Overheidsbeleid Landelijk

 • 23.03.16
  Leidt nieuw puntenstelsel tot vloedgolf aan bezwaarschriften?

  Sinds 1 oktober vorig jaar telt de WOZ-waarde mee bij het vaststellen van de maximale huur die verhuurders van gereguleerde woningen mogen vragen. Daarmee zijn huurders belanghebbenden en kunnen ze bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar hoe zinvol is dat?

 • 07.03.16

  De Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Ook blijft voor 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging bestaan. Dat is de uitkomst van een debat vorige week in de Tweede Kamer over de wet Gegevensverstrekking Belastingdienst.

 • 24.02.16
  PakhuisNUL20-debat 22-02-2016

  Bij het PakhuisNUL20-debat over tijdelijke verhuur raakten de gemoederen maandagavond flink verhit. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) kwam in aanvaring met een actiegroep die in de Kolenkitbuurt strijdt tegen tijdelijke huurcontracten. Onderwerp van het debat was nieuwe wetgeving die meer tijdelijke huur mogelijk maakt.

 • 06.07.16
  Nieuwe wetgeving zorgt voor meer tijdelijke huur

  Met de wet Doorstroming Huurmarkt en de initiatiefwet Schouten worden de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verder verruimd. Goed voor de doorstroming zegt de ene partij, een uitholling van het huurrecht zegt de andere.

 • 22.02.16
  Update 22-02-2016

  Minister Blok wil de bouw van kleine vrijesector huurwoningen lucratiever maken en hoopt daarmee de woningproductie in de regio's Amsterdam en Utrecht te stimuleren. Zijn plan stuit op scepsis in die steden. Wethouder Ivens van Amsterdam vraagt zich af welk probleem Blok wil oplossen.

 • 10.02.16

  Vanaf 2017 wordt de jaarlijkse huurverhoging gereguleerd via een huursombenadering. Een uitzondering wordt gemaakt voor huurders met een inkomen boven de 39.000 euro. Er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer op 9 februari aannam.

 • 23.12.15

  Minister Blok heeft het wetsvoorstel 'Doorstroming Huurmarkt' ingediend bij de Tweede Kamer. De wet beperkt de gemiddelde huurstijgingen van woningcorporaties en breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

 • 09.12.15
  Vijf corporatiedirecteuren schetsen hun prioriteiten

  Na de invoering van de nieuwe Woningwet treden corporaties in dialoog met de stakeholders over de toekomstige koers. Of breken zij zich het hoofd over koersdocumenten en ondernemingsplannen. Wat tekent zich af? Vijf directeuren over hun doelgroep, de investeringsagenda en de dringende noodzaak de efficiëntie van de eigen organisatie verder te verbeteren.

 • 28.10.15

  De uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten corporaties en huurders komt in gevaar door weer nieuwe maatregelen van minister Blok. Dat zeggen de wethouders van Utrecht, Den Haag en Amsterdam in een brief aan de Tweede Kamer. Zij pleiten voor meer ruimte voor lokaal beleid. Dat doen ook de Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) in een andere brief aan minister Blok en de Kamer.

 • 16.10.15

  Eén van de grootste woningcorporaties van Nederland, De Key, zegt dat het snel opvangen van vluchtelingen in tijdelijke woningen helemaal niet kan. "Je hebt minimaal een jaar nodig," aldus bestuursvoorzitter Leon Bobbe. Er moet infrastructuur aangelegd, je moet heien en er moeten vele vergunningen geregeld.

 • 13.10.15

  Airbnb verwacht dit jaar zo'n 5,5 miljoen euro toeristenbelasting te betalen aan de gemeente Amsterdam. Dat maakte de woningverhuursite zelf bekend. Met een gemiddelde prijs van 134 euro per nacht zou dat neerkomen op ruim 820 duizend overnachtingen per jaar, aldus berekeningen van de Volkskrant.

 • 13.01.16
  update 15 oktober

  Het kabinet wil statushouders geen voorrang meer geven bij de verdeling van sociale huurwoningen. Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra toch te verbeteren, willen VVD en PvdA de asielzoekers met een verblijfsvergunning plaatsen in "sobere, maar rechtvaardige" huisvesting.

 • 12.10.15

  Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om criminelen of mensen die overlast veroorzaken te weren uit probleemwijken. Ze mogen woningzoekenden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen of screenen op basis van politiegegevens. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok. Het gaat om een uitbreiding van de 'Rotterdamwet'. Die wet maakte het al mogelijk om inkomenseisen te stellen als er veel mensen met een uitkering of laag inkomen in een wijk wonen.

 • 15.10.15

  Van enkele duizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat per 1 oktober de huur omlaag, zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Vanaf oktober telt als gevolg van een wetswijziging de WOZ-waarde mee in de bepaling van de waardering van alle huurwoningen en daarmee ook van de hoogte van de huur. Duizenden sociale huurwoningen van Amsterdamse corporaties hebben daardoor nu minder punten in het woningwaarderingsstelsel dan voorheen.

 • 29.09.15

  In de meerjarenramingen van het kabinet wordt uitgegaan van een verdere verhoging van de verhuurderheffing na 2018. Minister Blok wil bovendien de stijgende uitgaven aan huurtoeslag gaan doorberekenen aan de woningcorporaties. En volgens de site Follow the Money smeedt het ministerie ook plannen om premie te gaan heffen op de staatsgaranties die corporaties op hun leningen krijgen.

 • 23.09.15
  Wooncoöperatie uit Noord wil twee woonblokken overnemen

  Een groeiend aantal huurders wil de eigen woning en woonomgeving beheren. Nu minister Blok de wooncoöperatie wettelijk heeft verankerd in de Woningwet zou dat makkelijker moeten worden. Maar dan is er altijd nog het probleem van de financiering. Wooncoöperatie Copekcabana wijkt daarvoor wellicht naar Duitsland uit.

 • 15.09.15

  Bewonersbedrijven zijn in Nederland sterk in opkomst en veelbelovend, maar hebben vaak nog last van kinderziektes. Het vinden van een succesvol verdienmodel is lastig en starre wetgeving is vaak fnuikend. Gemeenten lijken nog niet klaar voor omgang met bewonersorganisatie van onderop. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de TU Delft (Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB) in hun rapport Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven.

 • 09.09.15

  De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) doen een oproep aan de Tweede Kamer om commerciële verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden niet de ruimte te geven de huren extra te verhogen. Zij maken zich ernstig zorgen over een huurexplosie in de commerciële huursector. Minister Blok wil deze verhuurders toestaan om 2,5 procent boven inflatie te vragen, waar corporaties vanaf volgend jaar de huren gemiddeld 1 procent boven inflatie mogen verhogen.

 • 03.07.15

  Minister Blok wil vanaf juli 2016 de jaarlijkse huurverhogingen via een huursombenadering reguleren. Hij neemt in grote lijnen de voorstellen uit het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes over. Vandaag heeft hij zijn voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. De huurstijgingen worden beperkt en de huurprijs wordt sterker gekoppeld aan de kwaliteit van het huis. Wel wil de minister een periodieke inkomenstoets.

 • 01.07.15

  Een meerderheid van de leden van Aedes (63 procent) heeft afgelopen week tijdens een extra verenigingscongres ingestemd met het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond. Corporaties stemden in met de huurmatiging omdat ze hun huurders betaalbare woningen willen blijven bieden.

 • 22.06.15

  Amsterdamse corporaties mogen ook hun eigen woningbezit niet slopen en vervangen door marktwoningen zonder markttoets. Dat betekent dat als een marktpartij wil bouwen, de corporatie dat niet mag doen. Dat staat expliciet in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) dat de minister op de valreep voor de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet publiceerde. De minister negeert daarmee een motie van de Eerste Kamer. Zowel Woningwet als BTIV treden per 1 juli in werking.

 • 17.06.15
  update 17 juni
 • 09.06.15

  Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014. De betere positie is het resultaat van bezuiniging op de organisatie en het terughoudend investeringsbeleid van de afgelopen jaren. Volgens Rochdale ontstaat daardoor in de komende periode ruimte de huren te matigen, meer te investeren in bestaand bezit, maar ook voor het ophogen van de budgetten voor onderhoud en leefbaarheid.

 • 09.10.15

  De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft in 2014 een netto bedrijfsresultaat geboekt van 129 miljoen euro. Het resultaat is met name te danken aan waardestijging van het vastgoed door een opbloeiende woningmarkt. De papieren winst biedt geen ruimte voor extra investeringen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook huurmatiging is niet aan de orde."Stadgenoot moet vasthouden aan zijn strakke begrotingsdiscipline," zo verklaart bestuursvoorzitter Marien de Langen.

 • 09.06.15
  update 09 juni

  Als het aan Aedes en de Woonbond ligt komt er vanaf 2016 een huursombenadering met een beperkte jaarlijkse huurstijging van maximaal 1 procent boven inflatie, inclusief huurverhoging bij huurderswisseling. Dat staat in het 'sociaal huurakkoord' dat beide partijen hebben gesloten. Minister Blok komt na de zomer met een voorstel voor wijziging van het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen.

 • 01.06.15
  update 1 juni 13.40 uur

  De gemeente Amstelveen wil meer grip op de investeringen van onder meer woningcorporatie Eigen Haard. Garantiestellingen worden voortaan eerst in en met het college van burgemeester en wethouders besproken. Op die manier denkt het college beter zicht te krijgen op financiële risico’s.

 • 22.05.15

  De verhuurderheffing leverde de rijksoverheid 1,224 miljard euro op in 2014. Dat is volgens de Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties 38 miljoen euro meer dan begroot. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk.

 • 30.04.15
  Update 29 april 2015

  "In de afgelopen twee jaar heeft de PvdA deze sociaal democratische parel laten vallen als een baksteen." Dat stelt bestuurder Mieke van den Berg van Eigen Haard over het kabinetsbeleid rond sociale huisvesting. In een opiniebijdrage in het Financieel Dagblad trekt zij fel van leer tegen de PvdA en met name Kamerlid Jacques Monasch.

 • 22.04.15

  De Tweede Kamer is tegen een fusie tussen Woonzorg en Habion. De Kamer heeft minister Blok via drie moties opgeroepen om al het mogelijke te doen om een fusie of personele unie tegen te gaan. De zorghuisvesters Woonzorg Nederland en Habion kondigden eind 2014 aan een fusie te onderzoeken om de "uitdagingen van de seniorenhuisvesting beter op te kunnen pakken."

 • 31.03.15

  De leegstandverordening helpt niet om leegstand tegen te gaan. In de praktijk blijken eigenaren van leegstaande panden eindeloos procederen tegen een leegstandsbeschikking. En anders kunnen hypotheekgevers een verplichte gemeentelijk voordracht voor bewoningn wel blokkeren, aldus de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens.

 • 18.03.15
  update 18 maart 16.00 uur

  De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet. Wel heeft de senaat om twee wijzigingen gevraagd. De verplichte markttoets bij erfpacht moet van tafel en wooncoöperaties moeten meer kansen krijgen.

 • 16.03.15

  Volgens de organisatie protesteerden afgelopen zaterdag in Amsterdam zo'n 2000 huurders tegen de 'huurexplosie' en het verdwijnen van de sociale huurvoorraad.
  Op het Jonas Daniel Meijerplein ageerde Marieke Gorter van de Huurderskaravaan tegen het proces van 'sociale stadszuivering' in de populaire stadswijken. Daarna ging Ruud Kuin, vice voorzitter van de FNV, in op de koopkrachtvermindering voor huurders die extra wordt aangetast door de hoge huren.

 • 18.03.15
  Onzekere toekomst van bedrijfsonroerend goed corporaties

  Met de discussie over de kerntaken van woningcorporaties dreigt één onderwerp onder te sneeuwen: het bedrijfsonroerend goed. Wat zijn de gevolgen van de herziening van de Woningwet? Corporaties en deskundigen geven hun kijk op de zaak.

 • 26.02.15

  Gemeente en woningcorporaties moeten zelf afspraken kunnen maken over het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Dat moet niet met een landelijke norm worden geregeld, zo schrijft het samenwerkingsverband van 32 grote gemeenten (G32) in een brief aan de Eerste Kamer.

 • 26.02.15

  Bij meer dan driekwart van de woningcorporaties zullen de huren op 1 juli minder stijgen dan het kabinet toestaat. Corporaties willen zo hun huurwoningen betaalbaar houden, vooral voor huurders met lage inkomens. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties.
  Voor huishoudens met een inkomen onder de sociale huurwoninggrens (34.229 euro) wordt de huurverhoging in 2015 gemiddeld 1,8 procent. Dat is lager dan de 2,5 procent verhoging die het kabinet dit jaar toestaat. En het is lager dan de huurverhoging van deze groep vorig jaar (3,6 procent).

 • 12.02.15

  De nieuwe Autoriteit Woningcorporaties wordt een organisatieonderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo heeft minister Blok de Tweede Kamer laten weten. De Autoriteit wordt verantwoordelijk voor zowel het financieel toezicht op woningcorporaties, als voor het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit. Tot het takenpakket hoort de implementatie van de nieuwe Woningwet, risicogericht toezicht en bijdragen aan de professionalisering van de sector.

 • 06.02.15

  De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Minister Blok heeft daarover een voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat te veel mensen in een te dure huurwoning wonen. De minister stelt een overgangstermijn van drie jaar voor.

 • 05.02.15

  Bijna duizend Amsterdamse huishoudens kunnen gebruik maken van een compensatieregeling voor de komende huurverhoging. Zo heeft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bekend gemaakt. Het gaat daarbij om arme gezinnen met een huur boven de aftoppingsgrens van 618,24 euro.

 • 31.01.15

  FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op een einde te maken aan de huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV heeft zaterdag tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’ steun uitgesproken voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen.

 • 29.01.15

  In 2015 zijn er relatief grote wijzigingen in de WOZ-waardes van woningen, zo heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Het tarief voor woningen daalt met gemiddeld 1,3 procent. Bij 16.500 van de in totaal 400.000 woningen stijgt of daalt de waarde met twintig procent of meer. De veranderingen van de WOZ-waardes zijn een gevolg van een betere administratie van de objectkenmerken van de woningen.

 • 14.01.15

  De huren van corporatiewoningen zullen dit jaar minder stijgen dan in 2014, zo blijkt uit berekeningen van Aedes. Het percentage waarmee de huren mogen stijgen is mede afhankelijk van de inflatie en die was vorig jaar slechts 1 procent.

 • 22.12.14
  Almere, Homeruskwartier

  Een woning zonder ramen en alleen bovenlicht? Zelfbouwers mogen dat vanaf 1 juli 2015. Minister Blok (Wonen) vereenvoudigt namelijk de eisen in het Bouwbesluit 2012. Dat betekent meer vrijheid bij het ontwerpen van je eigen huis zoals de trappen, de hoogte van het plafond en de omvang van badkamer en toilet. Succesvolle ervaringen hiermee zijn opgedaan in drie gemeenten, waaronder Almere.

 • 12.12.14

  De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met de novelle op de herziene Woningwet. Wel heeft de Kamer een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Onderstaand een door brancheorganisatie Aedes samengesteld overzicht:
  -Er komt een onafhankelijke woonautoriteit waaronder zowel het financieel, als het volkshuisvestelijk toezicht komt te vallen. Die wordt ingericht volgens het inspectiemodel, met de minister als eindverantwoordelijke;

 • 10.12.14

  Woningcorporaties krijgen te maken met één toezichthouder voor zowel het financieel, als het volkshuisvestelijke toezicht. De Autoriteit Woningcorporaties krijgt de vorm van een inspectiedienst onder verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen. Zo werd dinsdagavond duidelijk in het afrondende Kamerdebat over de herziening van de Woningwet. De minister had het toezicht liever bij gescheiden toezichthouders onder gebracht, maar kon zich uiteindelijk vinden in het breed gedragen voorstel van de Kamer.

 • 08.12.14

  D66 wil dat er één Autoriteit woningcorporaties komt. Deze instantie moet onafhankelijk toezicht houden op het reilen en zeilen van corporaties. Ook moet de Autoriteit direct kunnen ingrijpen als het ergens in het land misgaat. Het voorstel van D66 kan rekenen op steun van VVD en PvdA.

 • 04.12.14

  Woningcorporaties houden ruimte voor de bouw van koop- en vrije sector huurwoningen in herstructureringsgebieden. Een royale meerderheid in de Tweede Kamer ziet niks in een volledig verbod op commerciële activiteiten. Dat bleek afgelopen week uit het Kamerdebat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

 • 26.11.14
  PakhuisNUL20: reacties van Duco Stadig, Jos van der Lans en Marien de Langen

  De Enquêtecommissie Woningcorporaties heeft niet diep genoeg gegraven. Zo verklaarde publicist Jos van der Lans afgelopen maandag tijdens het PakhuisNul20-debat. Van der Lans had antwoord willen hebben op de vraag waarom de sector niet in staat is gebleken zichzelf te corrigeren. “Wilden we niet te weinig van elkaar weten?”

 • 21.11.14
  update 20 november 2014

  De door het vorige college geplande verkoop van nog eens 20.000 sociale huurwoningen moet van tafel. Dat stelt SP-raadslid Erik Flentge. “We moeten alle zeilen bijzetten om voldoende betaalbare huurwoningen te behouden voor mensen die daar met hun inkomen voor in aanmerking komen. Amsterdam is en blijft een stad voor iedereen.”

 • 19.11.14

  Het nieuwe Woningwaarderingstelsel heeft grote gevolgen voor de huurstelling in Amsterdam. Zo schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Op 1 juli 2015 valt nog maar 1 procent van de sociale voorraad qua maximale huur in de huurklasse tot 446 euro in de maand. Zestien procent heeft een maximale huur in de huurklasse tussen goedkoop en de aftoppingsgrens van 596 euro.

 • 19.11.14
  update 19 november 15.00 uur

  De liberalisatiegrens wordt komend jaar nog op de gebruikelijke wijze verhoogd met de verwachte huurprijsontwikkeling. Op 1 januari 2015 gaat de grens omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De aangekondigde bevriezing van de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt, is een jaar uitgesteld. Dat maakte minister Blok bekend. Vanaf 1 januari 2016 blijft de liberalisatiegrens drie jaar gefixeerd op 710,68 euro.

Pagina's