Amsterdam, Zaanstad en Lelystad krijgen ruim 120 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

15.07.21
Brandarisflat in Peldersveld
Amsterdam, Zaanstad en Lelystad krijgen ruim 120 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds
Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. In de Metropoolregio Amsterdam ontvangen Zaanstad (43,4 miljoen), Amsterdam (41 miljoen) en Lelystad (39,2 miljoen) bijdragen. De aanvraag van Amsterdam is slechts voor minder dan de helft gehonoreerd, die van Haarlem is zoals verwacht geheel afgewezen. Met de subsidies maakt het kabinet het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden eerder mogelijk. In totaal kunnen dankzij de subsidies in heel Nederland verbeterplannen voor bijna 22.000 woningen worden uitgevoerd. Het gaat daarbij grotendeels om renovatie, maar ook om projecten met transformatie en sloop/nieuwbouw.
 
Zaanstad had 56 miljoen aangevraagd en krijgt 43,5 miljoen voor verbeterplannen in Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Wethouder Songül Mutluer: “Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen, in de openbare ruimte, voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners. Want voorop staat dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welzijn van bewoners." Zaanstad typeert zichzelf als een middelgrote gemeente met grootstedelijke problematiek op het gebied van armoede, veiligheid en kansengelijkheid.
 
Amsterdam had 85 miljoen aangevraagd voor langjarige investeringen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Alleen de aanvraag voor Zuidoost is gehonoreerd met 40 miljoen euro. Wethouder Marieke Van Doorninck vindt dat geweldig nieuws: "Hiermee kunnen we aan de slag met het verbeteren en verduurzamen van duizenden woningen, door het aanpakken van achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek en de lage energielabels. Door deze lange termijn investering gaat voor bewoners het woonplezier omhoog en de energiekosten omlaag.”
Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds ondersteunt Amsterdam bij het realiseren van het Masterplan Zuidoost. Voor Nieuw-West is ook een dergelijk integraal langjarig plan in ontwikkeling, maar daarvoor is dus geen extra steun van het Rijk voor beschikbaar. Amsterdam wijst er op dat ook hier bewoners steeds vaker te maken hebben met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. "Hier ligt een belangrijke opgave voor een nieuw kabinet."
 
Lelystad krijgt de aangevraagde 39 miljoen volledig. De bijdrage was aangevraagd om de renovatie en verduurzaming van 750 particuliere woningen in Lelystad Oost mogelijk te maken, de eenzijdige woningvoorraad te doorbreken en de openbare ruimte aan te pakken. De woningcorporatie Centrada gaat in het gebied 2.000 woningen aanpakken, aldus wethouder Elzakalai.

Vooral voor particuliere woningen

De regeling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro was twee keer overtekend. Toch is niet het gehele bedrag toegekend, maar vooralsnog 'slechts' 412,6 miljoen. Deze middelen zijn verdeeld over heel Nederland, waarbij prioriteit is gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en dertien grens- en krimpregio’s. Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. 
Opmerkelijk is dat de subsidies grotendeels gericht zijn op herstructurering van particuliere woningen (80%). Slechts 20 procent betreft corporatiewoningen. Het overgrote deel van de gehonoreerde projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. 
klik op illustratie voor vergroting

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.