Urgenten

 • Woningcorporatie Dudok Wonen bouwt in Almere-Poort een nieuw woningcomplex speciaal voor mensen met een acute woonvraag. Het gebouw zal voor maximaal 1 jaar onderdak bieden aan woningzoekenden die door echtscheiding, gedwongen woningverkoop of overlijden van een partner anders dakloos zouden raken. Samen met de gemeente wordt nog naar een locatie gezocht.
  Nieuwsartikel

 • Een deel van de vrijkomende starterswoningen en nieuwe middeldure huurwoningen wordt specifiek toegewezen aan leraren. Een motie van D66 met steun van GroenLinks en de PvdA is gisteren aangenomen door de gemeenteraad.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse D66 wil een deel van de starterswoningen reserveren voor leraren. Regelingen die in het kader van de deregulering werden afgeschaft, worden weer van stal gehaald. Begrijpelijk. Voorrangsregelingen creëren behoort tot het beperkte instrumentarium van de lokale politicus. Maar de keerzijde is dat de bureaucratie toeneemt en de reguliere woningzoekende nog langer moet wachten.
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam heeft het afgelopen jaar aangetoond grote aantallen statushouders te kunnen huisvesten. Zo zegt een tevreden AFWC-directeur Egbert de Vries. Of het in 2017 lukt de achterstand van een kleine duizend woonplekken weg te werken, durft hij niet te voorspellen.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam verkoopt vijf gemeentepanden aan Amsterdamse woningcorporaties met als doel deze te verbouwen tot woningen voor statushouders en jonge Amsterdammers. Afgesproken is dat minimaal de helft wordt verhuurd aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Met de gemengde huisvesting wordt enerzijds gestreefd naar een snelle integratie van de statushouders en wordt anderzijds ook extra woonruimte geschapen voor jonge Amsterdammers.
  Nieuwsartikel

 • De 'aaneengesloten winteropvang' voor dak- en thuislozen is dit jaar ondergebracht in de voormalige gevangenis in de Havenstraat (Zuid). De opvang is van 1 december 2016 tot 1 april 2017. De winteropvang is bedoeld voor Amsterdamse dak- en thuislozen. De GGD spreekt met de mensen die zich aanmelden en bepaalt of mensen zelfredzaam zijn en toch zelf onderdak kunnen regelen. Ook kijkt de GGD of mensen extra kwetsbaar zijn en misschien speciale zorg nodig hebben. Dan gaan zij naar de reguliere… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam huisvest dit jaar veel meer statushouders dan vorig jaar, terwijl dat jaar ook al een sterke stijging liet zien. De hoofdstad blijft echter grote moeite houden te voldoen aan immer groeiende taakstelling van het Rijk. In 2015 huisvestte Amsterdam 1006 statushouders, de teller stond dit jaar op 1 oktober op 1525. Doelstelling is dit jaar 2400 statushouders onder te brengen. Waar in 2015 veel maatregelen zijn uitgedacht en nieuwe woonvormen geïntroduceerd, blijkt 2016 een jaar van… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers realiseren twee asielzoekerscentra. Eén centrum komt aan de Wenckebachweg in de voormalig Penitiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel in stadsdeel Oost met 1.000 plekken voor 1,5 jaar. Het andere centrum komt aan de Willinklaan in het voormalig ALO-gebouw in stadsdeel Nieuw-West met 800 plekken voor tien jaar.
  Nieuwsartikel

 • Laatste update 18:00 Amsterdam gaat duizend tijdelijke woningen realiseren voor de huisvesting van statushouders en studenten. De woonunits van zo'n 21m2  worden gebouwd voor de periode van tien jaar en staan verspreid over vijf locaties. Op deze locaties komen niet alleen statushouders te wonen maar ook andere Amsterdammers "zoals jongeren en studenten". Daarmee volgt Amsterdam de aanpak die dezer maanden met 'Het Startblok' (zie foto) wordt geïntroduceerd.
  Nieuwsartikel

 • De Stadsregio Amsterdam kan de oplopende aantallen statushouders slechter huisvesten dan de rest van Nederland. Dat komt voornamelijk op het conto van de hoofdstad zelf, hoewel landelijke gemeenten als Landsmeer, Beemster en Zeevang relatief veel slechter presteerden. 
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam stelt zich ten doel in 2016 2400 statushouders te huisvesten. In 2015 huisvestte de hoofdstad 1006 verblijfsgerechtigde vluchtelingen. Dat is weliswaar een sterke stijging ten opzichte van eerdere jaren, maar het lukte de gemeente niet te voldoen aan de landelijke taakstelling van 1377.
  Nieuwsartikel

 • Het Amsterdams college wil de komende twee jaar 2700 extra woningen creëren voor kwetsbare groepen, met name in getransformeerde kantoren en tijdelijke bebouwing. Bottleneck is het vinden van voldoende tijdelijke bouwlocaties, maar wethouder Laurens Ivens en AFWC-directeur Egbert de Vries vertrouwen erop dat het lukt.
  Achtergrondartikel

 • In 2013 gingen minder vrijkomende woningen naar urgenten dan de jaren daarvoor. Maar het aantal urgenten groeit wel weer, met name door de sterke aanwas van statushouders. Amsterdam kan die groei nauwelijks aan: het aanbod aan vrijkomende woningen is zo gezakt, dat ook urgenten langer op een wachtlijst staan.
  Achtergrondartikel