Positieve reacties op rapport parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties

30.10.2014

"Na eerste lezing is het goed te constateren dat de commissie pleit voor een scherpere afbakening van de corporatietaken", aldus minister Blok van Wonen. "Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties." Blok meldt dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie betrekt bij de behandeling van de Herziening Woningwet.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting herkent zich in de hoofdlijnen van het eindrapport en stelt vast dat de commissie aandacht heeft voor de lastige omstandigheden waarin CFV heeft moeten opereren. Eén van de achttien aanbevelingen is het inrichten van een onafhankelijk krachtige Woonautoriteit, iets waar CFV meermalen voor pleitte. "Het is nu aan de politiek om te zorgen dat het voorstel voor een onafhankelijke externe toezichthouder op woningcorporaties wel de politieke eindstreep haalt", aldus CFV-directeur Daphne Braal.

Het WSW onderschrijft de hoofdaanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties wanneer zij pleit voor steviger prestatieafspraken. Dat geldt ook voor de conclusie van de commissie, dat het WSW op de goede weg is door meer nadruk te leggen op professioneel risicomanagement en cultuurverandering. Het WSW steunt de aanbeveling van de commissie dat er een toezichthouder dient te komen. Tegelijkertijd vindt WSW het jammer en niet consequent dat de commissie WSW onder toezicht plaatst van de minister en dat er zo politieke invloed komt op de borging. WSW pleit al geruime tijd voor onafhankelijk toezicht.

Ook de Woonbond kan zich in grote lijnen vinden in het donderdag gepresenteerde rapport. Zo moeten moeten huurders meer te zeggen krijgen. De commissie stelt dat huurders een stevigere positie moeten krijgen in het overleg met de corporatie over het te voeren beleid. Dat betekent dat huurdersorganisatie meer rechten en financiële middelen krijgen om een tegenmacht te kunnen zijn voor de verhuurder.
“Een grotere tegenkracht van huurders had waarschijnlijk veel uitwassen kunnen voorkomen. Zo kunnen corporatiedirecteuren minder makkelijk gewoon hun gang gaan'', zo zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. Uit een ledenpeiling van de Woonbond blijkt ook dat bijna negentig procent van de huurders vindt dat meer zeggenschap misstanden bij verhuurders kan voorkomen. “Nu zitten huurders met de brokken van wanbeleid. Het is tijd dat ze een stevige stem krijgen in het vormen van dat beleid. Het gaat immers over de huur die zij betalen en het dak boven hun hoofd.” De commissie adviseert huurdersorganisaties gekwalificeerde adviesrechten en instemmingsrecht te geven bij grote beleidsbeslissingen. Daarnaast bepleit de commissie voor meer 'directe democratie' door het houden van een huurdersraadpleging. Gemeenten en huurders krijgen ook een grotere rol in het lokale woonbeleid.
De aanbevelingen voor een versterking van het interne toezicht en het in het leven roepen van een onafhankelijke externe toezichthouder steunt de Woonbond ook van harte. “Het is wel pijnlijk duidelijk geworden dat het toezicht op de corporaties volstrekt onvoldoende was. Een onafhankelijk toezichthouder, die ook sancties op kan leggen en kan ingrijpen, is dan ook noodzakelijk'', aldus Paping. En de Woonbond is tevreden dat commerciële activiteiten niet langer worden toegestaan.