De rek is er uit; groei Amsterdam loopt tegen grenzen aan

26.06.19
De rek is er uit; groei Amsterdam loopt tegen grenzen aan

Amsterdam bouwt zo veel woningen en groeit zo snel dat voorzieningen onder druk staan en de technische infrastructuur tegen zijn grenzen aan loopt. De rek is er uit. Het huidige stroomnetwerk is niet meer toereikend om in de aanzwellende vraag te voorzien; voor onderwijs, groen en sport wordt onvoldoende ruimte gereserveerd. Deze opvallend scherpe kanttekeningen bij de huidige groeiambities staan in de voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Stad. Expliciete keuzes zijn onontkoombaar volgens het rapport.

"Wat voor buurten maken we als we de noodzakelijke ruimte voor sport, maatschappelijke voorzieningen, culturele voorzieningen, onderwijs, en groen niet geregeld krijgen en we in deze wijken de noodzakelijke duurzaamheidsinnovaties niet krijgen gerealiseerd?" Deze prangende vragen staan prominent in de voortgangsrapportage Ruimte voor de Stad.
Dat programma gaat vooral over bouwen. In 2014 sprak het college de ambitie uit om in tien jaar tijd 50.000 woningen in Amsterdam te bouwen. Met Koers 2025 werden daarvoor de lijnen uitgezet. Inmiddels zijn sinds 2014 ruim 35.000 woningen in aanbouw genomen. Voor de komende jaren lijkt de verhoogde woningbouwambitie van 7.500 woningen per jaar - althans vanuit de planvoorraad - haalbaar. De woningbouwopgave uit Koers 2025 wordt wellicht al in 2020 gerealiseerd. En ook als dat wat later het geval, blijven een aantal urgente vragen uit de voortgangsrapportage actueel.
Zo dreigt het energiesysteem in Amsterdam vast te lopen omdat het stroomgebruik snel toeneemt als gevolg van woningbouw, economische groei (vooral datacenters) en toename van elektrisch vervoer. Ook het gasloos maken van de stad leidt tot meer stroomgebruik (warmtepompen, elektrisch koken enz).

Andere knelpunten worden gesignaleerd op het gebied van bereikbaarheid (mobiliteit), sportaccommodaties en groeninvesteringen.
Als gevolg van de groei van het aantal inwoners en van de werkgelegenheid gaat het aantal verplaatsingen in de stad en tussen stad en regio nog sterk toenemen. Dit vraagt om grote investeringen in infrastructuur, investeringen die veel verder gaan dan het bereikbaar maken van nieuwe woon/werkgebieden.
Het lukt ook slecht om in de nieuwbouwgebieden voldoende ruimte te reserveren voor sport, groen en onderwijs, ondanks het feit dat daarvoor normen zijn ontwikkeld en investeringsruimte is vastgesteld. In de voortgangsrapportage wordt vastgesteld dat in een flink aantal projecten de normen die de gemeente zelf heeft geformuleerd niet gehaald dreigen te worden. ”Vooral de opgave voor buitensportvoorzieningen en groen wordt doorgeschoven buiten de projectgrenzen. Maar ook hier is de ruimte beperkt.“

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS