Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van State haalt streep door studentencampus Amstelveen

Image

Bouw van een nieuwe campus met 2.500 studentenwoningen op kantorenlocatie Kronenburg in Amstelveen is niet mogelijk. De Raad van State heeft woensdag het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg vernietigd. Zonder toestemming van de minister van Infrastructuur is zo’n groot woningbouwplan niet mogelijk, aldus de afdeling bestuursrechtspraak. Duwo en de gemeente Amstelveen reageren teleurgesteld.

Volgens de Raad van State is het bestemmingsplan in strijd met de Wet luchtvaart. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor geen ‘verklaring van geen bezwaar’ verleend. Zonder deze wettelijk vereiste verklaring van de minister is zo’n woningbouwproject niet mogelijk binnen het zogenoemde beperkingengebied rond luchthaven Schiphol. 

Om het woningtekort voor studenten het hoofd te bieden, wilde de gemeente Amstelveen met het bestemmingsplan van de leegstaande delen van de kantorenlocatie Kronenburg een studentencampus maken die aansluit bij de bestaande campus Uilenstede. De minister heeft daar bezwaar tegen en kwam tegen het bestemmingsplan in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak. De nieuwe studentencampus komt te liggen in een zone van aanvliegroutes. Het zogenoemde Luchthavenindelingbesluit Schiphol staat woningbouw zoals die in het bestemmingsplan is voorzien in dit gebied niet toe vanwege het vliegtuiglawaai, aldus de minister.

De wet schrijft voor dat alleen van de regels van het Luchthavenindelingbesluit kan worden afgeweken, als de minister een verklaring afgeeft dat hij hiertegen geen bezwaar heeft. De Amstelveense gemeenteraad heeft het bestemmingsplan echter vastgesteld zonder dat de minister zo’n verklaring heeft verleend. Het Luchthavenindelingbesluit is sinds 2018 gewijzigd waardoor de gemeenteraad meende mogelijkheden te zien om de studentencampus toch zonder de vereiste verklaring van geen bezwaar te verwezenlijken. Naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak zijn er binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit weliswaar mogelijkheden om een uitzondering te maken op het daarin opgenomen woningbouwverbod, maar dat geldt alleen voor kleinschalige projecten en niet voor een grootschalig project met 2.500 nieuwe studentenwoningen.

Het Luchthavenindelingbesluit staat verder ook nog wel toe dat gebouwen kunnen worden herbouwd of vervangen door gebouwen “van gelijke aard en gelijke schaal”. Maar daar kan de gemeente zich volgens de Raad van State evenmin op beroepen. Er stond een onderwijsgebouw, maar er komen woningen voor terug. “Een onderwijsfunctie is niet gelijk aan een woonfunctie”, aldus de afdeling bestuursrechtspraak. En er stond ook een woonzorgcentrum dat in 2013 is gesloopt. Dat centrum had een capaciteit van 250 woningen. Met het toestaan van 950 studentenwoningen en 550 kamers op het bouwvlak van het voormalige woonzorgcentrum wordt in ieder geval niet voldaan een de eis van ‘herbouw met gelijke schaal’.

Duwo is zwaar teleurgesteld over de uitspraak. Volgens bestuurder Anneleen Lagae gaat de Raad van State totaal voorbij aan de strijd tegen de wooncrisis. "In de hele uitspraak wordt met geen woord gerept over de grote maatschappelijke opgave waar we voor staan. Het is een puur formele uitspraak: vliegen gaat boven wonen. Wet- en regelgeving zal moeten worden aangepast zodanig dat er toch gebouwd kan worden. De minister voor Volkshuisvesting en het kabinet zijn aan zet om orde op zaken te stellen", aldus Lagae. Ze zegt de strijd niet op te geven. Samen met de gemeente Amstelveen wordt nagegaan of er binnen de uitspraak toch nog mogelijkheden zijn studentenwoningen te bouwen.

Wethouder Floor Gordon (D66) van Ruimtelijke Ordening is niet minder teleurgesteld. Zij vreest dat veel tijd verloren gaat voordat het gebied kan worden gerevitaliseerd. "Minister Harbers heeft begrip voor onze situatie, maar wil eerst de luchtvaarwetgeving wijzigen voordat we verder over Kronenburg kunnen praten. Dat betekent dat veel tijd verloren gaat, terwijl de woningnood in die tijd alleen maar zal toenemen." Door de uitspraak ontstaan ook problemen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. "We vragen het kabinet of we zolang dat nodig is deze vluchtelingen toch kunnen opvangen in Kronenburg", aldus de wethouder.