Forse huurkorting wegens lood in drinkwater na uitspraak Huurcommissie

25.02.21
Forse huurkorting wegens lood in drinkwater na uitspraak Huurcommissie

Vijftien Amsterdamse huurders die teveel lood in hun drinkwater hebben moeten volgens de Huurcommissie alsnog worden gecompenseerd met een huurkorting van zestig procent. De verlaging gaat in met terugwerkende kracht tot het moment waarop de gebreken bij de verhuurder zijn gemeld. Vorig jaar stapten een dertigtal Amsterdamse huurders van onder meer Ymere naar de Huurcommissie om huurkorting af te dwingen. Inmiddels zijn zestien zaken afgedaan. In slechts een geval werd het verzoek afgewezen. Van de veertien overige zaken volgt medio maart een uitspraak.
In het Gebrekenboek van de Huurcommissie wordt een te hoog loodgehalte – meer dan tien mg per liter drinkwater – aangeduid als een gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders stapten naar de huurcommissie omdat ze het bijvoorbeeld niet eens waren met de meetmethoden die de verhuurder hanteerde om het loodgehalte vast te stellen. Deze uitspraken van de Huurcommissie kunnen een einde maken aan het gesteggel over de watertestmethoden.

Bij de beoordeling van deze gevallen heeft de Huurcommissie zich gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving zoals die is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Volgens de Huurcommissie moet het loodgehalte worden aangetoond met een rapport van een erkend laboratorium dat voor de meting de zogenoemde RDT-methode gebruikt. Die methode is overigens niet geschikt om te bepalen hoeveel lood een gebruiker van het vervuilde drinkwater op weekbasis binnen krijgt. Om dat te bepalen is een veel ingewikkelder en tijdrovender traject noodzakelijk. De commissie heeft besloten dit buiten beschouwing te laten in de beoordeling.
De Huurcommissie heeft elk geval apart beoordeeld; niet in alle zaken was de meetmethode die de huurders aandroegen precies volgens het boekje. Gelet op het gezondheidsbelang van de huurders vindt de Huurcommissie het echter niet redelijk om de metingen die bewoners hebben aangedragen – en die aantonen dat het loodgehalte de norm overschrijdt – terzijde te schuiven. Mits dit wordt gestaafd met een rapport van een erkend laboratorium. Daarmee is volgens de commissie voldoende bewezen dat er sprake is van een gebrek in de woning.

De huurkorting blijft gehandhaafd tot de verhuurder het gebrek heeft verholpen, oftewel de loden leidingen heeft gesaneerd.
De Gezondheidsraad heeft vorig jaar overigens geadviseerd om de Europese richtlijn aan te scherpen tot een maximaal toegestane waarde van 5 mg. lood per liter drinkwater. Het kabinet heeft onlangs besloten dit advies op te volgen. Eind 2022 gaat de nieuwe richtlijn in. Volgens een grove schatting van de Gezondheidsraad hebben nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend woningen in Nederland loden leidingen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.