Provincie Noord-Holland wil meer betaalbare en duurzame woningen

24.01.2020
Image

De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen in de provincie Noord-Holland.

“De woningnood in verschillende delen van de provincie Noord-Holland is hoog en met een verwachte toename van de bevolkingsgroei en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar woningen verder toe. We moeten daarom met elkaar alle zeilen bij zetten en zorgen dat er de komende tijd volop wordt gebouwd. Ook willen we de doorstroming van ouderen van een grote naar een kleinere comfortabele woning actief stimuleren. Dit helpt om bestaande woningen vrij te spelen voor gezinnen,” aldus gedeputeerde Cees Loggen.

In veel regio’s binnen de provincie is het woningtekort de afgelopen jaren, ondanks grote inspanningen, toegenomen. Uit de monitor plancapaciteit blijkt dat er veel potentiële bouwlocaties beschikbaar zijn, maar een ruim aanbod van bouwlocaties leidt echter niet automatisch tot meer productie. Met het aanbieden van kennis, geld of capaciteit wil Noord-Holland gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen om belemmeringen weg te nemen en er zo voor zorgen dat plannen kunnen worden gerealiseerd.

Naast het aanjagen van de bouwproductie, wil de provincie ook stimuleren dat woningen duurzaam worden gebouwd, dat bouwmaterialen worden hergebruikt of herbruikbaar zijn en dat er bij de bouwplannen rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. Voor nieuwbouw wil de provincie met gemeenten in woonakkoorden hierover afspraken maken. In de woonakkoorden maken gemeenten afspraken over concrete opgaven en stemmen ze woningbouwplannen op elkaar af. De provincie biedt hierbij hulp aan.