WOONBELEID

 • 06.06.16

  De huidige beleidsregels voor woningdelen worden nauwelijks nageleefd. Dat blijkt uit een onderzoek van RIGO dat in opdracht van Amsterdam is gedaan. De regels beogen prijsopdrijving en overlast tegen te gaan. Het college heeft inmiddels aangekondigd de regels te gaan versoepelen en daarmee beter aan de huidige praktijk aan te passen.

 • 03.05.16

  Amsterdam veryupt. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers.

 • 10.04.16

  De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. De netto woonuitgaven van eigenaren-bewoners zijn gedaald door lagere hypotheekuitgaven en lagere andere woonuitgaven. De netto woonquote voor kopers is gedaald van 30,1 procent in 2012 naar 27,2 in 2015. In dezelfde periode steeg de netto woonquote voor huurders van 33,9 naar 36,0 procent, aldus het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON2015)

 • 23.03.16
  Amstelveense wethouder Herbert Raat wil minder sociale huurwoningen

  In vergelijking met Amsterdam heeft Amstelveen zeer weinig huurwoningen. Maar van de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat mag de sociale woningvoorraad in zijn gemeente de komende jaren nog flink krimpen. De schaarse nieuwbouwlocaties in zijn stad zijn alleen bestemd voor koop- en vrije sector huurwoningen.

 • 09.03.16

  Amsterdam wil ernstig achterstallig woningonderhoud verminderen. De gemeente gaat strenger optreden tegen eigenaren van panden waar al eerder ernstig achterstallig onderhoud is geconstateerd. Ook gaat de gemeente eigenaren en Verenigingen van Eigenaren beter informeren over het voorkomen van onderhoudsgebreken.

 • 23.02.16

  PakhuisNUL20 van 22 februari gemist? Interview met Eric van der Burg over de bouwambities van Amsterdam. Reacties uit de bouw- en woonsector. Alice Roegholt over 100 Jaar Amsterdamse School en een fel debat over nieuwe vormen van tijdelijke huur. Een vloek of een zegen?

 • 22.02.16
  Update 22-02-2016

  Minister Blok wil de bouw van kleine vrijesector huurwoningen lucratiever maken en hoopt daarmee de woningproductie in de regio's Amsterdam en Utrecht te stimuleren. Zijn plan stuit op scepsis in die steden. Wethouder Ivens van Amsterdam vraagt zich af welk probleem Blok wil oplossen.

 • 15.02.16

  In een reactie op het raadsadres Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBWN) bevestigt het college dat "de grenzen van de afname van de sociale huurvoorraad in Amsterdam in zicht zijn." Het college ziet echter vooralsnog geen reden het collegebeleid bij te stellen. Het IBWN komt binnenkort met een tegenreactie.

 • 04.02.16

  Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar 1200 gevallen van woonfraude ontdekt. Dat heeft geleid tot de sluiting van 167 illegale hotels. Bijna duizend sociale huurwoningen kwamen weer vrij voor verhuur. Zo blijkt uit het overzicht van de werkzaamheden van Zoeklicht over 2015. Ook zijn er 122 bestuurlijke boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

 • 29.01.16

  Het Amsterdams college wil drie kavels beschikbaar stellen voor wooncoöperaties om zelf een gebouw met huurwoningen te realiseren. Er worden daarbij randvoorwaarden opgesteld voor de huurhoogte en het inkomen van de toekomstige huurders. De woningen moeten ook op termijn beschikbaar blijven voor sociale of middeldure huur. De eerste locaties komen op het Centrumeiland en het Havenstraatterrein. Een latere locatie zou in het Archimedesplantsoen moeten komen.

 • 19.01.16
  Woongemeenschap voor studenten, jongeren én statushouders

  Op Riekerhaven in Nieuw-West werd op 5 januari de eerste paal geslagen van Startblok Riekerhaven. Vanaf komende zomer wonen er in dit tijdelijke wooncomplex 250 studenten en jongeren uit de buurt samen met 250 jonge erkende vluchtelingen. De ruim vijfhonderd woonunits van De Key komen van de Houthavens waar zij jaren dienst deden als studentenhuisvesting.

 • 06.07.16
  Huisvesting statushouders onderdeel van integraal programma voor 'urgenten'

  Het Amsterdams college wil de komende twee jaar 2700 extra woningen creëren voor kwetsbare groepen, met name in getransformeerde kantoren en tijdelijke bebouwing. Bottleneck is het vinden van voldoende tijdelijke bouwlocaties, maar wethouder Laurens Ivens en AFWC-directeur Egbert de Vries vertrouwen erop dat het lukt.

 • 10.02.16
  Interview met de nieuwe wethouder Wonen in Almere: Tjeerd Herrema

  Zelfbouw blijft onderdeel van het DNA van Almere. En ruimte voor experimenten ook. Maar de nieuwe wethouder Tjeerd Herrema wil ook graag dat corporaties en institutionele ontwikkelaars bijdragen aan de verdere groei. Hij wil verder het stedelijke karakter versterken en meer prioriteit geven aan bestaande wijken.

 • 17.12.15

  Vanaf 2017 vormen de Wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt Wonen één organisatie. Bij de wijksteunpunten kunnen straks niet alleen huurders maar ook eigenaar-bewoners met vragen terecht. Het ASW-personeel dat werkzaam is voor de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) komt in de nieuwe structuur in dienst van deze vereniging.

 • 17.12.15
  Directeur Max van Engen van Wonen overhandigt eerste exemplaar aan wethouder Ivens. Op de achtergrond Egbert Ottens en Art Klandermans)

  Amsterdam heeft dit jaar 100 jaar een ambtelijke dienst die zich met 'wonen' dan wel volkshuisvesting bezig houdt. Ter gelegenheid daarvan verscheen het boek 'Op de Schouders van Reuzen'. Deze week overhandigde directeur Max van Engen van de Afdeling Wonen het eerste exemplaar aan wethouder Laurens Ivens.

 • 02.12.15

  Amsterdamse verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen vanaf 2016 ondersteuning krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het ontwikkelen van een zonproject. De ondersteuning die de gemeente biedt bestaat uit advies op maat en ondersteuning in het traject om alle leden van de VvE warm te krijgen voor duurzame maatregelen.

 • 30.11.15

  In 2016 krijgen alle ingeschrevenen bij WoningNet in de Stadsregio Amsterdam een korting op de verlengingskosten. Dat kan omdat de inkomsten dit jaar flink zijn toegenomen vanwege de sterke stijging van het aantal ingeschrevenen. WoningNet draaide tot dit jaar niet kostendekkend, maar over 2015 wordt een positief saldo verwacht. De aandeelhouders - de corporaties - hebben besloten de 'winst', alle inkomsten afgezet tegen de extra gemaakte kosten, te verdelen onder alle ingeschrevenen in de vorm van een korting op de verlengingskosten.

 • 30.11.15

  Amsterdam wil dat er tot 2018 nog 2.700 extra betaalbare woningen bijkomen. Het college heeft besloten meer ruimte te bieden voor het huisvesten van kwetsbare groepen. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen wordt op deze manier voorkomen dat de wachttijden voor een woning voor alle Amsterdammers verder oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van de extra opgave voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is aan de corporaties deze extra woningen te realiseren.

 • 25.11.15

  Van Amsterdamse bijstandgerechtigden met een huurachterstand kan straks de huur worden ingehouden op de uitkering. Op deze wijze kunnen huurders huisuitzetting voorkomen. Eerder werd in stadsdeel Zuidoost met woningcorporatie Rochdale een succesvolle proef gedaan met deze werkwijze. Gemeente, maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s) en de woningcorporaties hebben nu afgesproken deze aanpak stadsbreed te gaan toepassen als uitbreiding van de bestaande VroegEropaf-methodiek. Die moet voorkomen dat Amsterdammers schulden opbouwen en in problemen komen.

 • 23.11.15

  Dit jaar krijgen bijna 18.000 Amsterdamse huishoudens een woonkostenbijdrage, dat is 10.000 meer dan in 2014. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de criteria te versoepelen omdat het wonen in Amsterdam duur is. Huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum hebben nu recht op deze bijdrage, tegenover 110 procent vorig jaar. De hoogte van de bijdrage hangt af van de woonlasten.

 • 18.11.15
  Nieuwe regelgeving: aan welke knoppen gaan de corporaties draaien?

  Vanaf 1 januari moeten corporaties ‘passend’ toewijzen: de lagere inkomens moeten de lager geprijsde woningen krijgen. Er zijn verschillende manieren om aan de passendheidsnorm te voldoen, met uiteenlopende gevolgen voor de slaagkansen voor de verschillende doelgroepen. Waarvoor kiezen de corporaties?

 • 18.11.15
  Stelling:

  Begin oktober riep SP-raadslid Erik Flentge woningbouwcorporatie Eigen Haard op om het achterstallig onderhoud in Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost aan te pakken. De klachteninventarisatie repte over vocht en schimmel in de woningen en achterstallig onderhoud aan de buitenzijde. Aansluitend diende Flentge in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een stedelijke onderhoudsnorm en een eenduidige handhaving daarvan.

 • 04.11.15

  De Stichting Erpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil dat er alsnog een referendum wordt gehouden over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Zo heeft de stichting in een brief aan burgemeester Van der Laan laten weten. Nieuwe handtekeningen hoeven daar volgens voorzitter De Lange niet voor worden opgehaald. SEBA verzamelde in 2013 al 35.990 handtekeningen.

 • 23.09.15
  Wooncoöperatie Copekcabana

  De wooncoöperatie is vanaf 1 juli dan wel wettelijk verankerd in de Woningwet, maar de eisen die minister Blok eraan gesteld heeft, maken het bijna onmogelijk dat huurders in de Randstad complexen overnemen. Daarnaast staan Nederlandse banken niet te springen coöperaties een hypotheek te verstrekken. Zo bleek bij een bijeenkomst van PakhuisNUL20 op 21 september.

 • 16.09.15

  Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) richt Amsterdam tijdelijke noodopvang in voor asielzoekers. Amsterdam vangt de komende weken circa 1500 mensen op. De eerste driehonderd vluchtelingen worden vanaf vandaag opgevangen in sportcentrum Caland Osdorp.

 • 22.09.15
  Noodzakelijke tussenfase voor wie in Amsterdam wil wonen

  Woningdelen is normaal geworden voor starters in Amsterdam – ook als je afgestudeerd bent. Zo merkt ook freelance journalist en woningdeler Liza van Lonkhuyzen (24).

 • 22.09.15
  'Friends'-contracten wellicht binnenkort ook in sociale sector

  Anderhalf jaar geleden werden in Amsterdam nieuwe regels van kracht voor woningdelen, het samen huren van een zelfstandige woning. De woonvorm is populair onder met name twintigers. Het college lijkt de regels te willen verruimen. Maar hoever kun je daarmee gaan?

 • 08.09.15

  Tjeerd Herrema (54) volgt Henk Mulder op als wethouder Ruimte, Wonen en Wijken in Almere. De PvdA heeft Herrema dinsdagavond voorgedragen voor het wethouderschap in de gemeente Almere.
  Herrema was van 1999 tot 2006 bestuurder in het toenmalige stadsdeel Zeeburg. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Vanwege technische en financiële problemen bij de aanleg van de nieuwe metrolijn, trad Herrema begin 2009 af. Tot de verkiezingen in 2014 gaf hij enige tijd leiding aan het bestuur in stadsdeel Zuidoost.

 • 02.09.15
  update 2 september 2015
 • 05.08.15

  De VVD Amsterdam vindt het onwenselijk dat (particuliere) verhuurders geen inzicht hebben in het aantal personen dat staat ingeschreven in een verhuurde woning. Raadslid Daniël van der Ree vraagt het college te onderzoeken of dit kan worden gewijzigd. Volgens Van der Ree kan dit bijdragen aan het verminderen van fraude, overlast en schending van het huurcontract.

 • 03.08.15

  Voor de meeste sociale huurwoningen in Amsterdam betekent de invoering van de nieuwe puntentelling dat de maximale huurprijs stijgt, zo blijkt uit berekeningen van het Amsterdams Steunpunt Wonen. In de wijken binnen de Ring A10 bedraagt de stijging gemiddeld 10 procent. In sommige individuele gevallen daalt de maximale huurprijs. In dat geval kunnen huurders een verzoek tot huurverlaging doen. De stijging van de maximale huurprijs heeft niet direct gevolg voor de zittende huurder.

 • 01.07.15

  Een starter binnen de sociale huursector zal het misschien niet zeggen - zijn wachttijd bedraagt nog negen jaar - , maar de dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt lijkt in 2014 enigszins aan het terugkeren. Dat blijkt ook uit het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

 • 23.06.21
  Exit-interview: Art Klandermans bleef de man van de inhoud

  De souffleur van opeenvolgende wethouders Wonen neemt afscheid. Art Klandermans (63) stopt er deze zomer mee. Buiten de sector is hij nauwelijks bekend, maar als hoogste beleidsadviseur heeft hij gedurende vele jaren grote invloed gehad op het bouwen en wonen in Amsterdam. Voor één keer treedt hij uit de coulissen.

 • 16.09.15
  Corporaties hebben zich belangrijke aanpassingen al eigen gemaakt

  Op 1 juli wordt de nieuwe Woningwet van kracht. Voor de corporaties in de regio Amsterdam zijn de gevolgen vooralsnog beperkt, zo bleek uit een publiek interview met drie bestuurders tijdens PakhuisNUL20. De corporaties hebben zich al aangepast aan de nieuwe tijd. Er komen vooral veel meer administratieve verplichtingen op hen af. Bovendien bestaat over veel zaken nog onduidelijkheid.

 • 22.06.15

  Amsterdamse corporaties mogen ook hun eigen woningbezit niet slopen en vervangen door marktwoningen zonder markttoets. Dat betekent dat als een marktpartij wil bouwen, de corporatie dat niet mag doen. Dat staat expliciet in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) dat de minister op de valreep voor de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet publiceerde. De minister negeert daarmee een motie van de Eerste Kamer. Zowel Woningwet als BTIV treden per 1 juli in werking.

 • 18.06.15

  Een vijftal professionals uit de volkshuisvesting wil het Duitse model van de coöperatieve woonvereniging naar de Randstad brengen. Startkapitaal is volgens hen het probleem niet, wel het verkrijgen van een geschikte startlocatie in Amsterdam. Men doet een beroep op de gemeente om een locatie beschikbaar te stellen voor dit initiatief voor middengroepen.

 • 17.06.15

  Een starter binnen de sociale huursector zal het misschien niet zeggen - zijn wachttijd bedraagt nog negen jaar - , maar de dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt keert in 2014 enigszins terug. Dat blijkt ook uit het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Het aantal nieuwe verhuringen en woningverkopen is sinds het uitbreken van de crisis in 2007 gestaag gedaald, maar in 2014 werd die trend doorbroken. In veel sectoren was er een toename van het aantal nieuwe contracten.

 • 17.06.15

  Amsterdamse corporaties hebben de stedelijke afspraken over het aanbieden van goedkopere huurwoningen gehaald. Dat staat in het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). In 2014 boden zij 64 procent van de vrijkomende huurwoningen aan beneden de hoge aftoppingsgrens van 618 euro. Dat was in 2013 59 procent.

 • 24.06.15
  Betaalbaarheid wordt speerpunt in corporatiepraktijk komende jaren

  Betaalbaarheid krijgt in de nieuwe samenwerkafspraken tussen corporaties, gemeente en huurders hoge prioriteit. De Amsterdamse woningcorporaties gaan meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een dynamische corporatievoorraad van ten minste 162.000 sociale huurwoningen.

 • 16.06.15

  De Amsterdamse woningcorporaties gaan tot 2020 meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een dynamische voorraad van tenminste 162.000 sociale huurwoningen. Dat is de kern van samenwerkingsafspraken tussen gemeente, AFWC en Huurdersvereniging Amsterdam. Maar anders dan in eerdere prestatieafspraken krijgt betaalbaarheid nu de hoogste prioriteit.

 • 12.06.15
  Woonduur vervalt

  Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij WoningNet, krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben afgesproken dat WoningNet tot eind dit jaar woonduur omzet naar inschrijfduur. De deadline was 1 juli.

 • 09.06.15

  Rochdale heeft in 2014 grote stappen gezet naar een gezonde organisatie, zo schrijft de raad van bestuur in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014. De betere positie is het resultaat van bezuiniging op de organisatie en het terughoudend investeringsbeleid van de afgelopen jaren. Volgens Rochdale ontstaat daardoor in de komende periode ruimte de huren te matigen, meer te investeren in bestaand bezit, maar ook voor het ophogen van de budgetten voor onderhoud en leefbaarheid.

 • 03.06.15

  Woonbootbewoners die hun boot een groot deel van het jaar verhuren aan toeristen moeten gaan oppassen. De gemeente Amsterdam wil deze verhuur aan banden gaan leggen. Daartoe worden de regels voor toeristisch verhuur van woonboten gelijkgesteld aan de regelgeving voor toeristisch verhuur van woningen. Dat betekent dat de hoofdbewoner zijn boot maximaal aan vier personen, hoogstens 60 dagen per jaar mag verhuren. Bovendien moet er toeristenbelasting worden betaald.

 • 02.06.15

  Er komt een overgangsperiode voor de mensen die gebruik willen maken van de regelingen “Tijdelijk behoud woonduur” en “Tijdelijk behoud inschrijfduur”. Deze regelingen vervallen per 1 juli omdat de woonduur vervalt als volgordecriterium bij toewijzing van sociale huurwoningen. Dankzij de coulanceregeling waartoe de Stadsregio Amsterdam en de corporaties hebben besloten, blijven de genoemde regelingen nog twee jaar geldig. Het ‘Samenvoegen van woonduur’ voor samenwonenden is vanaf 1 juli niet meer mogelijk.

 • 22.05.15

  Amsterdam wil langs de weg der geleidelijkheid het aantal woningen geschikt voor ouderen uitbreiden, zo blijkt uit het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 van wethouder Laurens Ivens. Meer bestaande woningen worden exclusief bestemd voor senioren, sociale nieuwbouw moet voor 90 procent 'aanpasbaar' worden gebouwd en verhuizen naar een meer geschikte woning in de buurt moet eenvoudiger worden.

 • 18.05.15

  Komend najaar wordt een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd voor aanpassing van de woningwet voor woonschepen. In de toekomstige situatie zullen woonschepen als bouwwerk worden aangemerkt waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ook het Bouwbesluit 2012 wordt van toepassing op 'drijvende objecten'. Alleen nieuwe woonschepen krijgen in de praktijk met deze nieuwe wet te maken.

 • 13.05.15
  Consequenties nieuwe Huisvestingswet voor de Stadsregio Amsterdam

  Uiterlijk 1 juli moeten gemeenten de nieuwe Huisvestingswet hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing van de woonduur. Maar er sneuvelen ook tal van maatwerkregelingen en kleine gemeenten mogen minder woningen bestemmen voor eigen inwoners.

 • 08.05.15
  Ontwikkeling aantal verhuringen

  Na jaren van oplopende stagnatie neemt het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in de Stadsregio iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

 • 13.05.15

  De tarieven van WoningNet worden op korte termijn niet verlaagd. Politici verenigd in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam hadden de corporaties per motie opgeroepen de inschrijfkosten te verlagen. De corporaties staan pas open voor lagere tarieven wanneer WoningNet kostendekkend werkt.

 • 08.05.15
  Maar wachttijden lopen nog verder op

  Na jaren van oplopende stagnatie nam het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector in 2014 iets toe. Maar het blijft onverminderd lastig om in de regio Amsterdam aan een sociale huurwoning te komen, zo blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2014. En een kwestie van veel geduld: de gemiddelde inschrijfduur liep op tot 8,7 jaar en voor een woning melden zich vaak honderden geïnteresseerden.

Pagina's