Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Wie kent ze niet: Hofjes - besloten groene woonomgevingen met kleine huizen rond een binnentuin. Het is een typerend onderdeel van Hollandse steden. De auteur van Hofjes, Willemijn Wilms Floet, heeft de hofjes van de Randstad-steden Amsterdam, Leiden, Gouda, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht in kaart gebracht.

Auteur Stephan Steinmetz belicht in dit boek alle aspecten van het leven van duizenden mensen in Asterdorp, het 'dorp voor ontoelaatbaren' in Amsterdam Noord. Aan de hand van interviews, beleidsnotities en privearchieven reconstrueert Steinmetz met een goed oog voor detail, het ontstaan en de uiteindelijke teloorgang van dit 'asocialendorp'.

Dreigen met ontruiming blijkt een probaat middel tegen overlastgevers. Dat blijkt uit een door Regioplan uitgevoerd onderzoek voor het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Het onderzoek baseert zich op tientallen casussen aangeleverd door woningcorporaties en gemeenten.

In het geheel genomen wijken de woonwensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders niet significant af van die van autochtone huizenzoekers. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek uitgevoerd door gebiedsontwikkelaar BPD. Het rapport is geschreven om woningontwikkelaars meer inzicht in de woonwensen van de potentieel grote groep huizenkopers onder de nieuwe Nederlanders.

In het kielzog van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie borrelen allerlei initiatieven op. Een daarvan is het verschijnen van de bundel EU@Amsterdam, met de dubbelzinnige ondertitel 'Een stedelijke raad'. De EU wordt geacht dit half jaar een 'stedelijke agenda' op te stellen. In deze bundel willen de samenstellers daartoe een voorzet gegeven.

Van moestuin tot zelfbouw en van het zelf beheren van met sluiting bedreigde buurthuizen tot het starten van je eigen sociale onderneming. Het afgelopen decennium is een keur aan lokale burgerinitiatieven ontstaan.

Kun je een interessante atlas maken over één stad? De makers van de Bosatlas van Amsterdam is het gelukt. Sla het boek op een willekeurige pagina open en je stuit op interessante kaarten en feitjes. Ook curieuze kaarten overigens: zoals alle moordplekken uit Baantjer-boeken, of de locaties van alle echte liquidaties.

Arm en rijk wonen in Europese steden steeds verder uit elkaar, zo blijkt uit de vergelijkende studie 'Socio-Economic Segregation in European Capital Cities'. Deze ruimtelijke segregatie bedreigt volgens de onderzoekers de sociale stabiliteit en de concurrentiekracht van steden.

Oude fabrieken en scheepswerven spreken tot de verbeelding. In het boek 'Terug naar de fabriek' gingen vijf journalisten op zoek naar het nieuwe leven in oude fabrieken. Ze ontdekten boeiende kunstenaars en bevlogen ondernemers die - na de crisis van 2008 - met beperkte middelen nieuw leven in industriemonumenten hebben weten te blazen.

Er komen steeds meer gemengde complexen met huurders en kopers. Wat vinden kopers en huurders eigenlijk van dat 'gemengd wonen'? Raymond Frederiks onderzocht dat in vijf case-studies ten behoeve van zijn bachelorscriptie. De meningen blijken per complex enorm uiteen te lopen.

In het nieuwe nummer van DASH staat verleden en toekomst van het woonerf centraal. Voor veel Nederlanders zal de meest tastbare herinnering aan 'het woonerf' zijn dat hij er in het pré TomTom-tijdperk hopeloos ronddoolde op zoek naar het huis van verhuisde vrienden.

Volgens de auteurs van De stoep is dit het gebied waar een prettige en gezonde stad begint. In straten waar bewoners in hun voortuintje rommelen of op hun bankje zitten, neemt de leefbaarheid toe. Er wordt zelfs minder ingebroken. Het boek is een pleidooi voor eerherstel van de oud-Hollandse stoep, of op zijn minst voor een overgangsgebied tussen huis en straat waar bewoners elkaar ontmoeten.

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. De in dat jaar verschenen Vierde Nota legitimeerde dat overal in Nederland de schop de grond inging. De nota markeerde een trendbreuk, waarin logistiek en dienstverlening nieuw economisch perspectief moesten bieden voor een natie die haar traditionele industrie had verloren.

Alternatief voor verzorgingshuis? Het is een misverstand dat ouderen zonder zware indicatie door de hervormingen in de langdurige zorg niet meer in verzorgingshuizen mógen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en hotelmatige diensten.

Wie Amsterdam enigszins kent, weet dat er meer is dan de grachtengordel en het Rijksmuseum. Maar wie kent iFabrica in Noord, café In 't Aepjen, de winkel van Stadshout of de Dubbeltjespanden? En in welk buitenrestaurant neem je zelf je barbecuevlees mee en waar drink je biologische borrels?

Pagina's