Huurverlaging voor lage inkomens en extra subsidie voor woningisolatie

20.09.2022
Image

Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Verder stijgt volgend jaar de huurtoeslag met circa 17 euro per maand. Beide maatregelen zijn opgenomen in de miljoenennota die 20 september bekend werd gemaakt. Ook wordt 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor woningisolatie. 

Deze maatregelen sluiten aan op de volkshuisvestelijke programma’s die voor de zomer zijn gepresenteerd. Minister De Jonge: “Betaalbaar wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet nu de inflatie en energiekosten hoog oplopen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met de huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag helpen we de huurders die het meest in de knel komen." De huurverlaging was eerder voorzien voor 2024, maar wordt dus een jaar vervroegd.

Isolatie woningen

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het versnellen van het Nationaal Isolatieprogramma. Het bedrag is voor de jaren 2023 en 2024. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. Ook worden de budgetten voor isolatiesubsidies verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de 4 miljard euro die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma. 

Woningbouw

Wat betreft de bouwambities weinig nieuws. De ambitie blijft om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna 11 miljard euro beschikbaar. Zo is er de Woningbouwimpuls (1,25 miljard euro) om goede projecten vlot te trekken. Voor het versnellen van woningbouwprojecten is er 1,5 miljard euro beschikbaar.

Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in 17 grootschalige woningbouwgebieden (de Novex-gebieden) op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is 6 miljard euro beschikbaar. Daarnaast is er 380 miljoen euro extra voor de versnelling van tijdelijke huisvesting. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro aan investeringsruimte vrij.
 
In het najaar maakt minister De Jonge afspraken met provincies over hun woningbouwopgave. Eind 2022/begin 2023 worden de regionale woondeals gesloten waarin provincies, gemeenten en Rijk afspreken waar welke woningen komen, de verdeling betaalbare huur- en koopwoningen, het aandeel sociale huur en de huisvesting van aandachtsgroepen.