Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwen in de MRA
“Er worden in Hilversum te veel sociale huurwoningen verkocht”
'Gesprek met corporaties verloopt stroef'

Voor Het Gooi heeft Hilversum flinke bouwambities, ook voor sociale huurwoningen. Daarvan worden er tot 2021 achthonderd nieuw gebouwd. CDA-wethouder Nicolien van Vroonhoven is daar tevreden over, maar de drie corporaties verkopen ook veel. “Zij moeten meer duidelijkheid bieden over hun verkoopprogramma’s. Anders is bijbouwen zinloos.”

 Wethouder Nicolien van Vroonhoven van Hilversum

Zeker, wethouder Nicolien van Vroonhoven van Hilversum voelt zich medeverantwoordelijk voor de druk op de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Maar ze benadrukt dat de mogelijkheden in Het Gooi en Hilversum in het bijzonder van oudsher beperkt zijn. “Bij de oprichting van het Goois Natuurreservaat in 1932 hebben de Gooise gemeenten de afspraak gemaakt dat onze heidegebieden nooit mogen worden bebouwd. Aan die afspraak wordt ook vandaag op geen enkele manier getornd. Bovendien kent Hilversum van oudsher een bescheiden bouwhoogte. Architect Dudok heeft het ons indertijd duidelijk voorgehouden: er wordt niet hoger gebouwd dan de Vituskerk. Voor hoge woontorens bestaat geen draagvlak, noch onder de bevolking, noch bij de gemeenteraad.”

Gunstige plancapaciteit

De totale plancapaciteit is voor Gooise verhoudingen niet eens zo bescheiden, aldus Van Vroonhoven. “Hilversum kent een plancapaciteit van enige duizenden woningen. Daarmee steken we heel gunstig af bij de rest van Het Gooi. We werken aan plannen om ons stationsgebied drastisch te vernieuwen. Niet alleen moet de infrastructuur worden aangepast en de verbinding met het centrum verbeterd. Daar is ook ruimte voor nieuwbouw en verdichting. De plannen daarvoor moeten nog worden uitgewerkt; wellicht kan daar toch wat hoger worden gebouwd. Verder kopen we samen met de twee buurgemeenten het voormalige defensieterrein Crailo van 40 hectare van de provincie Noord-Holland.”

Hilversum

Hilversum heeft bijna 90.000 inwoners en 42.000
woningen. waarvan 31% sociale huurwoningen en 16% particuliere huurwoningen
60% = eengezinswoning
Slechts 13% van de woningen is jonger dan vijftig jaar.

Een gezamenlijk projectbureau zal Crailo ontwikkelen tot een duurzame, energieneutrale, gasloze en groene woonwijk, inclusief sociale woningbouw. Er is ook ruimte voor bedrijvigheid. Door verplaatsing van bedrijven uit stedelijk gebied kunnen elders mogelijk nieuwe woningbouwlocaties worden vrijgespeeld. ”Dergelijke grote bouwlocaties zijn bij ons echter hoge uitzondering. We ontwikkelen ook nog Anna’s Hoeve, het terrein van een voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de rand van Hilversum-Oost, met tussen de vijfhonderd en zeshonderd koop- en huurwoningen, inclusief vrije kavels. Minstens een derde deel moet bestaan uit betaalbare woningen. De maximale bouwhoogte is beperkt tot vijf bouwlagen. Met de eigenaar van het aangrenzende Philips-terrein zijn we eveneens in gesprek over woningbouw, maar ook daar geldt dat aan de rand van de stad, in de nabijheid van onze natuurgebieden, nooit hoog en dicht kan worden gebouwd.”

Kleine bouwlocaties

Voor de rest is de gemeente afhankelijk van betrekkelijk kleine bouwlocaties binnen stedelijk gebied. Woningbouw is soms mogelijk door sloop/nieuwbouw van verouderde zorgcomplexen, transformatie van in onbruik geraakte bedrijfsterreintjes of door herbestemming van leegstaande omroepgebouwen. “Het is ook weer niet zo dat dergelijke mediagebouwen altijd een woonfunctie krijgen. Hilversum is trots op haar geschiedenis als mediastad. De gebouwen uit de begintijd van de omroepen zijn vaak van grote monumentale waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Stebru herontwikkelt het oude KRO-gebouw aan de ’s Gravelandseweg tot 85 appartementen voor senioren. Daarbij blijft het beroemde entreegebouw grotendeels behouden. Hilversum mag, dat menen we heel serieus, geen slaapstad worden. We moeten ook voldoende werkplekken kunnen bieden. Bij de herbestemming van het voormalige gebouw van de Tros hebben we bewust de werkfunctie behouden. En voor het monumentale AVRO-gebouw denken we aan met media verbonden bedrijvigheid.”


Voor de korte termijn - tot en met 2020 – wil de gemeente een kleine tweeduizend nieuwe woningen realiseren. De coalitie van D66, VVD, CDA – met toen ook nog de afgelopen zomer heengezonden SP-wethouder Arjo Klamer - legde bij haar aantreden in 2014 de focus op sociale woningbouw. “We zien dat de bouw van middeldure en dure huur- en koopwoningen wel door de markt wordt opgelost. Politiek is het voor ons belangrijk dat er voldoende nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd.”

Nieuwe problemen

De bouw van sociale huurwoningen door de Alliantie, Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken mag zich dan gunstig ontwikkelen, toch is Van Vroonhoven kritisch over de corporaties. “Het gesprek met de corporaties verloopt stroef. Het kost vaak veel moeite om tot goede afspraken te komen.” Belangrijk knelpunt betreft de woningverkopen. “We bouwen bij om een betere balans te vinden in ons woningaanbod. Tegelijkertijd verkopen de corporaties grote aantallen huurwoningen. Daarmee creëren we nieuwe problemen. Dudok Wonen verkoopt in Hilversum woningen om in Almere aan de slag te kunnen gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De komende maanden zullen de corporaties toch echt meer helderheid moeten bieden over hun verkoopprogramma’s en daarover met ons tot goede afspraken moeten komen.”

 

Nieuw Zuid: Wonen voor alle leeftijden
Aan de zuidkant van Hilversum vlakbij de Zuiderheide maakt een verouderd zorgcentrum van de Amaris Zorggroep plaats voor een nieuwe, gevarieerde woonbuurt met zo’n tweehonderd vrije sector en sociale huurappartementen. Begin dit jaar is de bouw van de eerste twee woongebouwen gestart.
Woningcorporatie Dudok Wonen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied.  De appartementen variëren in oppervlakte van 50 m2 tot 80 m2. Alle appartementen zijn energiezuinig en levensloopbestendig. Ook wordt op het terrein een semi-overdekte stallingsgarage met ruimte voor 130 auto’s gerealiseerd. 
Volgens het door Moke Architecten ontwikkelde stedenbouwkundig plan worden rond een compacte tuin vijf afzonderlijke woongebouwen geplaatst. Om een unieke uitstraling te realiseren, wordt elk appartementengebouw door een andere architect ontworpen. De namen van de gebouwen verwijzen naar heideplanten.
Nieuw Zuid Hilversum krijgt deels een zorgbestemming. Ouderencorporatie Habion heeft gebouw Rubina met 42 appartementen en een ontmoetingsruimte aangekocht. Dat gebouw wordt langjarig aan de Amaris Zorggroep verhuurd voor intensieve verpleeghuiszorg. Later zal Amaris nog een tweede gebouw in gebruik nemen. Alporti biedt 44 sociale huurappartementen voor dementerenden. Dat gebouw heeft vijf groepswoningen voor acht of negen bewoners.
Daarnaast zal de buurt toegankelijk zijn voor andere doelgroepen: jongeren, ouderen, alleenstaanden, stellen en kleine gezinnen. Dudok Wonen biedt in Saphira huurwoningen van 65 tot 80 m2 in de vrije sector. De woongebouwen Alba en Volante zullen in de sociale sector worden verhuurd. Ook is er ruimte voor voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf. Naar verwachting is het nieuwe woongebied in 2021 helemaal klaar.

 

 

 

Bert Pots