Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsbeleid Landelijk

 • Met ingang van het nieuwe jaar worden regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Daarbij hebben een aantal ingrijpende wetsvoorstellen van minister Hugo de Jonge de eindstreep nog niet gehaald.
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten in de MRA ontvangen bijna 50 miljoen euro subsidie uit de Startbouwimpuls (SBI), waarvan ruim 18 miljoen voor Amsterdam en bijna 11 miljoen naar Zaanstad. Het Rijk had in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten die door de verslechterende marktomstandigheden zijn vastgelopen, een zetje geven. De gehonoreerde projecten moeten in 2024 of 2025 starten. 
  Nieuwsartikel

 • Op werkbezoek bij Stichting !WOON liet demissionair minister Hugo de Jonge, en in zijn gevolg een aantal ambtenaren, zich bijpraten over de werkzaamheden van !WOON en de situatie op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De revue passeerden wooncoöperaties, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, de situatie bij Change= en de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap. 
  Nieuwsartikel

 • De Wet Betaalbare Huur wordt een half jaar uitgesteld en aangepast. De beoogde invoeringsdatum verschuift van 1 januari naar 1 juli 2024. Het kabinet blijft van plan om middenhuur te reguleren, maar het effect van de zogeheten WOZ-cap wordt verzwakt. Het aangepaste wetsvoorstel moet het voor investeerders ook aantrekkelijker maken om te blijven investeren in middenhuurwoningen. Om de nieuwbouw te stimuleren wordt de aangekondigde 'opslag' op de maximale huur voor nieuwbouwwoningen… meer
  Nieuwsartikel

 • Er is een jaarlijkse overheidsbijdrage nodig van tussen de 3 en 5 miljard euro om de grote huisvestingsopgave in Nederland te realiseren. Dat schrijft Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TUDelft, in een essay dat hij op verzoek van Pieter Omtzigt heeft geschreven. Daarin geeft hij zijn visie op de achtergronden en  oplossingen voor de wooncrisis. Hij benadrukt dat er geen simpele oplossingen voor handen zijn en dat de politiek een langjarig consistent beleid moet… meer
  Nieuwsartikel

 • Van een 'isolatieoffensief' tot het bouwen van een stad in de Oostvaardersplassen. Van een kooprecht voor sociale huurders tot een planbatenheffing voor projectontwikkelaars. NUL20 las de verkiezingsprogramma's en zette een aantal standpunten over bouwen en wonen op een rij. Op 1 november is er de verkiezingsbijeenkomst Kies voor Volkshuisvesting in Pakhuis de Zwijger.
  Achtergrondartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van de zogeheten 'marktverkenning' bij de nieuwbouw van middenhuur. Dit maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 
  Nieuwsartikel

 • De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie ligt volgend jaar op 435.000 euro, zo schrijft demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer. De stijging bedraagt 30.000 euro. In 2023 is de NHG-grens nog 405.000 euro. Volgens de minister wordt zo het bereik van de NHG groter en zijn er met name voor starters meer kansen om een eigen woning te verwerven.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties moeten de komende zeven jaar ten minste 350.000 nieuwe woningen bouwen. En locaties die bestemd zijn voor sociale huurwoningen hebben altijd een sociale grondprijs. Eventueel wordt daar een subsidie voor verstrekt, zo schrijft Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma Tijd voor herstel. Ook krijgen woningcorporaties van NSC de ruimte om onder dezelfde financiële voorwaarden als in het sociale segment, geborgd door het WSW, lage middenhuurwoningen te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam doet met 64 woningbouwprojecten een beroep op de Startbouwimpuls bij het Rijk. Daarmee is 112 miljoen euro gemoeid. Hiermee zouden volgend jaar 10.500 woningen, waarvan 82 procent in het betaalbare segment, gebouwd kunnen worden waarvan anders de bouwstart vanwege verslechterde marktomstandigheden zeer ongewis is. Van die 112 miljoen zal overigens vermoedelijk maar een klein deel worden gehonoreerd, want het fonds van 300 miljoen euro groot is vele malen overtekend.
  Nieuwsartikel

 • Provincies moeten meer ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw aan randen van dorpen en steden, zo meent het EIB. Uit een praktijktoets onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland blijkt volgens de onderzoekers dat ook bij strikte ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. 
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk moet meer doen voor de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan de Tweede Kamer. Dertig gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben behoefte aan structurele financiële ondersteuning. De huidige Woningbouwimpuls en Startbouwimpuls zijn effectief, maar bieden uiteindelijk onvoldoende soelaas.
  Nieuwsartikel

 • In de Rijksbegroting voor 2024 zit een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Een van de maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag met ruim 34 euro per maand. Het budget voor de Startbouwimpuls die vanaf 2024 wordt uitgekeerd om woningbouwprojecten vlot te trekken wordt verhoogd met 50 miljoen naar 300 miljoen euro. Op het gebied van nieuwbouw staan er verder vooral maatregelen die al in uitvoering zijn of eerder zijn aangekondigd.
  Nieuwsartikel

 • BBB presenteert in zijn verkiezingsprogramma een reeks voorstellen om de bouw van woningen te vereenvoudigen en te versnellen. Daar zitten een fors aantal zeer pragmatische maatregelen bij. Met één grote uitzondering: op het droge gebied van de Oostvaardersplassen wil de partij ruimte scheppen voor de bouw minimaal 100.000 woningen.
  Nieuwsartikel

 • De invoering van de Omgevingswet per 1 januari gaat de woningproductie alleen maar verder vertragen. Dat stelt hoogleraar Peter Boelhouwer in een podcast van Cobouw. Hij is om die reden ook geen voorstander van de Wet betaalbare huur. 
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk wil het verduurzamen van woningen door Vereniging van Eigenaren (VvE's) gemakkelijker maken. De invloed van tegenstemmers of niet-stemmers wordt ingeperkt. Ook wordt het subsidiepakket uitgebreid. Demissionair minister De Jonge hoopt zo dat meer VvE's werk gaan maken van het isoleren van woningen. De verduurzaming van woningen in VvE-beheer loopt namelijk achter, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo raakt het doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 voor de gebouwde… meer
  Nieuwsartikel

 • De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond het overgrote deel van de agendapunten niet controversieel verklaard. Wat betekent dat Kamerdebatten en -besluiten ondanks de val van het kabinet kunnen plaatsvinden. Dat geldt daarmee ook voor alle woningbouwplannen van demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Het blijft overigens de vraag of twee belangrijke wetsvoorstellen uit zijn koker nog voor de verkiezingen worden behandeld. Dat zijn de wet Versterking regie… meer
  Nieuwsartikel

 • Een Woningbouwfonds, een Nationale Grondbank, een uitbreiding van het Volkshuisvestingsfonds, woningcorporaties die ook voor middeninkomens bouwen, huurregulering in alle prijsklassen en sociale koopwoningen op erfpacht. De volkshuisvesting is een publieke taak. Dat is de boodschap van het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks.
  Nieuwsartikel

 • Volt ruimt in het uitgebreide concept verkiezingsprogramma ook veel plaats in voor wonen. Een flink aantal standpunten is in lijn met het door minister De Jonge ingezette woonbeleid. Maar er zijn ook enkele op zijn minst originele en radicale voorstellen, zoals het uitbreiden van de WSW-dekking naar middensegmentwoningen ook als marktpartijen die bouwen, het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor 2030 en het instellen van een maximale winstmarge voor verhuurders.
  Nieuwsartikel

 • Het CDA maakte in het vorige verkiezingsprogramma al de omzwaai van woningmarkt naar volkshuisvesting. In het nieuwe ontwerp verkiezingsprogramma wordt in grote lijnen de agenda van minister Hugo de Jonge omarmd. Dus een bouwambitie van een miljoen woningen tot 2030 waarvan tweede betaalbaar. De focus van het woonbeleid dient te zijn gericht op starters, gezinnen en ouderen. Met een grote rol van woningcorporaties, ook in het middensegment.
  Nieuwsartikel

 • "We werken aan een Kooprechtwet. Elke huurder van een sociale huurwoning krijgt een wettelijk recht om de eigen huurwoning te kopen." Dit is de eerste zin uit de woonparagraaf van het concept VVD-verkiezingsprogramma. Beperkingen worden daarbij niet genoemd. Zoals het beperken van het kooprecht in appartementencomplexen. In grote lijnen wijkt de woonparagraaf niet veel af van het huidige beleid van minister De Jonge. Maar 'Iedereen een eigen huis' blijft het ideaalbeeld van de liberalen.
  Nieuwsartikel

 • Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zo schrijft Aedes aan de Eerste en Tweede Kamer. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en specifieke wetgeving op gebied van de warmtetransitie, moet volgens de belangenbehartiger van de woningcorporaties onverwijld… meer
  Nieuwsartikel

 • Bouwers, ontwikkelaars en gemeenten zeggen de komende twee jaar meer dan drie miljard euro tekort te komen om te kunnen beginnen met reeds geplande bouwprojecten. Dat is veel meer dan demissionair minister De Jonge aan subsidie beschikbaar heeft. Het beschikbare budget voor de zogeheten startbouwimpuls bedraagt slechts 250 miljoen euro.   Afgelopen zomer konden gemeenten en ontwikkelaars projecten voor de startbouwimpuls aanmelden. Dat hebben zij en masse gedaan: er zijn ruim tweeduizend… meer
  Nieuwsartikel

 • Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’
  Nieuwsartikel

 • De val van het Kabinet Rutte IV schaadt de belangen van 900.000 woningzoekenden en vele huishoudens die momenteel moeilijk kunnen rondkomen. Dat stelt Aedes. De koepelorganisatie van woningcorporaties heeft er bij de fracties van de Tweede Kamer op aangedrongen te borgen dat de opgaven van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) niet stil komen te liggen.
  Nieuwsartikel