Coalitieakkoord Amsterdam: stop op verkoop corporatiewoningen

24.05.18
Onderhandelaars en beoogd wethouders van Amsterdam
Coalitieakkoord Amsterdam: stop op verkoop corporatiewoningen
Het coalitieakkoord van Amsterdam zet in op de bouw van 7.500 woningen per jaar. Van de nieuwbouw moeten 2.500 woningen in de sociale huur vallen en 1.670 in de middeldure huur. Er wordt voortaan op aantallen gestuurd en niet meer op de 40-40-20 verdeling. Corporaties mogen alleen nog bij uitzondering woningen verkopen, maar jaarlijks wel 1.300 woningen in de middeldure huursector verhuren. In het coalitieakkoord zit ook een handreiking naar erfpachters: die krijgen 10 procent extra korting als ze overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.
 
Onder het motto 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat een omvangrijke woonparagraaf, waarin het linkse geluid nadrukkelijk doorklinkt. Het woonbeleid is erop gericht de productie te verhogen, de betaalbare woningvoorraad te vergroten en sneller te verduurzamen. Het verdienvermogen van de Amsterdamse woningcorporaties zal flink afnemen nu er een defacto verbod komt op de verkoop van corporatiewoningen. "Voor elke verkochte woning kunnen we drie nieuwe bouwen", waarschuwde bestuursvoorzitter Rob Haans gisteren nog in Het ParoolCorporaties mogen wel 1.300 woningen per jaar liberaliseren, maar alleen in buurten waar veel gereguleerde woningen (>45%) staan.
Amsterdam wil de corporaties financieel bijstaan door een investeringsfonds op te richten, die goedkope leningen moet gaan verstrekken. Bovendien wordt er 150 miljoen vrijgemaakt voor de transitie naar een 'gasloos' Amsterdam, waarvoor als einddatum 2040 wordt genoemd, tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling.
Om de productie aan te jagen wordt de komende jaren vanuit het Vereveningsfonds circa 700 miljoen euro geïnvesteerd in grondproductie.

Sociale en middeldure huur 

In plaats van de 40-40-20 norm bij elk nieuwbouwproject, formuleert de coalitie zijn programmatische nieuwbouwdoelstellingen in aantallen: jaarlijks 7.500 in totaal waarvan 2.500 sociale huurwoningen en 1.670 middeldure woningen (tot €971). Daarnaast moeten er - samen met de regio - de komende vier jaar minimaal 10.500 tijdelijke en/of permanente studenten-en jongerenwoningen bijkomen. Voor beleggers die sociale huurwoningen willen bouwen, geldt de voorwaarde dat deze minimaal 50 jaar in het sociale segment blijven. 
Defacto komt het aandeel middeldure huur in de nieuwbouw uit op 22 procent, maar inclusief 1.300 liberalisaties wordt wel weer de 40 procent toevoeging uit de eerdere 40-40-20 norm gehaald. Meer nieuwbouw is volgens de coalitiepartijen niet mogelijk vanwege bestaande afspraken: voor de bouw van 5.900 woningen dure huur, 12.500 woningen koop en 4.900 woningen voor jongeren en studenten zijn al contracten afgesloten.  
Volgens de coalitie groeit de voorraad middenhuur door liberalisaties en nieuwbouw van 27.200 woningen nu naar 48.000 woningen in 2025. Daarbij is dan niet vermeld hoeveel er verloren gaan in de bestaande voorraad.  
De collegepartijen stellen een vergaande eis aan de nieuwbouw van middeldure huur: beleggers moeten zich vastleggen dat deze woningen voor altijd in dit huursegment blijven. Tot voor kort was deze eis beperkt tot 15 jaar. De middeldure nieuwbouw wordt daartoe opgenomen in bestemmingsplannen. De inkomensgrens van middenhuur gaat naar een (gezins-)inkomen van € 60.000.

Doorstroming

De coalitie neemt enkele maatregelen om Amsterdammers meer kans moeten geven op een woning. Een 'woonplicht' bij nieuwbouw koopwoningen moet prijsopdrijving tegengaan. Bovendien moet de helft van de huur- en koopwoningen in de vrije sector bij voorrang gaan naar Amsterdammers die een betaalbare woning achterlaten. Ook de 'toewijzingssystematiek' van sociale huurwoningen wordt tegen het licht gehouden om doorstroming te bevorderen en beter in te spelen op woonwensen van woningzoekenden.
Woningdelen blijft mogelijk, maar de collegepartijen komen met nieuwe maatregelen om overlast en prijsopdrijving in te perken. Genoemd wordt een quotum per blok of straat. 

Bouwen voor doelgroepen/wijkaanpak

In het akkoord worden enkele specifieke doelgroepen genoemd waarvoor het de kansen wil verbeteren. Ingezet wordt op het verlagen van wachttijden voor kwetsbare groepen, bevorderen van wooncoöperaties en nieuwe woonconcepten voor onder andere alleenstaanden. In het akkoord staat bovendien een aantal maatregelen die wonen/leefbaarheid en buurteconomie van zwakkere Amsterdamse wijken moet verbeteren. Daar is een bedrag van 40 miljoen euro voor beschikbaar.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS