Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Jaarboek 2014 AFWC
Amsterdamse corporaties in cijfers

Het Jaarboek 2014 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bevat weer een stortvloed aan cijfermateriaal over de werkzaamheden en prestaties van de Amsterdamse corporaties. Op deze pagina een greep uit de gegevens.

De sociale huursector krimpt

De Amsterdamse woningvoorraad bestond in 2013 voor 45 procent uit corporatiewoningen tot €699 huur. Het aandeel vrijesectorhuur steegvan 9 naar 11 procent door nieuwbouw (+398) én door liberalisering van - vooral particuliere - sociale huurwoningen (+2 procentpunt). Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is afgenomen van 58 procent in 1995 naar 45 procent in 2013. In 2013 daalde de sociale voorraad corporatiewoningen relatief weinig. Weliswaar verkochten de corporaties 1915 bestaande huurwoningen, maar er werden ook 1119 sociale huurwoningen opgeleverd; overigens vooral studentenwoningen. Er werden 549 huurwoningen gesloopt. Eind 2013 waren er 192.132 corporatiewoningen.

Segmentatie Amsterdamse Woningvoorraad

Minder reguliere huurwoningen beschikbaar

De reguliere verhuur via WoningNet zakte naar 5864 sociale huurwoningen. Bestaande huurders blijven zitten en het aanbod neemt af. De afwachtende houding van bestaande huurders geeft starters relatief meer kans; 62 procent van de aangeboden woningen ging naar hen. De gemiddelde inschrijfduur van starters zakte iets van 8,3 naar 8,1 jaar (zie pag. 14 voor cijfers voor de Stadsregio).

De verhuur via WoningNet geeft geen volledig beeld. In totaal boden de Amsterdamse corporaties in 2013 bijna drie keer zoveel woningen aan voor verhuur (17.106 woningen). Dat komt vooral door de doorstroming in de studentenhuisvesting. Daarnaast verhuurden de corporaties flink wat woningen in de vrije sector (2206) en via tijdelijke verhuur (924). In de vorige NUL20 staat een volledig overzicht van de corporatieverhuringen.

Verhuur via WoningNet

Aanbiedingsafspraken gehaald

De corporaties hebben zogeheten ‘aanbiedingsafspraken’ met de gemeente. Deze zijn in 2013 gewijzigd; ze bleken om allerlei redenen niet meer haalbaar. In de nieuwe afspraken worden geen aantallen meer genoemd, maar uitsluitend percentages: minimaal de helft van alle nieuwe verhuringen heeft een huurprijs onder 597 euro (de aftoppingsgrens van de huurtoeslag voor gezinnen met kinderen) en maximaal een kwart boven de liberalisatiegrens van 699 euro. De corporaties voldeden ook in marktgebied 1 (Centrum + Zuid) aan de nieuwe afspraken: 58 procent werd daar verhuurd beneden de 597 euro en 23 procent in de vrije sector. Over de gehele stad werd 59 procent beneden de 597 euro verhuurd en 17 procent in de vrije sector.

Nieuwe verhuringen corporatiewoningen 2013

Huren zijn nog relatief laag

De combinatie van kleine woningen en een geringe mutatiegraad zorgt ervoor dat de huren in Amsterdam relatief gematigd zijn gebleven. Iets minder dan de helft van de corporatiewoningen (45%) heeft een huur beneden de 450 euro en 82 procent een huur beneden de 597 euro (de aftoppingsgrens). Na mutatie stijgt de huur vaak aanzienlijk. De corporaties verhuren momenteel 5 procent van hun bezit in de vrije sector, waarvan 60 procent in het middensegment (tot €930).

Onderverdeling corporatiebezit  in huurklassen