningen aan onder meer de Ochtendreef maken plaats voor omvangrijke, heel duurzame nieuwbouw. De plannen voorzien in de realisatie van in totaal 750 nieuwe woningen over vier woonblokken met een maximale hoogte van zestig meter. Ook sneuvelt een groot aantal bomen langs de Holendrechtdreef. 
  Nieuwsartikel

 • In 2013 stelde het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een plafond in voor geborgd financieren door woningcorporaties. Inmiddels is het volgens Martijn de Jong-Tennekes nodig om het plafond naar boven bij te stellen. Dit moet het mogelijk maken voor woningcorporaties om te voldoen aan de nationale prestatieafspraken met het Rijk om meer te investeren in woningbouw.
  Achtergrondartikel

 • Om ‘optoppen’ te stimuleren hebben vijf provincies en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een Handreiking optoppen (pdf, 627 kB) ontwikkelt. De provincie Noord-Holland stelt ook 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor optopprojecten.
  Nieuwsartikel

 • Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het terugdringen van het woningtekort topprioriteit. Daarom houdt het vast aan de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om die bouwproductie mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet zal daarvoor grote bouwlocaties aanwijzen, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur. Daarbij gaat ‘de bouw van woningen boven de bouw van windmolens’, aldus de vier partijen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Zaanstad ontvangt 22,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost, zo heeft minister De Jonge bekendgemaakt. De Rijksbijdrage maakt het mogelijk tweehonderd woningen levensloopbestendig te maken, vijfhonderd particuliere woningen te verbeteren, 166 woningen die in het verleden door corporaties zijn verkocht terug te kopen en drie ontmoetingsplekken te realiseren, inclusief een Huis van de Wijk. Ook wordt de buurt groener gemaakt.
  Nieuwsartikel

 • Directeur-bestuurder Stefan van Schaik legt uiterlijk eind 2024 zijn functie neer als bestuurder van Wooncompagnie. Hij werkt dan ruim zestien jaar bij Wooncompagnie, waarvan tien jaar als directeur-bestuurder. “‘Ik werk met veel plezier en voldoening bij Wooncompagnie. Elke dag weer geniet ik van de samenwerking met een geweldig team aan collega’s, netwerkpartners en vele betrokken bewoners. Afscheid nemen van al deze mooie mensen gaat niet makkelijk worden, maar ik voel dat dit het juiste… meer
  Nieuwsartikel

 • Intermaris en Wooncompagnie hebben met de gemeente Waterland afspraken gemaakt over de bouw van minimaal zeshonderd sociale huurwoningen in de komende acht tot tien jaar. Intermaris pleegt nieuwbouw specifiek in Monnickendam. Wooncompagnie zal binnen de gehele gemeente nieuwe sociale huurwoningen realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Hoe moet het verder met de uitrol van stadswarmte in Amsterdam? Zonder extra geld van het Rijk en regels voor een goede prijssystematiek zien de gemeente, Vattenfall en de woningcorporaties het niet zitten. Is stadswarmte (on)betaalbaar en zijn er alternatieven? Dat waren de hoofdvragen bij een door de PvdA Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling georganiseerd debat.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam wil samen met woningcorporaties de komende jaren nog ongeveer twintig zogeheten ‘Lang Leven Thuisflats’ realiseren; woningcomplexen die geschikt zijn om zorgbehoevende (hoog-)bejaarden langer zelfstandig thuis te laten wonen. Er zijn er nu negen. Het gaat om bestaande complexen met sociale huurwoningen die door bouwkundige aanpassingen geschikt worden gemaakt voor zorg aan huis. Ook zal in deze complexen een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig zijn.
  Nieuwsartikel

 • We mogen best wat vaker toegeven dat iemand anders het beter ziet. Regelmatig wordt ik met mijn neus op het feit gedrukt dat bewoners het vaak beter zien dan professionals. Of dat een overtuiging die ik had, onterecht was. Zo ook die over wooncoöperaties.
  Column

 • Een jaar na het burgerberaad over wonen in de regio Zaanstreek-Waterland zijn de betrokken partijen met een kleine vertegenwoordiging burgers nog bezig met het verwerken van de uitkomsten. Een burgerberaad is geen wondermiddel. Het geeft burgers wel de kans op basis van gelijkwaardigheid mee te denken. De dialoog en het algemeen belang staan voorop.
  Achtergrondartikel

 • De armste Nederlanders komen in hun buurt, op het werk en in de familie vooral in aanraking met mensen die net als zij weinig welvarend zijn. En de rijke Nederlanders komen steeds minder in aanraking met mensen met een gemiddelde of lage welvaart, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de leefwerelden van de twintig procent rijkste en twintig procent armste Nederlanders tussen dertig en zestig jaar oud. Wel zien mensen met een herkomst in Marokko, Turkije en… meer
  Nieuwsartikel

 • De Europese Commissie (EC) bekijkt de komende maanden of staatssteunregels kunnen worden verruimd, zodanig dat landen de bouw van middenhuurwoningen financieel kunnen ondersteunen. Zo meldt demissionair woonminister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Om de bouw van in totaal 100.000 huurwoningen voor middeninkomens te kunnen ondersteunen, pleit De Jonge voor de mogelijkheid van staatssteun voor ‘affordable housing’. “De oproep aan de Europese Commissies van Nederland en andere… meer
  Nieuwsartikel

 • In 2023 kwamen er 637 corporatiewoningen vrij vanwege een vorm van woonfraude. Daarmee is één op de twaalf opnieuw verhuurde Amsterdamse corporatiewoningen te danken aan de inzet van woonfraudeteams. Het aantal vrijgemaakte woningen nam iets ten opzichte van 2022 (586) en kwam iets lager uit dan het jaar daarvoor (654). Het grootste deel van de opgespoorde woonfraude betreft illegale onderhuur.
  Nieuwsartikel

 • De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op Stadgenoot opgeheven. De Amsterdamse woningcorporatie kwam vier jaar geleden onder verscherpt toezicht te staan, omdat de interne controlesystemen om risico’s te signaleren als onvoldoende werden gezien. Ook werd voor wat betreft cultuur en gedrag niet voldaan aan de vereisten voor 'good governance'.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Parteon en gemeente Wormerland hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van 29 flexwoningen aan De Kleine Braak in Wormer. De flexwoningen zijn voor jongeren en inwoners uit de gemeente Wormerland die al lang wachten op een betaalbare woning. Ook zijn enkele woningen bedoeld voor statushouders. De woningen worden nog dit jaar geplaatst. Ze vormen samen met de modulaire woningen voor de Oekraïense vluchtelingen een eenheid.
  Nieuwsartikel

 • De Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels ondertekenden 14 maart de nieuwe prestatieafspraken voor 2024-2027: Samen werken aan de volkshuisvesting.
  Nieuwsartikel

 • Niet alleen worden er in Haarlem meer sociale huurwoningen gebouwd; nieuwe corporatiewoningen verrijzen vaker aan de slecht bedeelde westzijde van het Spaarne. De sociaaldemocratische wethouder Floor Roduner maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden om woningcorporaties beter in positie te brengen.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Velsen heeft met de lokaal actieve woningcorporaties een convenant afgesloten om adres- en woonfraude beter te bestrijden. De basis daarvan is het uitwisselen van informatie. Komt adres- of bewonersinformatie van de corporatie niet overeen met gegevens uit de burgelijke stand, dan meldt de gemeente dit aan de betreffende corporatie. Die doet dan nader onderzoek. Deze aanpak wordt ook in andere gemeenten, zoals Amsterdam, toegepast. Omdat de gemeente zelf de check in het… meer
  Nieuwsartikel

 • Overal in het land komen huishoudens in de problemen door de hoge kosten van stadswarmte. Doordat corporaties de startmotor van de warmtetransitie zijn, worden veel sociale huurders geraakt. Wordt het niet tijd voor een fundamentele discussie over de betaalbaarheid van stadswarmte? “Met een financieel onuitvoerbare opgave laten wij ons niet (meer) op pad sturen.”
  Achtergrondartikel

 • Gemeenten die een kleine sociale huurvoorraad hebben zullen verplicht méér sociaal moeten bouwen. Zij moeten 30 procent sociale huurwoningen opnemen in hun nieuwbouwprogrammering. Gemeenten die juist al een grote sociale huurvoorraad hebben, vullen hun nieuwbouwopgave in met meer dan 40 procent betaalbare koop- en middenhuurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Ruim een jaar geleden veranderde in de WoningNet-regio Amsterdam het systeem om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De slaagkans van woningzoekenden wordt niet meer bepaald door enkel de inschrijfduur maar door het aantal verzamelde punten. De bevindingen na ruim een jaar? Veel meer mensen zoeken actief op WoningNet én de meeste verzoeken voor situatiepunten worden afgewezen. Het is nog onduidelijk in welke mate jongeren met een tijdelijk contract profiteren van de startpunten.
  Nieuwsartikel

 • Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking.
  Nieuwsartikel

 • Voor woningcorporaties zijn de afspraken over de bouwopgave tot en met 2030 niet haalbaar op dit moment. Dit constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de ‘Staat van de corporatiesector’. De Aw pleit bij het Rijk voor meer betaalbare bouwgrond en vraagt om meer aandacht voor het huurprijsbeleid.
  Nieuwsartikel