'Meer regie gemeenten nodig in zorg voor kwetsbare huurders'

09.06.2020
Image

Gemeenten moeten meer regie nemen in de samenwerking tussen corporaties en zorgaanbieders bij de ondersteuning van (psychisch) kwetsbare huurders. Dat concludeert koepelorganisatie Aedes na een onderzoek over ambulante zorg in de wijken.

Uit gesprekken met organisaties en uit een enquête onder voornamelijk woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties komt naar voren dat de zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen in corporatiewijken tekortschiet en dat de samenwerking tussen partijen op wijk- en bestuurlijk niveau beter kan. Gemeenten vullen hun regiefunctie rond wonen en zorg, zo concluderen onderzoekers van Andersson Elffers Felix, nog onvoldoende in en de budgetten voor zorg en ondersteuning zijn ontoereikend of versnipperd. Ook dienen zich praktische problemen aan. Veel wijkteams werken vraaggericht, terwijl mensen in een kwetsbare positie vaak niet of te laat om hulp vragen.

“Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat”, zo verklaart Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en lid van het bestuur van Aedes. “Wij maken ons zorgen over de toename en de zorg van de kwetsbaren in onze wijken. Samen met partners willen wij naar oplossingen zoeken.” Volgens haar is het belangrijk dat gemeenten de regie nemen en dat de zorg en ondersteuning beter toegankelijk wordt. Zo moeten mensen in een kwetsbare positie altijd kunnen terugvallen op een herkenbare ondersteuner. Ook zou het volgens haar helpen als omwonenden of professionals in de wijk een aanspreekpunt hebben die de juiste partijen kan inschakelen. “Deze vroege signalering van problemen, de zogeheten waakvlamfunctie, is in het huidige zorgsysteem te vaak afwezig en moet weer terugkomen in de wijken.”