Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Vierde verdieping
Afname sociale voorraad in Centrum: zo zit het

Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 zijn er 231.000 zelfstandige huurwoningen met een huur onder de liberaliseringsgrens, waarvan 178.000 corporatiewoningen en bijna 53.000 particuliere huurwoningen.
Volgens het Jaarboek 2014 van de AFWC zijn er 192.132 woningen en onzelfstandige eenheden in corporatiebezit. Daarvan zit zo’n 95 procent in de gereguleerde huursector.
In de naoorlogse vernieuwingsgebieden - Zuidoost, Noord en Nieuw-West - neemt de corporatievoorraad het sterkst af, conform de doelstellingen van het stedelijk beleid. Het corporatiebezit nam deze eeuw flink toe in stadsdeel Oost, maar ook nog in het centrum dankzij nieuwbouw op o.a. Westerdokseiland en Funen. In 2013 werden in stadsdeel Centrum 124 corporatiewoningen verkocht op een totaal van 18.000. Van een ‘uitverkoop’ van de corporatievoorraad is daar kortom tot op heden geen sprake.

Centrum

In het centrum staan circa 26.000 reguliere sociale huurwoningen, oftewel 52 procent van de totale woningvoorraad in dat stadsdeel. Daarvan zijn er 15.000 eigendom van corporaties (opgave gemeente). Het totale corporatiebezit in het centrum (inclusief o.a. vrije sector en onzelfstandige eenheden voor senioren en studenten) is nog een aantal duizenden woningen groter: ruim 18.000.
Daarvan zijn er 5820 van Ymere, waarvan 5255 (eigen opgave) zelfstandige huurwoningen. Ruim 96 procent daarvan bestaat volgens eigen opgave uit sociale huurwoningen. Ymere schat in dat er daarvan de komende periode jaarlijks honderd verdwijnen door sloop, verkoop en liberalisering. In 2020 verwacht Ymere in het centrum ruim 400 woningen in de vrije sector te verhuren (8,8%); het zijn er nu zo’n 180.
De woningvoorraad in Amsterdam-Centrum bestaat voor 22 procent uit particuliere huurwoningen. Ruim 60 procent daarvan wordt onder de liberalisatiegrens verhuurd, voor een substantieel deel nog voor huren onder de 425 euro. Regelmatig wordt de verwachting uitgesproken dat de particuliere sociale voorraad in het centrum op termijn voor een aanzienlijk deel gaat verdwijnen. Het gemoderniseerde puntenstelsel geeft daartoe in ieder geval veel meer mogelijkheden dan voor 2011.

Beschikbaarheid

Aantallen is één ding, beschikbaarheid iets geheel anders. Er komen zeer weinig reguliere sociale corporatiewoningen vrij in het centrum, in 2013 slechts 291 via WoningNet en 168 via directe bemiddeling (instellingsplaatsen en noodgevallen). In totaal hadden de corporaties in stadsdeel centrum 1160 nieuwe verhuringen, waarvan bijna de helft aan studenten en 141 aan huurders van vrijesectorwoningen (29%).


De data uit de grafieken zijn afkomstig uit het Jaarboek AFWC 2014 en 2013, tenzij anders vermeld

Fred van der Molen