Amsterdam wil dit jaar 2400 statushouders huisvesten

15.01.2016

De gemeente Amsterdam stelt zich ten doel in 2016 2400 statushouders te huisvesten. In 2015 huisvestte de hoofdstad 1006 verblijfsgerechtigde vluchtelingen. Dat is weliswaar een sterke stijging ten opzichte van eerdere jaren, maar het lukte de gemeente niet te voldoen aan de landelijke taakstelling van 1377.

Elke Nederlandse gemeente is verplicht naar rato van inwonersaantal woonruimte beschikbaar te stellen voor verblijfsgerechtigde vluchtelingen. Met het aanzwellen van de vluchtelingenstroom lopen die aantallen snel op. Toch lukte het veel gemeenten in 2015 nog redelijk aan de landelijke taakstelling te voldoen. De hoofdstad echter bij lange na niet. Hoewel Amsterdam in 2015 de meeste statushouders van alle Nederlandse gemeenten heeft gehuisvest, liep de meerjarige achterstand vorig jaar verder op, tot 912. 

Het college van burgemeester en wethouders zegt dit te betreuren en is voornemens het resterende deel van de taakstelling 2015 (369 statushouders) te realiseren in 2016, inclusief de nieuwe taakstelling voor 2016 die vermoedelijk op 2040 statushouders uitkomt. De gemeente constateert dat in 2015 weinig terecht is gekomen van de plannen om statushouders een woning te laten delen. Uitvoering bleek te complex, is de conclusie in een nota aan de raadscommissie Bouwen en Wonen: "Er is veel uitgezocht over de consequenties voor het inkomen (met name wat betreft kostendelersnorm en huurtoeslag), contractvormen en begeleiding. Ook het vormen van koppels is een puzzel geweest tussen COA, woningcorporaties, Vluchtelingenwerk en Gemeente."

En ook studentenwoningen zijn maar mondjesmaat ingezet omdat slechts van weinig statushouders bekend was dat ze studeren of studieplannen hebben. De meeste verblijfsgerechtigden zijn dan ook in 2015 gehuisvest in reguliere corporatiewoningen (in totaal 677 woningen).

In 2016 hoopt de gemeente in 950 reguliere corporatiewoningen statushouders te kunnen vestigen. Omdat er naar verwachtingen weer wat meer sociale huurwoningen beschikbaar komen, zou het percentage woningen dat met voorrang wordt gereserveerd voor kwetsbare groepen ('urgenten') toch onder de 30 procent blijven. De overige wooneenheden moeten beschikbaar komen door transformatie van lege kantoren, van gemeentelijk vastgoed en van rijksvastgoed. De gemeent is over vijf kantoren in gesprek. Daarnaast komen er dit jaar nog 330 wooneenheden in Riekerhaven beschikbaar voor jonge statushouders (Het Startblok).

Overigens komen er inmiddels meer gezinnen dan voorheen richting Amsterdam: ongeveer 45 procent van de vluchtelingen is momenteel lid van een meerpersoonshuishouden. Jonge statushouders tot 28 jaar hebben inmiddels in Amsterdam geen recht meer op een reguliere woning. De keus is woningdelen, of tijdelijke studenten- of jongerenhuisvesting. Men verwacht dit jaar wel 100 koppels via woningdelen te huisvesten.

Zie ook: Stadsregio Amsterdam kan statushouders niet huisvesten (NUL20, 15-01-2016)

Trefwoorden