Geen referendum over erfpacht

21.06.2017
Image
Er komt geen referendum over de vernieuwing van de erfpacht. Volgens de Initiatief- en Referendumcommissie is de herziening niet referendabel. Volgens de commissie zijn alleen raadsbesluiten referendabel. De bevoegdheid tot de erfpachtherziening ligt formeel bij het college en niet bij de raad. Dit omdat het vaststellen van erfpachtbeleid een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft. Op grond van de huidige ordening is het volgens de experts van de commissie dan ook niet mogelijk een referendum over de erfpachtbesluiten te houden.
De erfpachtersvereniging SEBA probeert juist een referendum te organiseren. In de vorige collegeperiode had de vereniging al eens de benodigde handtekeningen daarvoor ingezameld, maar toenmalige wethouder Maarten van Poelgeest trok toen zijn herzieningsvoorstel in. Inmiddels is SEBA bezig met een nieuwe handtekeningactie. Dat blijkt nu verspilde moeite. "Het college betreurt het gerezen misverstand," aldus burgemeester Van der Laan.
 

Trefwoorden