Rekenkamer Amsterdam: 'Heroverweeg energiezuiniger maken woningen'

23.03.2016

Amsterdam moet haar beleid gericht op het energiezuiniger maken van woningen heroverwegen. Zo meent de Rekenkamer Amsterdam na een vervolgonderzoek naar het effect van energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen. Wel adviseert de Rekenkamer bewoners beter voor te lichten over het gebruik van bestaande installaties.
In 2014 publiceerde de Rekenkamer al een kritisch onderzoek over het geringe effect van 'labelstappen' op het werkelijk energieverbruik. Op verzoek van de gemeenteraad is nu onderzocht of het stimuleren van specifieke energiebesparende maatregelen effectiever zou zijn. De conclusie is negatief. "De gemeente beschikt niet over de instrumenten om op eenvoudige wijze grootschalig en doelmatig het energieverbruik in de Amsterdamse woningvoorraad te doen dalen", concluderen de onderzoekers. Deze constatering rechtvaardigt volgens de Rekenkamer de vraag in hoeverre de gemeente nog moet inzetten op het energiezuinig maken van corporatiewoningen.
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste corporatiewoningen beschikken over een moderne verwarmingsinstallatie. Enkel glas komt bijna niet meer voor, maar van gevelisolatie is heel vaak geen sprake. Bij ruim 100.000 Amsterdamse corporatiewoningen is nog sprake van een ongeisoleerde gevel. Het werkelijke effect van energiebesparende maatregelen blijkt in de praktijk heel gering. Bewoners vinden het moeilijk, zo concluderen de onderzoekers, energiezuinig te handelen.
Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft de bevindingen van de Rekenkamer. De gemeente hecht er echter aan om vanuit het klimaatbeleid toch vast te houden aan het stimuleren van het energiezuiniger maken van de woningvoorraad, ook al is dat geen optimaal instrument. Wel kondigt de gemeente onderzoek aan naar verbetering van de voorlichting aan bewoners.
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties laat eveneens weten dat het verduurzamen van corporatiewoningen gewoon doorgaat. "De Amsterdamse woningcorporaties blijven hun woningen verder verduurzamen. Hiermee maken zij een andere keuze dan de Amsterdamse Rekenkamer die onderzocht dat investeringen in duurzaamheid niet altijd leiden tot minder energieverbruik. Corporaties willen in elk geval blijven investeren in alles wat de sociale huurwoningen veiliger, gezonder, comfortabeler en mogelijk energiezuiniger maakt", aldus de AFWC in een schriftelijke verklaring. Om tot een stevig pakket van duurzaamheidsmaatregelen te komen, stellen de corporaties de komende tijd een gezamenlijke ‘agenda’ op.