Overslaan en naar de inhoud gaan

Demografie

 • De gemiddelde woonduur in Amsterdam is 5,2 jaar, in Lelystad 6,8 jaar, in Haarlem 7 jaar en in Volendam-Edam 14 jaar. Zomaar wat feitjes van een nieuw CBS-onderzoek naar hoe lang Nederlanders op hetzelfde adres wonen. De woonduur per gemeente is sterk afhankelijk van de leeftijd van de inwoners. Dit is een reden waarom de woonduur in stedelijke gebieden, waar relatief meer jongeren wonen, korter is.
  Nieuwsartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de stad ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel

 • Om de woningnood tegen te gaan moeten er de komende jaren nog meer huizen bij worden gebouwd dan tot nu toe uitgangspunt is van het beleid van demissionair minister De Jonge: geen 900.000 maar 981.000 nieuwbouwwoningen in periode 2022 t/m 2030. Dat komt vooral doordat de migratie hoger uitvalt. Dat blijkt uit de nieuwste Primos-prognose van ABF Research. Daarin wordt de verwachte ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningvoorraad geschetst. Ondertussen wordt de komende jaren juist een… meer
  Nieuwsartikel

 • In 2021 zorgde verhuizingen naar ruim 50 duizend opgeleverde nieuwbouwwoningen tot ruim 120 duizend vrijkomende woningen die opnieuw bewoond werden. Dit blijkt uit een analyse van CBS. De verhuisketen van Amsterdamse nieuwbouwwoningen is korter (1,87); opvallend is dat de doorstroom van de Amsterdamse nieuwbouw doorwerkt tot in Groningen en Maastricht.
  Nieuwsartikel

 • Van de tien grootste gemeenten in Nederland nam het aantal bewoners het afgelopen jaar relatief het sterkst toe in Eindhoven, Almere en Amsterdam. Almere groeide met 21 per duizend inwoners; Amsterdam met twintig per duizend, zo blijkt uit de jongste cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling in de eerste elf maanden van vorig jaar.
  Nieuwsartikel

 • Steeds meer dertigplussers verhuizen vanuit de Metropoolregio Amsterdam naar omliggende gemeenten. Ook naar het noordelijk deel van Noord-Holland. Zo komt in Castricum al bijna een op de drie verhuizers van buitenaf. Voormalige groeikernen als Hoorn en Alkmaar hebben weer forse bouwplannen.
  Achtergrondartikel

 • Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. Amsterdam heeft in 2030 ruim een miljoen inwoners, aldus de nieuwe bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. Krimp wordt verwacht in enkele tientallen gemeenten in het noorden en langs de oostgrens van het land.
  Nieuwsartikel

 • Het landelijke woningtekort is 390 duizend woningen, ruim 110 duizend meer dan waarvan het ministerie van BZK uitgaat. En in Amstelveen, Amsterdam en Leidschendam-Voorburg is de 'woondruk' het hoogste. Dat stelt de Atlas Research in zijn meest recente ‘Atlas voor Nederlandse gemeenten'. Bij de presentatie op 22 juni discussieerden belanghebbenden over het woningtekort en mogelijke oplossingsrichtingen.
  Nieuwsartikel

 • Volgens het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam 2021 (WiA21) heeft ongeveer 1 op de 6 huurders van een dure huurwoning een laag inkomen. In totaal zouden bijna 11.000 huishoudens in een voor hen onbetaalbaar huurhuis wonen. Dat is op zijn minst verrassend. En dus een goed onderwerp voor de rubriek 'Klopt dat wel?'
  Achtergrondartikel

 • De oplevering van één nieuwbouwwoning kan tot meerdere verhuizingen leiden en op deze manier meer dan één huishouden gelukkig maken. Hoe langer de keten, hoe meer relatief kleine en goedkopere woningen er uiteindelijk vrijkomen. In Amsterdam zijn de 'verhuisketens' echter niet lang, zo constateerde OIS na een analyse van verhuisketens. Dat komt vooral omdat er relatief veel kleine woningen worden gebouwd. Grotere nieuwbouwwoningen leiden tot langere verhuisketens, met name als daar… meer
  Nieuwsartikel

 • De hoofdstad kreeg er in 2021 meer dan 10.000 bewoners bij. Deze toename is bijna net zo hoog als in de jaren voor de pandemie, zo blijkt uit cijfers van CBS. Door de wereldwijde coronamaatregelen nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten in 2020 en de eerste helft van 2021 sterk af. Na de zomer nam de immigratie echter weer sterk toe. Hetzelfde geldt voor andere universiteitssteden, waardoor grote problemen ontstonden met de huisvesting van studenten. De bevolking van… meer
  Nieuwsartikel

 • De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in gebruik als reguliere woning?
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de gemeenteraadsfractie van de VVD.
  Achtergrondartikel

 • Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met een aantal initiatieven in de regio Amsterdam.
  Achtergrondartikel

 • Een menselijke metropool is een betaalbare metropool, stelt GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ordening. Om de betaalbaarheid van de stad te verbeteren moet binnen dertig jaar 10 procent van de woningvoorraad in handen zijn van wooncoöperaties.
  Achtergrondartikel

 • In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. Deze trek naar regio’s buiten de Randstad neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS.De veronderstelling is dat de pandemie gevolgen heeft voor de woonwensen. Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning.
  Nieuwsartikel

 • Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan populariteit en de prijzen in Oost-Nederland stijgen hard. Komt dat door corona. En is dit een trendbreuk?
  Achtergrondartikel

 • Door de coronacrisis valt de bevolkingsgroei in Nederland veel lager uit dan verwacht. In Amsterdam krimpt de bevolking zelfs. Dit zet volgens ING een 'neerwaartse druk op de woningprijzen'. Dit leidt in de hoofdstad overigens nog niet tot prijsdalingen, zo bleek vorige week uit de kwartaalcijfers van de NVM. Wel stabiliseerden in het derde kwartaal de prijzen en namen het aantal transacties toe.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam moet meer kleinschalige woonvormen bieden voor mensen met een vergelijkbare zorgbehoeften, waar zij zelfstandig, maar met gedeelde voorzieningen samen kunnen wonen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een voorstel daarover van GroenLinks.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil graag een gemengde stad zijn, maar de gemeente heeft zelf geen goed zicht op de ontwikkelingen. Dat concludeert Rekenkamer Amsterdam in het donderdag gepresenteerde publieksonderzoek De gemengde stad. Doelen worden volgens de Rekenkamer onvoldoende onderbouwd. Ook kraakt de Rekenkamer de 40-40-20-regel voor nieuwbouw. "De intenties zijn goed, maar de regel is niet goed doordacht."
  Nieuwsartikel

 • Ondanks de bouw van ruim 30.000 woningen in de afgelopen twee jaar in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben mensen met een laag en middeninkomen weinig kans op een passende woning. Minder jonge mensen starten hun wooncarrière in de MRA en meer gezinnen vertrekken naar de rest van Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). De diverse deelonderzoeken tonen daarnaast de enorme verschillen tussen insiders en outsiders. De coronacrisis zal veel… meer
  Nieuwsartikel

 • In de regio Amsterdam daalt door de coronacrisis voor het eerst sinds jaren het aantal inwoners. Covid-19 leidt niet alleen tot oversterfte maar ook tot een sterk afnemende immigratie. Ook in andere delen van Nederland daalt het aantal inwoners, maar de omslag is het sterkste in Groot-Amsterdam, een regio die al jaren sterk groeit door immigratie. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met week 16 van 2020.
  Nieuwsartikel

 • Feiten over bouwen en wonen in Amsterdam. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.
  Achtergrondartikel

 • Negen op de tien mensen van 55 jaar en ouder zijn (zeer) tevreden over hun woning en woonomgeving. Ruim 56 procent van 55-plussers zegt niet meer te willen verhuizen, tenzij de situatie niet anders toelaat. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar of ouder, zegt ruim 72 procent niet meer te willen verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
  Nieuwsartikel