Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Tot voor kort behoorde de term 'gentrificatie' nog tot het vakjargon van sociaalgeografen. Maar inmiddels leggen ook Parool-journalisten de term al niet meer uit. Voor alle zekerheid: gentrificatie is de term voor het proces waarin draagkrachtiger bewoners en gebruikers meer stedelijke ruimte gaan innemen.

Het stereotiepe beeld van 'Nieuw-West' is veelal dat van een probleemwijk, terwijl de Westelijke Tuinsteden de omvang en de diversiteit hebben van een grote provincieplaats. Voor wie meer wil weten van de ontwikkelingen in het stadsdeel is er nu het boek 'Nieuw-West: Parkstad of Stadswijk'.

De Canon Volkshuisvesting is inmiddels ook in boekvorm verschenen. Eerder verscheen al een digitaal platform waar aan de hand van 25 vensters de grote lijnen van de moderne volkshuisvestingsgeschiedenis werden geschetst. Die digitale versie heeft de voordelen die inherent zijn aan het medium: oneindig uitbreidbaar en actueel te houden.

'Jongens, maak het maar mooi' - Stadsontwikkelaar en ambtenaar in Amsterdam 1963–1986 is het persoonlijke verhaal van Max van den Berg, een ambtenaar die meer invloed had dan menig politicus. Wethouders kwamen en gingen, hij bleef bijna een kwart eeuw op zijn post.

Voor wie zich wil inlezen in de visies van belangrijke stedenbouwers en internationale denkers over de stad is 'De toekomst van de stad' van Zef Hemel een fijne inleiding.

Met het werk van de Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten krijgen weinig mensen direct mee te maken, maar indirect des te meer. De adviezen drukken een belangrijke stempel op de stad. Waarom mocht de kroon op de Shelltoren wel groter worden gemaakt, maar kon een hoektoren op het C&A-gebouw aan het Damrak niet door de beugel?

Raymond Frederiks onderzocht - gesteund door de UvA en Stadgenoot - welke omstandigheden er aan kunnen bijdragen dat 'goedkope scheefwoners' doorstromen naar de vrije sector. Het antwoord op de vraag 'wat wil en kan de scheefwoner in Amsterdam' laat zich raden: niet veel.

Aan het begin van de zomer bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de stadsgrenzen, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tot 2050. De conclusie is dat er in veel stedelijke gebieden nog volop ruimte is voor woningen, namelijk in leegstaande panden en op on- of onderbenutte terreinen.

Hoe word je gelukkig oud in de stad? Dat is vraag van Bas Liesker en Meintje Delisse van Heren 5 architecten zich stelden voor het boek Stadsveteranen. Zij introduceren de term 'stadsveteraan' als alternatief voor senior of oudere.

Jaarlijks krijgen Amsterdamse corporaties en hulpverleners te maken met zo'n tweehonderd gevallen van ernstige woningvervuiling. Stadgenoot-medewerker en deeltijdstudente Chanti Tjon-A-Joe onderzocht voor haar opleiding en in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties hoe de aanpak daarvan in Amsterdam kan worden verbeterd.

In Amsterdam zijn al meer dan twintig zogenoemde Stadsdorpen opgericht. Het zijn initiatieven voor en door bewoners die mede veel aandacht krijgen omdat ze passen in de ideologie van de zelfredzame burger en de 'participatiesamenleving'. In het stadsdorp wordt modern nabuurschap nagestreefd, maar dan niet per se van buren maar van wijkbewoners.

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat concludeert Gerard van Bortel in zijn proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak.

Gezinnen hebben de stad herontdekt. Maar waarom willen meer ouders in de stad blijven wonen? Hoe gebruiken ouders en kinderen eigenlijk hun omgeving? En wat voor eisen stellen ze daar aan? Waar komen ze graag en welke plekken mijden ze?

Een half miljoen huurders woont te duur. Dat is de meest opvallende uitkomst van het tweejaarlijkse onderzoek WoonOnderzoek Nederland (WoON2015). De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. Het WoON wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door het ministerie van BZK in samenwerking met het CBS.

Energielabels zijn de belangrijkste meters voor de energieprestaties van woningen, terwijl ze weinig zeggen over het feitelijk gebruik. Dat concludeert promovendus Daša Majcen van de TU Delft in haar proefschrift 'Predicting energy consumption and savings in dwelling stock; a performance gap analysis in the Netherlands'.

Pagina's