Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie Noord-Holland wil meer woningbouw toestaan aan randen van dorpen

Image

Het roer gaat om bij de provincie Noord-Holland. Waar vorige provinciebesturen lang een restrictief beleid voerden  ten opzichte van woningbouw in het landelijk gebied, wil het huidige college gemeenten meer ruimte geven. Dat geldt dan voor bouwplannen aan de randen van bestaande bebouwing, zelfs in beschermd landschap. Daarmee volgt het de veelgenoemde aanpak van de woningnood via 'Elk dorp een straatje erbij'. De provincie past daarvoor een aantal regels aan die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied. Ook in het  Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgen dorpen weer ruimte voor kleinschalige woningbouw. Dat was jarenlang verboden.

Esther Rommel (VVD), gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, wijst ook op andere voordelen van extra woningbouw: “Het toevoegen van een aantal woningen is positief voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente, en biedt meer mogelijkheden om in het eigen dorp een woning te vinden."

De provincie komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten. Het uitgangspunt blijft overigens om vooral binnenstedelijk bouwen. In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Rommel: "Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden."

Bouwen in beschermd landschap

In het landelijk gebied in Noord-Holland hebben 32 gebieden een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. In dit 'Beschermd Landschap' (oude term: Bijzonder Provinciaal Landschap) wil Rommel ook de beperkingen terugbrengen: het aantal woningen dat daar gebouwd mag worden wordt verhoogd van 11 naar 25. Voorwaarde is dat deze woningen gebouwd worden langs een kern of dorpslint en de bijzondere waarden van het gebied niet aantasten. Maar ook als dat wel het geval, zijn er mogelijkheden als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld via extra aandacht voor het groen in het plan.

Het provinciebestuur wil ook grootschaliger woningbouwplannen in Beschermd Landschap niet meer bij voorbaat blokkeren. "Als dat de beste optie is", wordt gekeken onder welke voorwaarden dat wel mogelijk kan worden gemaakt.

Reageren op de plannen
De voorgestelde aanpassingen in de regels voor bouwen in landelijk gebied worden meegenomen in de komende wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Noord-Holland. In de zomer gaan die wijzigingen ter inzage zodat iedereen erop kan reageren. Provinciale Staten stellen de wijzigingen naar verwachting eind 2024 vast, zodat deze per 1 januari 2025 in werking treden.