Regeringspartijen geven weinig prioriteit aan woonsector

11.10.17
Regeringspartijen geven weinig prioriteit aan woonsector
Van het nieuwe kabinet zijn geen majeure ingrepen in de woningsector te verwachten. De meest opvallende maatregelen waren al uitgelekt, zoals de versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de magere 100 miljoen investeringsaftrek van de verhuurderheffing ten behoeve van verduurzaming. Voor de afbouw van het eigen woningforfait wordt na gepruttel in de VVD-achterban geen twintig maar dertig jaar genomen. De woonparagraaf van het Regeerakkoord bevat geen grote ingrepen of investeringen in de woonsector, maar wel een fors aantal beleidsintenties en beperkte maatregelen. 

Sociale huursector

De visie van de regeringspartijen op de sociale huursector sluit aan bij de nieuwe Woningwet. Geen nieuwe radicale ingrepen dus, maar ook weinig positief nieuws voor de sociale huurder en de corporaties. En de Metropoolregio Amsterdam moet vooral zijn eigen boontjes doppen, zo lijkt de boodschap van het komende 'plattelandskabinet'. De verhuurderheffing blijft in zijn huidige omvang en systematiek bestaan. Zelfs de aangekondigde 100 miljoen aftrek voor verduurzaming blijkt pas voor 2021 te zijn: het bedrag loopt op met 25 miljoen euro per jaar.
Het kabinet gaat ook bezuinigen op de huurtoeslag door die niet meer te koppelen aan de koopkracht- maar aan de huurprijsontwikkeling. Dat gaat huurders volgens de Woonbond gemiddeld zo'n 100 euro per jaar kosten. De Woonbond is wel positief over het afschaffen van de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag; er komt een geleidelijke afbouw van de toeslag.
Het kabinet wil doorgaan met het beleid van extramuralisering. Ook mensen met een psychische stoornis moeten zoveel mogelijk wonen en meedoen in de normale samenleving. Gemeenten en woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende en passende woonruimte, "met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom".
Aedes, de koepel van woningcorporaties, is wel verontrust over de beperking van de renteaftrek van de winst van bedrijven: "Deze aftrekbeperking kan grote effecten hebben voor de corporatiesector," waarschuwt Aedes haar leden.

Vrije sector huur

Het kabinet is voor uitbreiding van de middeldure huursector. Daartoe moeten ook de mogelijkheden om sociale huurwoningen te verkopen "ten volle worden benut". Het kabinet wil corporaties omgekeerd meer ruimte geven om middeldure huurwoningen te bouwen in gebieden waar de markt het laat afweten. De zogeheten 'markttoets' wordt vereenvoudigd. De regeringspartijen doen niets doen aan huurbescherming in de vrije sector, maar moedigt gemeenten bij nieuwbouw wel aan "te sturen op prijs". 

Woningproductie

Een stimuleringsprogramma om de woningproductie aan te jagen ontbreekt. Het kabinet wil vooral belemmeringen wegnemen en afspraken maken met "medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders".

Verduurzaming

Aan het eind van deze regeerperiode worden er geen nieuwe woningen meer aangesloten op aardgas. De bestaande woningvoorraad moet stapsgewijs aardgasvrij worden gemaakt. Doelstelling in het regeerakkoord is om in 2021 per jaar 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij te maken. En in 2050 moet de hele voorraad van 6 miljoen woningen duurzaam zijn.
Op korte termijn komt er geld voor isolatie. Op de lange termijn komt er geld voor onder meer warmtepompen en zonneboilers. 
De huidige salderingsregeling voor zonnestroom blijkt al vanaf 2020 te worden vervangen door een terugleververgoeding, terwijl de huidige minister Henk Kamp deze regeling in juli nog had verlengd tot 2023. Duidelijker dan dit wordt het niet; details ontbreken, zodat er nog weinig valt te zeggen over de financiële implicaties van bewoners met zonnecellen. De regeringspartijen geven als motivatie dat ze verwachten dat de kosten van zonnestroom blijven dalen waardoor "met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden". 
Overigens wordt de energiebelasting voor aardgas verhoogd met 3 cent per kubieke meter en voor elektriciteit verlaagd met 0,72 cent per Kwh. 
 
Van het nieuwe kabinet zijn geen majeure ingrepen in de woningsector te verwachten. De meest opvallende maatregelen waren al uitgelekt, zoals de versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de magere 100 miljoen investeringsaftrek van de verhuurderheffing ten behoeve van verduurzaming. Voor de afbouw van het eigen woningforfait wordt na gepruttel in de VVD-achterban geen twintig maar dertig jaar genomen. De woonparagraaf van het Regeerakkoord bevat geen grote ingrepen of investeringen in de woonsector, maar wel een fors aantal beleidsintenties en beperkte maatregelen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS