Amsterdam, Zaanstad en Lelystad krijgen ruim 120 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

15.07.2021
Image
Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. In de Metropoolregio Amsterdam ontvangen Zaanstad (43,4 miljoen), Amsterdam (41 miljoen) en Lelystad (39,2 miljoen) bijdragen. De aanvraag van Amsterdam is slechts voor minder dan de helft gehonoreerd, die van Haarlem is zoals verwacht geheel afgewezen. Met de subsidies maakt het kabinet het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden eerder mogelijk. In totaal kunnen dankzij de subsidies in heel Nederland verbeterplannen voor bijna 22.000 woningen worden uitgevoerd. Het gaat daarbij grotendeels om renovatie, maar ook om projecten met transformatie en sloop/nieuwbouw.
 
Zaanstad had 56 miljoen aangevraagd en krijgt 43,5 miljoen voor verbeterplannen in Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Wethouder Songül Mutluer: “Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen, in de openbare ruimte, voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners. Want voorop staat dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welzijn van bewoners." Zaanstad typeert zichzelf als een middelgrote gemeente met grootstedelijke problematiek op het gebied van armoede, veiligheid en kansengelijkheid.
 
Amsterdam had 85 miljoen aangevraagd voor langjarige investeringen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Alleen de aanvraag voor Zuidoost is gehonoreerd met 40 miljoen euro. Wethouder Marieke Van Doorninck vindt dat geweldig nieuws: "Hiermee kunnen we aan de slag met het verbeteren en verduurzamen van duizenden woningen, door het aanpakken van achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek en de lage energielabels. Door deze lange termijn investering gaat voor bewoners het woonplezier omhoog en de energiekosten omlaag.”
Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds ondersteunt Amsterdam bij het realiseren van het Masterplan Zuidoost. Voor Nieuw-West is ook een dergelijk integraal langjarig plan in ontwikkeling, maar daarvoor is dus geen extra steun van het Rijk voor beschikbaar. Amsterdam wijst er op dat ook hier bewoners steeds vaker te maken hebben met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. "Hier ligt een belangrijke opgave voor een nieuw kabinet."
 
Lelystad krijgt de aangevraagde 39 miljoen volledig. De bijdrage was aangevraagd om de renovatie en verduurzaming van 750 particuliere woningen in Lelystad Oost mogelijk te maken, de eenzijdige woningvoorraad te doorbreken en de openbare ruimte aan te pakken. De woningcorporatie Centrada gaat in het gebied 2.000 woningen aanpakken, aldus wethouder Elzakalai.

Vooral voor particuliere woningen

De regeling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro was twee keer overtekend. Toch is niet het gehele bedrag toegekend, maar vooralsnog 'slechts' 412,6 miljoen. Deze middelen zijn verdeeld over heel Nederland, waarbij prioriteit is gegeven aan de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en dertien grens- en krimpregio’s. Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. 
Opmerkelijk is dat de subsidies grotendeels gericht zijn op herstructurering van particuliere woningen (80%). Slechts 20 procent betreft corporatiewoningen. Het overgrote deel van de gehonoreerde projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. 
klik op illustratie voor vergroting