De Vernieuwde Stad verlegt lobby naar volgend kabinet

13.03.20
De Vernieuwde Stad verlegt lobby naar volgend kabinet
De Vernieuwde Stad, een platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties, richt zich met een manifest op de 'politiek van morgen'  om de juiste condities te creëren voor 'toekomstbestendige steden'. DVS hoopt dat haar aanbevelingen een plek krijgen in de programma's van de politieke partijen voor de volgende verkiezingen, en uiteindelijk in het volgende regeerakkoord.
 
Het platform wijst op de grote vraagstukken waar in het bijzonder steden mee worstelen, zoals het woningtekort, het gebrek aan aanbod voor middeninkomens en de complexe en kostbare verduurzamingsopgave. Daarbij zijn steden verzamelpunten van kwetsbare groepen en is er sprake van problemen rond overlast en veiligheid. DVS: "Dat vraagt om een robuuste, meerjarige en integrale gebiedsontwikkeling in die gebieden waar de nood het hoogst is en een verlaging van de netto belastingdruk voor corporaties om de aanpak mogelijk te maken."
 
Het platform pleit voor meer rijksregie bij het vaststellen van woningbouwlocaties, het wegnemen van belemmeringen voor corporaties om middensegmentwoningen te bouwen, het opstellen van een landelijk kader om tempo te kunnen maken met de energietransitie en het inzetten van de huidige heffingen die corporaties betalen voor investeringen in woningbouw en verduurzaming. 
Wat betreft de leefbaarheid in wijken pleit DVS voor het afremmen van de extramuralisering, een beter preventiebeleid door de inzet van zorg en welzijn te faciliteren en de inzet op langjarige, integrale en gebiedsgerichte aanpak van probleemwijken.

DVS heeft zijn oproep samengevat in zeven aanbevelingen:
  1. Neem als rijksoverheid regie, ontwikkel een sterk centraal Ruimtelijk Ordeningsbeleid en dwing het voorhanden komen van bouwlocaties af.
  2. Neem belemmeringen weg voor corporaties om in het middensegment (€ 737-950) actief te zijn door de markttoets en marktverkenning af te schaffen.
  3. Neem als overheid regie, stimuleer en faciliteer gemeenten om tempo te maken in de energietransitie en zorg voor een landelijk kader om aansluiting op warmtenetten eenvoudiger te maken.
  4. Zorg voor substantiële aftrek van de verhuurdersheffing en andere fiscaliteiten om investeringen in verduurzaming en de energietransitie mogelijk te maken; plus een landelijk akkoord en taskforce rond duurzaamheid.
  5. Zorg dat rond zorg en welzijn meer ruimte komt voor medewerkers die zich met preventie bezig houden en rem de extramuralisering af.
  6. Zet in op langjarige, integrale en gebiedsgerichte aanpak in probleemwijken en bestrijdt de ondermijnende criminaliteit.
  7. Herwaardeer het wonen en de rol van corporaties daarbij door de netto belastingdruk te verlagen voor investeringen in gebieden met omvangrijke en complexe opgaven.
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS