Verkiezingsprogramma VVD: 'Twintig procent sociale nieuwbouw wel voldoende'

03.10.2017
Image

In Amsterdam moeten de komende tien jaar honderdduizend nieuwe woningen worden gebouwd, zo schrijft de VVD in het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma. De helft daarvan zal in de visie van de liberalen bestaan uit betaalbare middenhuur. De corporatieproductie kan beperkt tot maximaal twintig procent, met name voor studenten. De resterende dertig procent valt in de categorie dure huur- en koopwoningen.

"Het aandeel sociale huur in het woningaanbod moet omlaag worden gebracht", zo zegt lijsttrekker Eric van der Burg. "Alleen zo kan Amsterdam een gemêleerde stad blijven waar verschillende inkomensgroepen en gezinssamenstellingen een plek vinden." Volgens de VVD is het niet meer van deze tijd dat 57 procent van alle woningen in Amsterdam een gesubsidieerde huurwoning is. Amsterdam moet in de visie van de liberalen geen stad zijn voor alleen armen en rijken. In 2022 dient daarom maximaal de helft van alle woningen in Amsterdam nog een gesubsidieerde huurwoning te zijn, als eerste stap in de richting van het nationale gemiddelde.

Studenten zijn van groot belang voor de creativiteit, levendigheid en economische groei van de stad. Daarom wil de VVD dat er in de sociale sector met name studentenwoningen worden gebouwd. Doel is om tot 2022 minstens achtduizend tijdelijke en permanente studentenwoningen te realiseren. De VVD wil verder mensen met een schaars maatschappelijk beroep voorrang geven bij een sociale huurwoning. Een deel van de sociale voorraad moet overigens wel via loting bereikbaar blijven.

Om meer ruimte te creëren voor middeninkomens moeten jaarlijks vijfduizend woningen in het middensegment worden bijgebouwd. Ook wil de VVD dat corporaties jaarlijks minimaal drieduizend woningen verkopen aan particulieren. Voor de zittende huurder zouden daarbij gunstige voorwaarden moeten gelden. Verder moet Amsterdam in het topsegment meer mogelijkheden bieden voor 'topwoonmilieus'. Daarnaast wil de VVD meer ruimte bieden aan zelfbouw.

Bij de bouw van nieuwe woningen kiest de VVD in principe voor verdere verdichting van Amsterdam. IJburg uitgezonderd. De uitbreiding van de stad mag volgens Van der Burg niet leiden tot honderdduizend extra auto's. Dat kan de stad niet aan. De VVD pleit daarom voor verbetering van de infrastructuur, zoals de aanleg van een Oost/West-metrolijn. Ook hamert de VVD op 'schoon-heel en veilig'. Voor de reiniging van de stad moeten vijfhonderd extra mensen worden ingezet. En het aantal handhavers moet verdubbeld naar 800 medewerkers. De overlast van tijdelijke verhuur kan verminderd door de grens voor vakantieverhuur te verlagen naar dertig dagen.

Verder wijdt de VVD een speciaal hoofdstuk aan duurzaamheid. Alle nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2020 energie-neutraal worden opgeleverd. Ze moeten zo veel mogelijk gebouwd zijn met het oog op een duurzame samenleving. Ook krijgen de corporaties een taakstelling opgelegd. In 2030 moeten alle corporatiewoningen energie-neutraal zijn. Woningcorporaties moeten de bestaande sociale woningbouw daarom versneld verduurzamen. Daarbij gaat de partij ervan uit dat de corporaties deze investering snel kunnen terugverdienen door de huren te verhogen. Dat kan door de lagere energiekosten.
Eigenaren van panden die goed geïsoleerd of energie-neutraal zijn, kunnen een korting krijgen op de Onroerende Zaakbelasting.

Tot slot pleit de VVD opnieuw voor een herziening van het erfpachtstelsel. De huidige erfpachters moeten de mogelijkheid krijgen met extra korting de grond onder hun huis te kopen. Het moet mogelijk worden de koopsom in termijnen te betalen. Ook wordt de zogeheten buurtstraatquote afgetopt naar dertig procent. Het verkiezingsprogramma met als titel 'Durf & Optimisme' wordt eind oktober vastgesteld door de leden.